Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Liste over kritiske samfunnsfunksjoner(2)

Virksomheter med kritisk samfunnsfunksjon og nøkkelpersonell som kan få tilbud om plass i barnehage og barneskole.

Det er viktig å opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner.

Med utgangspunkt i de 14 kritiske samfunnsfunksjonene som fremgår i rapporten Samfunnets kritiske funksjoner fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (2016), har departementene utarbeidet en liste som skal bidra til å tydeliggjøre hvilke typer virksomheter og personellgrupper som er sentrale for å opprettholde driften av kritiske samfunnsfunksjoner. Listen inkluderer også kritiske virksomhetsfunksjoner innen andre samfunnsfunksjoner som vurderes som viktige i tilknytning til håndteringen av utbruddet av koronaviruset.

Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (Covid-19-forskriften) § 12 pålegger stenging av opplærings- og utdanningsvirksomhet. Barnehager ble gjenåpnet fra 20. april, barneskoler 1.-4. trinn fra 27. april, og øvrige skoletrinn fra 11. mai.

Dersom barnehage, skole eller andre dagtilbud er stengt eller har reduserte åpnings- eller oppholdstider på grunn av smitteverntiltak, skal kommunen likevel sørge for at det etableres et tilbud for barn under 12 år, som har minst én foresatt som arbeider i kritiske eller viktige samfunnsfunksjoner.

Kommunen og fylkeskommunen skal også sørge for at det etableres et tilbud for barn og unge med særlige behov som ikke kan ivaretas når barnehage, skole eller andre dagtilbud er stengt eller har redusert åpnings- eller oppholdstid.

Listen over hvilke typer virksomheter og personellgrupper som er sentrale for å opprettholde driften av kritiske samfunnsfunksjoner og kritiske virksomhetsfunksjoner innen andre samfunnsfunksjoner, er ikke uttømmende. Behovet for endringer i listen vurderes fortløpende. Det kan bli aktuelt både å innskrenke og utvide adgangen til barnehage-/skoleplass. Oversikten kommer i tillegg til eventuelle andre veiledninger fra departementer og virksomheter som ivaretar kritiske samfunnsfunksjoner.

Følgende presiseres:

 • Foresatte som arbeider i kritiske eller viktige samfunnsfunksjoner, og som har omsorg for barn under 12 år, må ikke få et redusert tilbud sammenliknet med da barnehager og skoler var stengt. Hvor omfattende tilbudet utover den reduserte åpningstiden skal være, må vurderes i hvert enkelt tilfelle, og ta utgangspunkt i behovet som skal ivaretas. Det tilbudet barn normalt har i barnehagen, på skolen og i skolefritidsordningen, vil utgjøre en ytre ramme for hvor omfattende tilbudet kan være. Barn av foreldre i kritiske samfunnsfunksjoner mv. skal normalt ha et fulltidstilbud i skole.
 • Arbeidsgiver må på forespørsel kunne bekrefte at foresatte er personell i kritisk eller viktig samfunnsfunksjon og/eller har virksomhetskritisk oppgave.
 • Det er tilstrekkelig at én av de foresatte arbeider innenfor en kritisk eller viktig samfunnsfunksjon. Dette gjelder også for tilfeller der barnet ikke bor sammen med begge foresatte.
 • Kommunen og fylkeskommunen skal også sørge for at det etableres et tilbud for barn og unge med særlige behov som ikke kan ivaretas når barnehage, skole eller andre dagtilbud er stengt eller har redusert åpnings- eller oppholdstid. Dette gjelder også unge i videregående opplæring.
 • Skole- og barnehageeiere skal som tidligere foreta en selvstendig vurdering av den enkelte person som ber om utvidet tilbud på grunn av samfunns- eller virksomhetsfunksjon. Det er ikke klagerett på avslag.
 • Avslag på søknader om tilbud for barn med særlige behov kan påklages. Kommunens og fylkeskommunens klageorgan er klageinstans.

Spørsmål relatert til funksjonene i listen rettes til det ansvarlige departement. Overordnede spørsmål om listen rettes til Justis- og beredskapsdepartementet.

