Oversikt over tiltak på justis- og beredskapsområdet

Siden regjeringsskiftet 16. oktober 2013 har regjeringen gjennomført og iverksatt en lang rekke tiltak innenfor justis- og beredskapsområdet. Her finner du en oversikt over tiltakene per august 2015.

Gå direkte til: 
 • Straffesakskjeden 
 • Asylkjeden 
 • Samfunnssikkerhets- og beredskapskjeden

Se også: Trygghet i hverdagen - film om regjeringens tiltak innenfor justis- og beredskapssektoren 

 

Straffesakskjeden


Tidenes politisatsing

 • Regjeringen har bevilget penger til 700 nye politibetjentstillinger og i tillegg 100 millioner kroner til å frigjøre flere politiressurser


Storstilt reform av politiet

 • Nærpolitireformen vil redusere antall politidistrikt fra 27 til 12.
 • Kompetent og effektivt nærpoliti der folk bor
 • Gode fagmiljøer som er rustet til å møte dagens og morgendagens kriminalitetsutfordringer


Styrking av påtalemyndigheten

 • 50 nye politijurister
 • 23 nye stillinger hos Den høyere påtalemyndighet


Styrket kapasitet i domstolene

 • Bevilgningen til domstolene er økt med 10 millioner kroner i 2014.
 • Domstolene kan styrkes med om lag 11 dommere og syv saksbehandlere
 • Vil slå sammen flere tingretter for å få større tingretter som kan møte de krav og utfordringer samfunnet vil stille i fremtiden


Ny straffelov fra 1. oktober 2015

 • Eksisterende IKT-løsninger i politiet skal tilpasses den nye loven.
 • Mange tusen ansatte i politi- og påtalemyndighet, domstolene og andre aktører skal læres opp.


Økt minstetid ved forvaring

 • Maksimal minstetid og tidsrammen ved forvaring er økt til 30 år.
 • Hindrer at forvaringsdømte slipper tidligere ut på prøve enn de hadde gjort hvis de var idømt ordinær fengselsstraff


Særreaksjon for plagsomme kriminelle

 • Personer som er strafferettslig utilregnelige og som begår gjentatte lovbrudd av samfunnsskadelig eller særlig plagsom art, får idømt særreaksjon.
 • Kan dømmes til overføring til tvungent psykisk helsevern og tvungen omsorg


Fjerning av foreldelsesfristen på de mest alvorlige forbrytelsene

 • Drap, voldtekt og seksuell omgang med barn under 14 og 16 år unntas fra foreldelse


Etablering av permanent drapsregister

 • Vil fortløpende kunne analysere samtlige drapssaker i Norge.
 • Gir kunnskapsgrunnlag for drapsforskning i Norge


Cold-case for uoppklarte saker

 • Kripos har fått i oppdrag å etablere en egen «cold-case»-avdeling som skal etterforske uoppklarte saker


Raskere gjennomføring av straffesaker

 • Har foreslått en prøveordning med hurtigdomstol i Oslo tingrett
 • Hurtigspor er aktuelt i saker med ukomplisert bevisbilde
 • Målet er å sikre rask sammenheng mellom overtredelse og pådømmelse i saker hvor kriminelle i dag unndrar seg straffeforfølgning


Særdomstoler

 • Offentlig utvalg utreder særdomstoler for barne- og familiesaker og forvaltningsdomstol for utlendingssaker
 • Skal også se på hurtigspor i de alminnelige domstolene for enkelte sakstyper innenfor straffesakskjeden


Mobil tilgang til politiets systemer

 • Mobile enheter gir personell ute på oppdrag tilgang til politiets IT-systemer
 • håndholdte enheter kan benyttes til ID-kontroll


Pansrede kjøretøy til hele politi-Norge

 • Hvert politidistrikt har tilgang


Fremskutt lagring i alle politibiler

 • Mannskap i motoriserte patruljer ble sikret tilgang til skytevåpen 1. oktober 2013
 • Ordningen er obligatorisk


