Tilrettelegge for personer med nedsatt funksjonsevne

Vanskeligstilte på boligmarkedet

Tradisjonelle bolig- og planløsninger er stort sett ikke tilpasset boligbehovene for personer med nedsatt funksjonsevne. Regjeringen ser det som et viktig boligpolitisk mål å øke antall boliger som er tilgjengelige for personer med nedsatt funksjonsevne. En allmenn boligbygging basert på gode tilgjengelighetsprinsipper vil dempe behovet for ombygginger og tilpasninger i etterkant.

Den enkelte skal få individuell bistand til å løse et boligproblem som oppstår som følge av nedsatt funksjonsevne. Kommunene gir rådgivning om hvilke økonomiske og praktiske støttetiltak som finnes. Det kan gis lån og tilskudd til kjøp eller bygging av ny bolig, eller til å utbedre eksisterende bolig. Støtte kan også gis til å planlegge større utbedringer. Personer eller familier med lav inntekt og store boutgifter kan også søke bostøtte. Regjeringen stiller betydelige økonomiske beløp til disposisjon for kommunene til boligtiltak gjennom Husbanken.

Boliglovene sikrer retten til god atkomst til boliger. Det er innført bestemmelser i boliglovene som tilrettelegger for at personer med nedsatt funksjonsevne kan bo i blokker og annen bebyggelse. Bestemmelsene åpner for at beboere for egen regning kan foreta bygningsmessige endringer for å sikre god atkomst til boligen, Dette kan for eksempel være oppføring av rullestolrampe, stolheis i trappehuset eller liknende tiltak på eiendommens fellesarealer. Boligsammenslutningen skal ha saklig grunn for å nekte slike tiltak.

Strategi- og handlingsplaner

Nettsteder

  1. Informasjonsprogrammet for universell utforming for bolig- og byggesektoren
  2. Miljøverndepartementets nettside om universell utforming

Stortingsmeldinger

  1. St.meld.40 (2002-2003) Nedbygging av funksjonshemmede barrierer

Utredninger

  1. NOU 2005:8 Likeverd og tilgjengelighet
  2. NOU 20021:22 Fra bruker til borger
  3. Nordlandsforskning har gitt ut rapporten Klient, omsorgstaker eller herre i eget hus, NF-rapport 19-2002. Du kan laste ned rapporten her.
  4. prosjektrapport 262/2004 fra Byggforsk om boligtilskudd til etablering og tilpasning av boliger.