 

Ansvarlig departement: Helse- og omsorgsdepartementet

 

Tjenestetype (kapabilitet)

Helse- og omsorgstjenester (Spesialisthelsetjenesten, Kommunale helse- og omsorgstjenester og private helsetjenester) og helseforvaltningen, Folkehelsetiltak

Virksomheter med kritisk samfunnsfunksjon

Regionale Helseforetak (RHF), Helseforetak (HF), Norsk helsenett SF, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Direktoratet for e-helse, Statens legemiddelverk, legemiddelgrossister og tilvirkere av legemidler og medisinsk utstyr herunder beskyttelsesutstyr, apotek. Virksomheter som leverer produkter, varer og tjenester til helse- og omsorgstjenesten - strøm, IKT, vann, mat, renhold, vaskeri, renseri, osv.

Nøkkelstillinger og driftskritiske yrker/ personellgrupper/stillinger

 • Alle ansatte i virksomhetene som nevnt.

Virksomheter med kritisk samfunnsfunksjon

Kommunal helse- og omsorgstjeneste, herunder sykehjem, og andre institusjoner etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, hjemme-tjenester, legevakt, fastleger mv.

Personell som inngår i det akuttilbudet som er etablert i den offentlige tannhelsetjenesten og odontologisk fakultet ved UiO.

Nøkkelstillinger og driftskritiske yrker/ personellgrupper/stillinger

 • Alle ansatte i virksomhetene som nevnt.[1] 

 


Tjenestetype (kapabilitet)

Atomberedskap og atomsikkerhet

Virksomheter med kritisk samfunnsfunksjon

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA), og øvrige virksomheter i Kriseutvalget for atomberedskap og Kriseutvalgets rådgivere

Nøkkelstillinger og driftskritiske yrker/ personellgrupper/stillinger

 • Alle ansatte i virksomhetene som nevnt.

 


Tjenestetype (kapabilitet)

Mattrygghet[2]

Virksomheter med kritisk samfunnsfunksjon

Mattilsynet, Veterinærinstituttet, Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), laboratorier, Havforskningsinstituttet

Nøkkelstillinger og driftskritiske yrker/ personellgrupper/stillinger

 • Personell som er viktig for å opprettholde mattrygghet.

 


Tjenestetype (kapabilitet)

Barnevern[3]

Virksomheter med kritisk samfunnsfunksjon

Kommunalt og statlig barnevern, herunder private institusjoner som leverer institusjonsplasser til Bufetat (ved statlig bistandsplikt)

Nøkkelstillinger og driftskritiske yrker/ personellgrupper/stillinger

 • Personell som arbeider med håndtering av akutte saker eller som har kritisk kompetanse for å ivareta særlig utsatte barn.

Tjenestetype (kapabilitet)

Beskyttelse mot vold i nære relasjoner[4]

Virksomheter med kritisk samfunnsfunksjon

Krisesentre

Nøkkelstillinger og driftskritiske yrker/ personellgrupper/stillinger

 • Alle ansatte på krisesentrene.

 


[1] Det vises til at Helsedirektoratet har vedtatt stenging av en rekke virksomheter for å stoppe spredning av korona-virussykdom (covid-19). Vedtaket gjelder fra kl. 00.00 mandag 16. mars 2020. Vedtaket gjelder følgende virksomheter i offentlig og privat regi utenfor spesialisthelsetjenesten, med mindre virksomheten kan ivareta helsemyndighetenes pålegg om smittevern: a) Fysioterapeuter, herunder manuellterapeuter, b) Kiropraktorer c) Optikere d) Fotterapeuter, e) Logopeder, f) Psykologer, g) Virksomheter som utfører komplementær og alternativ medisin, h) Virksomheter som utfører alternativ behandling, i) Andre virksomheter utenfor spesialisthelsetjenesten som tilbyr tjenester som ikke anses som nødvendig helsehjelp der tjenesten involverer fysisk personkontakt med mindre enn to meters avstand og med varighet over 15 minutter, herunder aktivitører, tannpleiere mv.

[2] Ansvarlige departementer for mattrygghet er Landbruks- og matdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.

