Religion og livssyn

Religions- og trosfrihet er en grunnleggende menneskerettighet og en forutsetning for et fritt samfunn.

Prestehender som holder en oppslått Bibel

Den norske kirke

Regjeringen støtter opp under Den norske kirke som folkekirke og mener at både samfunnet, kirken og staten er best tjent med et tydelig skille mellom kirke og stat. Regjeringen arbeider for å etablere kirken som et selvstendig rettssubjekt utenfor staten.

Tros- og livssynssamfunn

Samfunnene utenfor Den norske kirke får et årlig tilskudd per medlem fra staten og fra kommuner hvor det bor medlemmer, som om lag tilsvarer statens og kommunens budsjetterte utgifter til Den norske kirke per medlem.

Gravferd

Alle har rett til fri grav. Gravlegging skal skje senest 10 virkedager etter dødsfallet. Spørsmål om gravferd, kremasjon og grav kan rettes til kirkelig fellesråd i kommunen.

Aktuelt nå

Invitasjon til pilegrimsseminar:

"Spør meg derfor ikke hvor jeg kommer ifra, men hvor vi skal gå sammen"

Kulturminister Thorhild Widvey har i forbindelse med Olavsfestdagene 2015 invitert til en flerreligiøs pilegrimsvandring, der religiøse ledere, samfunnsdebattanter og unge mennesker skal vandre sammen og samtale om viktige tros- og livssynspolitiske spørsmål som religionsfrihet og ytringsfrihet, hatytringer og utenforskap, radikalisering og voldelig ekstremisme.

Et livssynsnøytralt seremonirom hos Dufseth begravelsesbyrå.

Utlysning: Midler til livssynsnøytrale seremonirom

Kulturdepartementet lyser ut 3 millioner kroner til prosjekter for planlegging og etablering av livssynsnøytrale seremonirom. Søknadsfristen er 1. oktober 2015.

Revidert nasjonalbudsjett 2015:

Styrking av dialogtiltak på tros- og livssynsfeltet

Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett å bevilge ytterligere 4 millioner kroner til dialogtiltak og tiltak mot radikalisering i 2015.

Flere aktuelle saker om Religion og livssyn

Dokumenter

NOU 2014: 2

Lik og likskap

Om betaling for kremasjon, gravlegging og grav

Ressurser

Kontakt

Kulturdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: 90 23 10 93
Adresse: , Postboks 8030 Dep 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59,