Etablering av beredskapssenter for politiet

Regjeringen har besluttet at Politiets nasjonale beredskapssenter skal planlegges på Taraldrud i Ski kommune.

Politiets beredskapstropp under øvelse
Politiets beredskapstropp under øvelse Foto: Peder Torp Mathisen, Forsvaret

Et nytt nasjonalt beredskapssenter vil gjøre det mulig for samtrening mellom de nasjonale beredskapsressursene og med politiets øvrige beredskapsressurser. 

Andre nasjonale beredskapsressurser skal kunne benytte senteret til trening. Beredskapssenteret skal også legge til rette for bedre fagutvikling og samtrening med blant annet innsatspersonell.

Målet for senteret er at det skal effektivt legge til rette for å forebygge, avverge, håndtere og normalisere ekstraordinære hendelser og kriser og skape trygghet for befolkningen. Det skal gi rask, effektiv og sikker innsats fra beredskapsressursene.

Det planlegges for at det skal være mulig å ha senteret klart til bruk i 2020-2021, gitt at investeringsbeslutning tas høsten 2017. Dette krever rekordrask gjennomføring av forprosjektet. Eksakt sluttdato vil avhenge av mange forhold, herunder hvilken entreprisemodell som benyttes.

Prosessen måtte starte på nytt

I august 2012 meldte regjeringen Stoltenberg II at jernbanens tomt på Alnabru i Oslo skulle stilles til disposisjon for et nytt nasjonalt beredskapssenter for politiet. 

Da Solberg-regjeringen overtok høsten 2013 var prosjektet om et beredskapssenter på Alnabru umodent og for dårlig utredet.  Prosessen måtte starte på nytt, noe som er hovedårsaken til at det har tatt mer tid enn nødvendig å få på plass tilstrekkelig beslutningsgrunnlag. 

Regjeringen måtte sørge for å gjennomføre både konseptvalgutredning og ekstern kvalitetssikring i henhold til statens prosjektmodell for gjennomføring av store statlige investeringer. Det arbeidet har gått raskt, og tiltaket er nå over i forprosjektfasen. 

For å holde god fremdrift konkluderte Regjeringen med at skisseprosjektering for nytt beredskapssenter på Alnabru skulle igangsettes i tråd med forslaget til byggeprogram. Parallelt ble det utarbeidet en konseptvalgutredning for blant annet å unngå forsinkelser dersom tomten på Alnabru skulle vise seg å være uegnet. Stortinget sluttet seg til en slik fremgangsmåte.

Helikopterberedskapen i politiet

Norge har i dag to politihelikoptre. Begge politihelikoptrene har et høyt antall flytimer. Nedetid på grunn av tekniske forhold har siden 2013 vært lav og akseptabel. Politihelikoptrene har siden 2013 vært døgnbemannet med en klartid på 15 minutter. 

Når politiet, herunder Beredskapstroppen, har behov for transport, står Forsvarets Bell-helikopter på 1 times beredskap for politet på Rygge og Bardufoss. I tillegg kan Beredskapstroppen benytte helikopterne på Rygge til skarpskytterplattform og innsetting av personell. 

Politiet kan også benytte redningshelikoptrene til transport. Disse har en klartid på 15 minutter, og har baser på Rygge, Sola, Ørlandet, Florø, Bodø og Banak.

Nye helikoptre

Regjeringen vil vil investere i tre nye politihelikoptre med transportkapasitet. Investeringen vil redusere responstiden for transport av politiets mannskap fra en time til 15 minutter. I tillegg beholder tjenesten den korte reaksjonstiden på oppdrag som krever sensorutrustning til observasjon og søk. 

De tre helikoptrene skal leveres i løpet av 2019. I første omgang skal de ha base på Gardermoen slik helikoptertjenesten har i dag. Funksjonen planlegges senere flyttet til nytt nasjonalt beredskapssenter for politiet.