[3] Ansvarlig departement for barnevern er Barne- og familiedepartementet.

[4] Ansvarlig departement for «beskyttelse mot vold i nære relasjoner» og krisesentrene er Barne- og familiedepartementet.

Ansvarlig departement: Justis- og beredskapsdepartementet

 

Tjenestetype (kapabilitet)

Redningsberedskap

Virksomheter med kritisk samfunnsfunksjon

Hovedredningssentralen (HRS), Lokale redningssentraler (LRS), Redningshelikoptertjenesten, Frivillige redningsorganisasjoner, Telenor Kystradio, Redningsselskapet, Luftambulansetjenesten, Avinor, Petroleumstilsynet

Nøkkelstillinger og driftskritiske yrker/ personellgrupper/stillinger

 • Personell som er kritisk for at hovedredningssentralen, og lokale redningssentraler (inkl. redningsledelsen) skal kunne utføre sitt oppdrag: Redningsledere/operativt personale, funksjonene definert som Redningsledelsen, inspektører, HRS-ledelse.
 • Personell som er kritisk for å opprettholde drift av redningshelikoptertjenesten og luftambulansetjenesten:
  • Besetninger, teknikere, rengjøringspersonell, ledende personell.
 • Frivillige operative redningsmannskaper fra frivillige organisasjoner som kalles ut i redningsoppdrag av HRS eller LRS og som er kritisk for å kunne utføre sine oppdrag.
 • Personell som er kritisk for at Telenor Kystradio skal kunne utføre sitt oppdrag: Operatører og nødvendig teknisk personell.
 • Personell som er kritiske for at Redningsselskapet skal kunne utføre sine oppdrag: Faste operative mannskaper, frivillige operative mannskaper ved behov, inspektører ved behov, kriseledelse, mannskapsseksjonen, beredskapsrådgivere.
 • Personell i Avinor som er kritiske for å utføre sine oppdrag for redningstjenesten.
 • Personell som ivaretar støttefunksjoner som er kritiske for at ovennevnte personellgrupper skal kunne utføre sitt arbeid.

 


Tjenestetype (kapabilitet)

Brannvern

Virksomheter med kritisk samfunnsfunksjon

Brannvesen

Nøkkelstillinger og driftskritiske yrker/ personellgrupper/stillinger

 • Personell som er kritisk for at brann- og redningsvesenet og 110-sentraler skal utføre sine oppdrag iht. brann- og eksplosjonsvernloven og forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen: Brannsjef og avdelingsledelse, personell som har sin tjeneste på 110-sentralen, inkludert fagansvarlige mv, beredskapspersonell.
 • Personell som ivaretar støttefunksjoner som er kritiske for at ovennevnte personellgrupper skal kunne utføre sitt arbeid.

  


Tjenestetype (kapabilitet)

Sivilforsvar

Virksomheter med kritisk samfunnsfunksjon

Sivilforsvar, Sivilforsvarets sentrallager (SFSL)

Nøkkelstillinger og driftskritiske yrker/ personellgrupper/stillinger

 • Personell som er kritisk for at Sivilforsvaret skal kunne utføre sitt oppdrag: Sivilforsvarsstab, distriktsstaber, tjenestepliktige når de er kalt inn til innsats. Logistikere på sentrallageret.

  


Tjenestetype (kapabilitet)

Kjemikalie- og eksplosivberedskap

Virksomheter med kritisk samfunnsfunksjon

Storulykkevirksomheter

Industrivernpliktige virksomheter med farlig stoff eller eksplosiver

Transportører av farlig gods.

Virksomheter som håndterer farlig stoff.

Virksomheter som håndterer eksplosiver

Nøkkelstillinger og driftskritiske yrker/ personellgrupper/stillinger

 • Personell som er kritisk for å opprettholde sikker drift, sikring og egenberedskap. Personellgrupper innen: Produksjon, vedlikehold, lab, lager og logistikk, sjåfører, HMS, nødvendige administrative støttefunksjoner, industrivern.

Ansvarlig departement: Justis- og beredskapsdepartementet[1]

 

Tjenestetype (kapabilitet)

Sikre registre, arkiver mv.