Alle på patrulje må ha våpengodkjenning

 • Politidistriktene får ikke lengre bemanne patruljer med mannskap som ikke har våpengodkjenning


Riksvåpenet tilbake

 • Riksvåpenet er blitt en del av dekoren på politiets utrykningskjøretøy


Ny lov om nasjonalt ID-kort

 • Vil gi norske statsborgere tilbud om et offentlig utstedt identitetsbevis
 • Like pålitelig som passet, og mer praktisk å bruke som legitimasjon


Redusert ventetiden for avhør av barn utsatt for seksuelle overgrep

 • Ventetid for dommeravhør er redusert fra 54 dager til 33 ved utgangen av februar 2015
 • Nye regler for avhør av bar nog andre særlig sårbare fornærmede og vitner.
 • Styrke barns og særlig sårbare voksnes rettssikkerhet


Kartlegging av ID-arbeidet

 • Nasjonalt ID-senter har gitt oss en omfattende og viktig kartlegging av ID-arbeidet som gjøres i utlendingsforvaltningen og politiet


Bekjempelse av tribunevold

 • Påtalemyndigheten kan forby enkeltpersoner å oppholde seg på fotballarenaer der de utgjør en fare for tilskuere eller andre grupper av personer.
 • Forbudet kan også gjelde for andre bestemte steder, for eksempel skjenkesteder


Kampanje mot vold i nære relasjoner

 • Har lansert nettbasert kampanje «#IKKEGREIT»
 • Informere ungdom om krenkelser, vold og overgrep i nære relasjoner


Styrket samarbeid mot doping

 • Har fått på plass en samarbeidsavtale mellom Politiet og Antidoping Norge om forebygging og bekjempelse av doping


Strategi mot arbeidslivskriminalitet

 • Styrke innsatsen mot de useriøse aktørene i arbeidslivet


Effektivisering av kriminalomsorgen

 • Mindre byråkrati: Vi har foreslått å redusere antall forvaltningsnivåer i kriminalomsorgen fra tre til to


Økt soningskapasitet

 • Inngått samarbeid med Nederland om leie av fengselsplasser. Vil gi 242 nye fengselsplasser.
 • Soningskapasiteten ble utvidet med 88 nye plasser i 2014.
 • Oslo fengsel er utvidet med 20 nye plasser
 • Det er etablert 68 nye midlertidige plasser ved bruk av dublering i enkelte fengsler.
 • 41 nye lukkede plasser
 • Stortingsmelding om utviklingsplan for kapasitet i kriminalomsorgen
 • Det er bevilget 50 millioner kroner til ekstra vedlikehold i 2015


Informasjonsutveksling mellom kriminalomsorgen og politiet

 • Nytt regelverk om å dele informasjon mellom kriminalomsorgen og politiet
 • Gjelder i særlige alvorlige saker der innsatte representerer særlig høy risiko


Har stanset hjemmesoning som varetektsalternativ

 • Personer som domstolen mener det er grunnlag for å varetektsfengsle, skal ikke sone hjemme


Etablert ungdomsenhet på Eidsvoll

 • Det er gitt 20 millioner kroner til etablering av en ungdomsenhet med inntil fire plasser i Eidsvoll kommune


Bedre tilbud til de sykeste fangene

 • Regjeringen har gått inn med ekstra midler og etablert et særskilt tilbud for de sykeste innsatte i landet ved Ila fengsel- og forvaringsanstalt


Tiltak overfor unge kriminelle

 • Ungdomsstraff istedenfor fengsel ble innført sommeren 2014.
 • Det er også lagt til rette for økt bruk av konfliktråd overfor unge lovbrytere
 • For å forebygge og hindre en videre kriminell løpebane for unge kriminelle


Prøveprosjekt med at fengslene overtar fangetransporter fra politiet

 • De første bilene med ansatte fra Kriminalomsorgen rulle ut i politidistriktene Telemark, Vestfold, Søndre og Nordre Buskerud
 • 25 millioner kroner finansierer til sammen 40 nye stillinger og nødvendig transportkapasitet


