Religion og livssyn

Religions- og trosfrihet er en grunnleggende menneskerettighet og en forutsetning for et fritt samfunn.

Prestehender som holder en oppslått Bibel

Den norske kirke

Regjeringen støtter opp under Den norske kirke som folkekirke og mener at både samfunnet, kirken og staten er best tjent med et tydelig skille mellom kirke og stat. Regjeringen arbeider for å etablere kirken som et selvstendig rettssubjekt utenfor staten.

Tros- og livssynssamfunn

Samfunnene utenfor Den norske kirke får et årlig tilskudd per medlem fra staten og fra kommuner hvor det bor medlemmer, som om lag tilsvarer statens og kommunens budsjetterte utgifter til Den norske kirke per medlem.

Gravferd

Alle har rett til fri grav. Gravlegging skal skje senest 10 virkedager etter dødsfallet. Spørsmål om gravferd, kremasjon og grav kan rettes til kirkelig fellesråd i kommunen.

Aktuelt nå

Gruppebilde utenfor Nidarosdomen av deltakerne på pilegrimsvandringen.

Kulturministerens kronikk i VG 9. aug:

Dialog om ulikhet bygger fellesskap

I sommer inviterte jeg religiøse ledere, samfunnsdebattanter og unge mennesker til pilegrimsvandring. Det ble en spennende reise, der kristne, jøder og muslimer gikk sammen.

Behov for opprydning i Den norske kirkes medlemsregister – kirkevalget 2015

Kulturministeren ber Kirkerådet om å treffe umiddelbare tiltak.

Et livssynsnøytralt seremonirom hos Dufseth begravelsesbyrå.

Utlysning: Midler til livssynsnøytrale seremonirom

Kulturdepartementet lyser ut 3 millioner kroner til prosjekter for planlegging og etablering av livssynsnøytrale seremonirom. Søknadsfristen er 1. oktober 2015.

Flere aktuelle saker om Religion og livssyn

Dokumenter

NOU 2014: 2

Lik og likskap

Om betaling for kremasjon, gravlegging og grav

Ressurser

Kontakt

Kulturdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: 90 23 10 93
Adresse: , Postboks 8030 Dep 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59,