Virksomheter med kritisk samfunnsfunksjon

Nasjonale felleskomponenter som ID-porten, Altinn, Digital postkasse, Kontakt- og reservasjonsregisteret, Det sentrale folkeregisteret, Enhetsregisteret, Matrikkelen og tinglysning.

Feide – innlogging til skolesystemer.

Bypass, Commfides.

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Nøkkelstillinger og driftskritiske yrker/ personellgrupper/stillinger

 • Personell som jobber med drift og overvåkning av IKT-systemer.

 • Personell som jobber med kritiske funksjoner hos leverandører av tillitstjenester.

 


Tjenestetype (kapabilitet)

Personvern

Hendelseshåndtering i informasjons- og kommunikasjonssystemer

Virksomheter med kritisk samfunnsfunksjon

NSM, sektorvise responsmiljøer, samfunnsviktige virksomheter innenfor digital sikkerhet, eiere av kritisk infrastruktur/viktige IKT-systemer, (Unit/Uninett (forskningsnettet)/Norwegian Internet eXchange (NIX) ved universitetet i Oslo

Nøkkelstillinger og driftskritiske yrker/ personellgrupper/stillinger

 • Personell som jobber med hendelseshåndtering.
 • Personell som jobber med drift og overvåkning av IKT-systemer.
 • Kriseledelsen i Unit/Uninett.
 • IKT-funksjonene.

 


[1] Kommunal- og moderniseringsdepartementet har et koordineringsansvar for de nasjonale felleskomponentene.

Ansvarlig departement: Klima- og miljødepartementet

 

Tjenestetype (kapabilitet)

Forurensningsberedskap

Virksomheter med kritisk samfunnsfunksjon

Kystverket, interkommunale utvalg mot akutt forurensning (IUA). Miljødirektoratet.

Nøkkelstillinger og driftskritiske yrker/ personellgrupper/stillinger

 • Personell i Kystverkets aksjonsledelse mot akutt forurensning.

 • Mannskap i Kystverkets rederi.

 • IUA-leder og annet nøkkelpersonell.

 • Personell i innsats (ved hendelser)

   


Tjenestetype (kapabilitet)

Meteorologiske tjenester

Virksomheter med kritisk samfunnsfunksjon

Meteorologisk institutt (MET)

Nøkkelstillinger og driftskritiske yrker/ personellgrupper/stillinger

 • Meteorologer og personell som ivaretar funksjoner for å opprettholde prioriterte meteorologiske tjenester i MET.

 


Tjenestetype (kapabilitet)

Overvåking av flom og skredfare

Virksomheter med kritisk samfunnsfunksjon

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), MET, Norges geologiske undersøkelser

Nøkkelstillinger og driftskritiske yrker/ personellgrupper/stillinger

Personell som har:

 • Ansvar for driften av NVEs generelle IT-systemer inkludert varsom.no.
 • Ansvar for IT-systemer for datainnsamling, applikasjoner og modeller.
 • Vakttjeneste for flomvarsling, jordskredvarsling og snøskredvarsling.
 • Oppgaver knyttet til vannstandsvarsling (i en flomsituasjon).
 • Oppgaver knyttet til fjellskredovervåking- og varsling.
 • Dersom det blir behov for å disponere faglig personell hos Norges geologiske undersøkelse for å opprettholde overvåking og varsling av store fjellskred, og de blir underlagt NVEs ledelse, vil også disse være å anse som samfunnskritisk personell.
 • Nøkkelpersonell for NVEs krisehåndtering.                    