 

Asylkjeden


Flere returer

 • Økte bevilgninger til flere uttransporteringer
 • Utvidet Trandum utlendingsinternat
 • Økt måltallet for tvangsreturer med 1100 fra 6700 til 7800 i 2015
 • Måltallet for assisterte returer økes med 200 fra 2100 til 2300
 • Styrking av ID-arbeidet i politiet
 • Styrket saksbehandling i UDI


Tvangsreturer

 • Desember 2013 – mai 2015: 10 447 personer
 • Over 30 prosent er straffedømte
 • I snitt sendes ut:
 • 19 personer hver eneste dag
 • 5 straffede hver eneste dag


Skjerpet underholdskrav

 • Regjeringen har foreslått å øke underholdskravet til rundt 300 000 kroner.
 • Forslaget innebærer en økning på ca. 50 000 kr fra dagens krav


24-årskrav for familieetablering

 • Skal bekjempe tvangsekteskap
 • Sikrer at paret er selvforsørget


Effektiv saksbehandling

 • Mer effektiv behandling av omgjøringsanmodninger i utlendingssaker


Ny returterminologi

 • Returbegrepene for å tydeliggjøre konsekvensene av negative vedtak er endret
 • Har du fått avslag, så skal du hjem
 • Det er ikke et frivillig valg


Utvidet fremstillingsfrist

 • Politiet skal kunne holde lenger på utlendinger som er pågrepet før det er nødvendig med fengslingsbeslutning fra retten
 • Endringen vil effektivisere politiets arbeid med å gjennomføre tvangsreturer


Utilregnelige utlendinger

 • Enklere regler for utvisning av utilregnelige utlendinger


Straffedømte nektes innreise

 • Personer som har begått alvorlige straffbare forhold i utlandet skal nektes innreise
 • Flere straffbare handlinger kan nå danne grunnlag for bortvisning selv om de ligger langt tilbake i tid


Mer effektive regler for pågripelse i utlendingssaker

 • Fra 1. januar 2015 kan politiet holde på en utlending lenger når pågripelse skjer etter utlendingsloven.
 • Fristen for å fremstille utlendingen for domstolen for fengsling, utvides til den tredje dagen etter pågripelsen


Fjerning av reisestøtte

 • fra 1. januar 2015 er reisestøtten til familiemedlemmene til flyktninger fjernet


Bedre kontroll med hvem som kommer til Norge

 • Implementering av ny Eurodac-forordning i norsk rett
 • Implementeringen effektiviserer Dublin-samarbeidet


Økt krav til botid for permanent oppholdstillatelse

 • Regjeringen har foreslått å øke kravet til botid i Norge før permanent oppholdstillatelse gis
 • Økes fra tre til fem år


Styrket innsats i og rundt Middelhavet

 • Bevilgningen til norsk innsats i og rundt Middelhavet i 2015 er økt
 • Vi sender fartøy til Frontex-operasjonen Triton,
 • Økt bidrag til Frontex og andre tiltak for å avhjelpe situasjonen ved Middelhavet


Ansatte på mottak unntas fra taushetspilkten

 • Utlendingsmyndighetene får adgang til å innhente taushetsbelagte opplysninger om beboere på mottak.
 • De ansatte på mottaket har plikt til å utlevere opplysninger som etterspørres, og de gis også en rett til å utlevere opplysninger av eget tiltak


Færre asylsøkere

 • Antall asylsøkere til og med mai 2015 ligger 16 prosent lavere enn på samme tid i 2014


 

Samfunnssikkerhets- og beredskapskjeden


Kraftig styrking av PST

 • 145 millioner kroner i 2015 til spaning, forebyggende arbeid, IKT-tiltak, livvakttjenesten, nye lokaler og totalt 35 nye stillinger


