Religion og livssyn

Religions- og trosfrihet er en grunnleggende menneskerettighet og en forutsetning for et fritt samfunn.

Prestehender som holder en oppslått Bibel

Den norske kirke

Regjeringen støtter opp under Den norske kirke som folkekirke og mener at både samfunnet, kirken og staten er best tjent med et tydelig skille mellom kirke og stat. Regjeringen arbeider for å etablere kirken som et selvstendig rettssubjekt utenfor staten.

Tros- og livssynssamfunn

Samfunnene utenfor Den norske kirke får et årlig tilskudd per medlem fra staten og fra kommuner hvor det bor medlemmer, som om lag tilsvarer statens og kommunens budsjetterte utgifter til Den norske kirke per medlem.

Gravferd

Alle har rett til fri grav. Gravlegging skal skje senest 10 virkedager etter dødsfallet. Spørsmål om gravferd, kremasjon og grav kan rettes til kirkelig fellesråd i kommunen.

Aktuelt nå

Utvalg om søndagsåpne butikker

Det blir ingen endringer i lovverket som regulerer søndagshandelen. Regjeringen oppnevner et utvalg som skal utrede spørsmål om søndagsåpne butikker bredt. Utvalget skal ledes av fylkesmann i Vestfold, Erling Lae. Utvalget får et bredt mandat og en bred sammensetning.

Utlysing av midlar for å bidra til ein meir fleirstemt trus- og livssynsdialog

- Tru og livssyn er viktige tema i samfunnsdebatten. Eg ønskjer at vi saman skal ha eigarskap til problem og løysingar i trus- og livssynspolitikken. Difor er det viktig å leggje til rette for ein meir fleirstemt debatt. Midlane som vi no lyser ut, skal bidra til å invitere nye stemmer til dialog og halde i gang samtalar om tru og livssyn, seier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland med proposisjonen i hånden.

Den norske kyrkja blir sjølvstendig

Regjeringa gjer framlegg om endringar i kyrkjelova som inneber at Den norske kyrkja får ei rettsleg, sjølvstendig handleevne slik sokna har i dag.

Flere saker om Religion og livssyn

Dokumenter

Rapport:

Det handler om verdensfreden!

En evaluering av rollen Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, Norges Kristne Råd og Islamsk Råd Norge har i dialogarbeidet.

NOU 2014: 2

Lik og likskap

Om betaling for kremasjon, gravlegging og grav

Ressurser

Kontakt

Kulturdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: 90 23 10 93
Adresse: , Postboks 8030 Dep 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59,