Ansvarlig departement: Nærings- og fiskeridepartementet

 

Tjenestetype (kapabilitet)

Matforsyning

Virksomheter med kritisk samfunnsfunksjon

Produsenter, importører, grossister, butikker

Tjenestetype (kapabilitet)

Drivstofforsyning

Virksomheter med kritisk samfunnsfunksjon

Produsenter, importører, transportører, bensinstasjoner

Nøkkelstillinger og driftskritiske yrker/ personellgrupper/stillinger

Personell som er avgjørende for å opprettholde forsyningssikkerheten. Dette kan omfatte personell som:

 • sjåfører,
 • lagerarbeidere,
 • ansatte ved distribunaler og lagre,
 • ansatte ved drivstoffterminaler og -anlegg,
 • ansatte i sentrale administrative funksjoner,
 • ansatte i fôrindustrien,
 • personer som arbeider med husdyrproduksjon, fiskeri og havbruk
 • veterinærer som arbeider med husdyr, fiskeri og havbruk
 • ansatte i næringsmiddelindustrien
 • butikk- og bensinstasjonsansatte

 

Ansvarlig departement: Helse- og omsorgsdepartementet

 

Tjenestetype (kapabilitet)

Drikkevannsforsyning og avløpshåndtering

Virksomheter med kritisk samfunnsfunksjon

Vannverk

Kommunene

Leverandører av varer og tjenester til vann og avløp

Rørentreprenører

Nøkkelstillinger og driftskritiske yrker/ personellgrupper/stillinger

 • Personell som opprettholder funksjonene vann og avløp.
  • Personell ved virksomheter som leverer varer eller tjenester som er nødvendige for å opprettholde funksjonene vann og avløp.
  • Kvalifisert personell (rørleggere) fra rørentreprenører i beredskap for utrykning ved akutte behov ved brudd/og eller sviktende vanntilførsel – eller tilstopping/og eller brudd på avløpsledninger som trengs for forsvarlig hygiene.
 • Personell i virksomheter som leverer varer eller tjenester som er nødvendige for å opprettholde funksjonene vann og avløp.

Ansvarlig departement: Finansdepartementet

 

Tjenestetype (kapabilitet)

Finansmarkedet

Virksomheter med kritisk samfunnsfunksjon

Norges Bank, Finanstilsynet, Finansinstitusjoner

Nøkkelstillinger og driftskritiske yrker/ personellgrupper/stillinger

 • Personell som understøtter kritiske leveranser, og som er kritiske for å opprettholde evnen til sikker formidling av kapital mellom aktører nasjonalt og til og fra utlandet, gjennomføring av betalinger og andre finansielle transaksjoner på en sikker måte og evne til å beholde befolkningens tilgang til nødvendige betalingsmidler, herunder kontanter.

 


Tjenestetype (kapabilitet)

Finanstransaksjoner

Virksomheter med kritisk samfunnsfunksjon

Norges Bank, Finanstilsynet, Finansinstitusjoner

Nøkkelstillinger og driftskritiske yrker/ personellgrupper/stillinger

 • Se under tjenestetypen «Finansmarkedet».

 


Tjenestetype (kapabilitet)

Betalingsmidler

Virksomheter med kritisk samfunnsfunksjon

Norges Bank, Finanstilsynet, Finansinstitusjoner

Nøkkelstillinger og driftskritiske yrker/ personellgrupper/stillinger

 • Se under tjenestetypen «Finansmarkedet».

Ansvarlig departement: Olje- og energidepartementet

 

Tjenestetype (kapabilitet)

Forsyning av elektrisk energi

Virksomheter med kritisk samfunnsfunksjon

Statnett SF, Kraft- og nettselskaper

Nøkkelstillinger og driftskritiske yrker/ personellgrupper/stillinger

 • personell på driftssentraler,
 • IT-personell,
 • reparasjonspersonell
 • medlemmer av beredskapsorganisasjon og eventuell beredskapsstab.
 • Personer som er kritisk for å opprettholde forsvarlig drift.
 • Nøkkelpersonell for NVEs krisehåndtering.

 


Tjenestetype (kapabilitet)

Forsyning av fjernvarme

Virksomheter med kritisk samfunnsfunksjon

Fjernvarmeselskaper

Nøkkelstillinger og driftskritiske yrker/ personellgrupper/stillinger

Se under tjenestetypen «Forsyning av elektrisk energi».