Nye redningshelikoptre

 • Besluttet og iverksatt anskaffelse av 16 nye redningshelikoptre til erstatning for Sea King-flåten
 • Leveres i perioden 2017–2020


Kortere responstid for helikoptre

 • Redusering av responstiden på helikopterberedskapen på Rygge og Bardufoss fra 2 timer til 1 time


Responstid i politiet

 • Nye nasjonale krav til politiets responstid for oppdrag som krever umiddelbar utrykning fra 1. januar 2015
 • Målinger viser at politiet overoppfyller kravene


Fortsatt fremdrift på Beredskapssenteret

 • Skisse for nytt beredskapssenter på Alna
 • Konseptvalgutredning for politiets nasjonale beredskap


Felles kontraterrorsenter

 • Felles kontraterrorsenter etablert i 2014
 • Styrker samarbeidet mellom PST og E-tjenesten


Lovforslag mot fremmedkrigere

 • Målet er å hindre at privatpersoner deltar i væpnet konflikt i utlandet
 • Sendt på høring sommeren 2014


Ny våpeninstruks for politiet

 • Forslag sendt på høring høsten 2014
 • Klargjør vilkårene for politiets bruk av skytevåpen, uten større materielle endringer
 • Deler av instruksen er midlertidig endret


Samtykke til bevæpning

 • Vi har samtykket til midlertidig bevæpning av politiet
 • Det første samtykket ble gitt i november 2014, og er siden forlenget flere ganger. Nåværende samtykke gjelder til 2. august 2015
 • Er en følge av trusselvurderingen fra Politiets sikkerhetstjeneste og Felles kontraterrorsenter


Strengere kontroll med bombekjemikalier

 • Har endret lovverket – privatpersoner har ikke lenger mulighet til å skaffe seg kjemikalier som kan brukes til å lage bomber
 • Nasjonalt kontaktpunkt for kontroll med bombekjemikalier er opprettet ved Kripos
 • Bedre informasjonsflyt mellom tollmyndigheter og politi


Nødnett i rute

 • Skal være landsdekkende innen 2015


Forslag om å lovfeste Forsvarets bistand til politiet

 • Lenge etterlengtet lovregulering
 • De rettslige rammene for Forsvarets adgang til å bistå politiet med makt blir dermed hjemlet i lov


Ny handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme

 • 30 konkrete tiltak mot radikalisering og voldelig ekstremisme
 • Ni departementer og Statsministerens kontor


Veileder mot radikalisering

 • Nasjonal veileder til bruk for kommunene
 • For å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme


Midler til lokalt arbeid mot radikalisering og voldelig ekstremisme

 • Har bevilget 10 millioner kroner til kommunenes arbeid mot radikalisering og voldelig ekstremisme
 • Midlene skal gå til prosjekter innen lokal forebygging og bekjempelse av radikalisering og voldelig ekstremisme          


Mentorordning i kriminalomsorgen

 • Har bevilget penger til en mentorordning rettet mot innsatte som antas å være i faresonen for å bli radikalisert
 • De som er i målgruppen vil tilbys mentor, som vil gi regelmessig oppfølging i fengsel, og søkes opprettholdt etter løslatelse
 • Prøveprosjekt over tre år


Opptrapping av innsatsen mot hvitvasking og terrorfinansiering

 • Nasjonalt kontaktforum for bekjempelse av hvitvasking og terrorfinansiering
 • Sektorovergripende strategi for å forebygge og avdekke terrorfinansiering og hvitvasking av utbytte fra profittmotivert kriminalitet


Digitalt sårbarhetsutvalg

 • Har nedsatt et utvalg som skal kartlegge samfunnets digitale sårbarhet
 • Utvalget skal foreslå konkrete tiltak for å styrke beredskapen og senke den digitale sårbarheten i samfunnet


Tydelig håndtering av terrortrusselen mot Norge sommeren 2014

 • Gikk tidlig ut med informasjon til befolkningen om høynet beredskapsnivå
 • Evalueringen viser at trusselsituasjonen ble godt håndtert


