Norge deltar i internasjonalt arbeid med KI

Norge er engasjert i flere internasjonale fora som jobber med strategier og retningslinjer for kunstig intelligens, blant annet i EU, OECD og Nordisk ministerråd.

Norge deltar aktivt i EUs aktiviteter rundt KI, og Norge har vært delaktig i utarbeidelsen av EUs "Coordinated action plan" fra desember 2018.

Kommisjonen oppmuntrer alle medlemsland til å utvikle en egen strategi for kunstig intelligens. Kommisjonen vil ha økt satsing på FoU og samarbeidsprosjekter på tvers av landegrensene, for eksempel innen 5G og selvkjørende biler. Den er også opptatt av utdanning, og ikke minst å holde på talentene i Europa. Etter- og videreutdanning, for å tilpasse arbeidsstyrken til et endret arbeidsmarked er også viktig.

Kommisjonen er opptatt av fri flyt av data på tvers av EU/EØS, og av at aggregerte data både fra offentlig og næringsliv skal kunne brukes til å trene KI-systemer. I første omgang ønsker de å starte med datasett som ikke inneholder personopplysninger, slik som data fra satellittsystemet Galileo, eller anonymiserte bilder av vev for gjenkjenning av ulike vanlige krefttyper.

Etiske retningslinjer

EU-kommisjonen har satt ned en ekspertgruppe for å utarbeide et rammeverk for etisk KI ("tillitvekkende KI"). Ekspertgruppa består av 52 eksperter fra næringsliv, organisasjonsliv og akademia. For å ha et felles grunnlag å diskutere ut fra har ekspertgruppa foreslått en definisjon på KI. I desember 2018 la gruppa fram et utkast til etisk rammeverk. Etter en offentlig høring der det kom inn mer enn 500 innspill, bearbeidet gruppa utkastet, og 8. april 2019 la de fram sitt endelige forslag til "Ethics guidelines for trustworthy AI". Rammeverket trekker fram grunnleggende rettigheter, prinsipper og verdier som utvikling og bruk av kunstig intelligens (KI) bør være i overenstemmelse med. Rammerverket inneholder også retningslinjer for realisering av tillitvekkende KI.

Arbeid i OECD

OECD arbeider med KI og har publisert en rekke ulike rapporter på området. Norge har deltatt i OECDs arbeid med en anbefaling om kunsting intelligens. Denne ble endelig godkjent 22. mai 2019.