Ansvarlig departement: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  

Tjenestetype (kapabilitet)

Ekomnett- og tjenester

Virksomheter med kritisk samfunnsfunksjon

Nkom, Telenor Norge, Telia Norge, Ice Communications, Altibox, NexGenTel, Global Connect, Nødnett, Norid, Telenor Svalbard, regionale og lokale bredbåndstilbydere

Nøkkelstillinger og driftskritiske yrker/ personellgrupper/stillinger

 • Personell som er kritisk for å opprettholde forsvarlig drift av elektroniske kommunikasjonsnett og –tjenester, herunder kritiske støttefunksjoner.
 • Nødnett: Personell som er kritisk for drift av Nødnett ved Nødnett driftssenter, Nødnettvakt og Branns driftsorganisasjon (BDO).

 


Tjenestetype (kapabilitet)

Sikkerhet i elektronisk kommunikasjon

Virksomheter med kritisk samfunnsfunksjon

Se under tjenestetypen «ekom-tjenester»

Nøkkelstillinger og driftskritiske yrker/ personellgrupper/stillinger

Se under «ekom-tjenester».

Ansvarlig departement: Samferdselsdepartementet

 

Tjenestetype (kapabilitet)

Transportevne

Virksomheter med kritisk samfunnsfunksjon

Trafikksentraler, gods- og persontransportører, sjøfartsnæringene, Norges Rederiforbund, NORTRASHIP-ledelsen, Posten Norge

Nøkkelstillinger og driftskritiske yrker/ personellgrupper/stillinger

 • Førere og annet personell som utfører gods- og persontransport med tog, tunellbane, sporvei, buss i rute og kjøretøy i oppdrag for helsevesenet, lastebil, taxi, ferjer, skip, fly og helikopter.
 • Postansatte som jobber i transport, terminal og distribusjon.
 • Mannskapsmedlemmer på skip og rigger knyttet til transport og olje- og gassproduksjon.
 • Ansatte i rederier og skipsfartsnæringen med vesentlige oppgaver knyttet til å opprettholde operative logistikk-kjeder og energiproduksjon.

  


Tjenestetype (kapabilitet)

Fremkommelighet

Virksomheter med kritisk samfunnsfunksjon

Drifts- og vedlikeholds-entreprenører, havner, Bane NOR, Avinor AS, Statens Vegvesen, Nye Veier AS, Kystverket, verksteder, bilbergingsfirma, sjøbergingsfirma.

Nøkkelstillinger og driftskritiske yrker/ personellgrupper/stillinger

Personell med oppgaver som er avgjørende for at ovennevnte transportevne kan gjennomføres på daglig basis.

 • Personell med oppgaver som er avgjørende for å opprettholde funksjonalitet i transportinfrastrukturen og i tilknyttede tjenester.
 • Operatører av kritiske tjenester, som f.eks. trafikkstyring, lostjeneste, o.l.
 • Nøkkelpersonell knyttet til drift av postterminaler, kollektivtransport, lufthavner, flysikring, jernbane og havner.
 • Driftsentreprenører av infrastruktur, f.eks. i form av brøyting, feilretting, o.l.
 • Nøkkelpersonell på godkjente verksteder som vedlikeholder og reparer transportmidler og distributører av deler til disse.
 • Personell i bilbergingstjeneste og sjøbergingsfirma.
 • Nøkkelpersonell med oppgaver knyttet til ledelse og logistikk i transportvirksomheter.

  .

 


Tjenestetype (kapabilitet)

Transportsikkerhet

Virksomheter med kritisk samfunnsfunksjon

Luftfartstilsynet, Jernbanetilsynet, Vegtilsynet, Kystverket, Sjøfartsdirektoratet

Nøkkelstillinger og driftskritiske yrker/ personellgrupper/stillinger

 • Nøkkelpersonell involvert i tilsyn, tjenester og annet arbeid relatert til å forebygge store uønskede hendelser.

 • Nøkkelpersonell involvert i sjøfartsadministrasjon.

  .