Brannstudien sendt på høring

 • Inneholder forslag til fremtidig organisering og ressursbruk i brann- og redningsvesenet


Bedre krisehåndtering i departementene

 • Oppmerksomheten rundt beredskap er økt både hos statsministeren og resten av regjeringskollegiet
 • Beredskap som tema drøftes hyppigere blant statsrådene
 • Det er utnevnt en statssekretær ved SMK som skal ha særskilt oppmerksomhet på sikkerhets- og beredskapsarbeidet innenfor alle departementenes områder
 • Gradert videokonferanseutstyr i departementene
 • Gradert IKT-plattform for krisehåndteringsverktøyet KSE-CIM
 • Politisk toppmøte mellom regjeringen og kommunene om førebygging av valdeleg ekstremisme – statsministeren og justis- og beredskapsministeren var blant deltakerne


Flere øvelser – bedre læring

 • Justis- og beredskapsdepartementet har flere øvelser og mer systematisk evaluering av øvelser


Kontinuerlig evaluering av departementet

 • Har gjennomført flere evalueringer av arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i Justis- og beredskapsdepartementet,
 • Følger opp forbedringspunktene i evalueringene


Døgnbemanning av senter for nasjonal krisehåndtering

 • Det sivile situasjonssenteret som overvåker og håndterer kriser er døgnbemannet fra og med april 2014


Styrking av nordisk beredskap

 • Blitt enig med de nordiske ministrene med ansvar for samfunnssikkerhet og beredskap om etablering av én eller flere nordiske innsatsstyrker som er spesialisert til å drive redningsarbeid for nordiske behov
 • Styrken skal kunne settes inn ved store katastrofer i de nordiske landene, og vil også kunne brukes internasjonalt
 • Arbeider for at det skal bli enklere å gi og motta hjelp mellom naboland ved katastrofer i Norden


Styrket forskning på samfunnssikkerhet

 • Nytt forskningsprogram for samfunnssikkerhet (SAMRISK II) skal bidra til bedre forebygging, beredskap, redningsarbeid, krisehåndtering og læring
 • 55 millioner kroner til seks nye forskningsprosjekter
 • Fire millioner kroner til Center for Cyber and Information Security (CCIS) ved Høgskolen på Gjøvik


Oppfølging av Tilregnelighetsutvalget

 • «Skyldevne, sakkyndighet og samfunnsvern» er levert til JD
 • Skal ivareta samfunnets behov for en rettferdig reaksjon og vern, og den enkeltes behov for behandling
 • Utredningen er sendt på alminnelig høring


Ny organisasjonsplan for redningstjenesten

 • Vi la fram forslag til ny organisasjonsplan for redningstjenesten. Den nye planen ble vedtatt i juni 2015
 • Den nye planen klargjør styringslinjer og legger opp til økt samvirke i redningstjenesten
 • Norge skal fortsatt ha en redningstjeneste basert på nasjonal dugnad og samvirke mellom offentlige, frivillige og private aktører


Styrking av politiets beredskap og vakthold

 • Har økt bevilgningen til Oslo-politiet med 38,8 millioner kroner i 2015 for å styrke politiets beredskap og vakthold
 • Skal sørge for at den økte beredskapen ikke skal gå ut over andre viktige politioppgaver


Oppgradering av utstyret til Sivilforsvaret

 • I statsbudsjettet 2015 økte bevilgningen til Sivilforsvaret med 7,3 millioner kroner til anskaffelse av nytt utstyr


Tryggere Svalbard

 • Ny stor hangar på Svalbard lufthavn med to store redningshelikoptre
 • Nytt skip til sysselmannen
 • Nye stabslokaler hos sysselmannen
 • Levetiden for Longyearbyen energiverk forlenges med 25 år
 • Bedrer sjøsikkerheten med utbedring og utskiftning av sjønavigasjonsinnretninger (lanterner) i Svalbard-området