Ansvarlig departement: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 

Tjenestetype (kapabilitet)

Satellittjenester

Virksomheter med kritisk samfunnsfunksjon

Nkom, Norsk romsenter, Kongsberg Satellite Services, Space Norway, Kartverket, Telenor Satellite Broadcasting, Kystverket, KSAT, virksomheter av avgjørende betydning for maritim satellittkommunikasjon

Nøkkelstillinger og driftskritiske yrker/ personellgrupper/stillinger

 • Virksomhetsledelsen i Space Norway med samme fullmakter som de samfunnsviktige ekomselskapene, jf. ovenfor.
 • Nøkkelpersoner innen posisjoners- og satellittjenester hos Kartverket
 • Personell i f.eks. Kystverket som er nødvendig for drift av navigasjonssystemer så identifiseres dette i henhold til funksjonen transport.
 • KSAT og Telenor Satellite Broadcasting som er nødvendig for forsvarlig drift av satelittbaserte tjenester som støtter oppunder de kritiske samfunnsfunksjonene ekom og transport.

Arbeids- og velferdstjenester

Ansvarlig departement: Arbeids- og sosialdepartementet

Tjenestetype (kapabilitet)

Utbetaling av livsoppholdsytelser

Virksomheter med viktig samfunnsfunksjon

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Nøkkelstillinger og driftskritiske yrker/personellgrupper/stillinger

 • IKT- personell hos NAV og innleide konsulenter som bistår med IT utviklingen.
 • Nøkkelpersonell knyttet til ledelsesfunksjoner.
 • Personell som ivaretar publikumskontakt og saksbehandlingsoppgaver knyttet til utbetaling av livsoppholdsytelser.

 


 

Renovasjon og håndtering av farlig avfall

Ansvarlig departement: Klima- og miljødepartementet

Tjenestetype (kapabilitet)

Innsamling og håndtering av avfall fra husholdninger og næringsliv

Virksomheter med viktig samfunnsfunksjon

Virksomheter i verdikjeden for husholdnings- og næringsavfall

Nøkkelstillinger og driftskritiske yrker/personellgrupper/stillinger

 • Sjåfører, logistikkmedarbeiderne, ansatte ved anlegg for mottak, sortering, lagring, forbrenning og eventuelt annen avfallsbehandling som er nødvendig for å samle inn og håndtere avfall.

 


 

Medier

Ansvarlig departement: Kulturdepartementet

Nøkkelstillinger og driftskritiske yrker/personellgrupper/stillinger

 • Personell som er kritisk for å ivareta behovet for informasjon til publikum, jf. smittevernloven § 4-8 om massemedienes informasjonsplikt.

 


 

Gravferd

Ansvarlig departement: Barne- og familiedepartementet

Tjenestetype (kapabilitet)

Avvikling av gravferd

Nøkkelstillinger og driftskritiske yrker/personellgrupper/stillinger

 • Prester som gjennomfører gravferdsseremonier og formidler. dødsbudskap til pårørende ved uventet dødsfall, på oppdrag fra politiet.
 • Personell som har oppgaver med å grave graver, håndtere kister og administrere gravferd.
 • Nøkkelpersonell ved krematoriene.

 


 

Opprettholde virksomhet og sysselsetting på norsk sokkel

Ansvarlig departement: Olje- og energidepartementet

Tjenestetype (kapabilitet)

Legge til rette for at kritisk personell kan gjennomføre sine arbeidsoppgaver

Virksomheter med viktig samfunnsfunksjon

Gassco, virksomheter innen olje- og gassproduksjon

Nøkkelstillinger og driftskritiske yrker/personellgrupper/stillinger

 • Kontrollromspersonell knyttet til gassverdikjeden.
 • Kritisk driftspersonell knyttet til gassverdikjeden.
 • Kritisk bemanning offshore for å opprettholde olje- og gassproduksjon.

 


 

Barnehager og skoler 

Ansvarlig departement: Kunnskapsdepartementet

Tjenestetype (kapabilitet)

Legge til rette for drift av barnehager og skoler

Virksomheter med viktig samfunnsfunksjon

Barnehager, grunnskoler og videregående skoler

Nøkkelstillinger og driftskritiske yrker/personellgrupper/stillinger

 • Ansatte i barnehager og skoler
 • Administrativ ledelse i barnehager og skoler
 • Kritisk driftspersonell knyttet til barnehager og skoler .