Norges svar til Kommisjonens høring om online plattformer

Det digitale indre marked (DSM) er et av Juncker-Kommisjonens fremste prioriteringer. Kommisjonen legger til rette for et ekte digitalt indre marked gjennom å fjerne regulatoriske barrierer og harmonisere fragmenterte regelverk, og sikre fri flyt av data over landegrensene i EØS-området. Siden lanseringen av strategien 6. mai 2015, har Kommisjonen publisert en rekke høringer, som også Norge har gitt innspill til. Denne uken sendte KMD og UD et høringssvar til Kommisjonens konsultasjon på online plattformer.

Med online plattformer mener Kommisjonen virksomheter som bruker internett til å tilby tjenester eller produkter til to eller flere markeder. Typiske eksempler er hotels.com, finn.no,  momondo.com, Google, Airbnb, Uber, Netflix, Spotify mm.

Online plattformer har skapt flere nye markeder innen salg av varer og tjenester. Selv om disse markedene fremdeles er unge, er det likevel utfordringer forbundet med plattformene. Det er derfor av betydning også for Norge at Kommisjonen nå ser nærmere på dette, og at Norge følger nøye med og bidrar inn i arbeidet som pågår.

Et overordnet vurderingstema i høringen er om gjeldende reguleringer passer til plattformer, eller om disse må suppleres med spesielle reguleringer. Høringssvaret gir uttrykk for at det ikke bør trekkes noen konkrete konklusjoner på nåværende tidspunkt. Plattformene varierer med hensyn til hvilken forretningsmodell de er basert på, og hvilke produkter og tjenester de tilbyr. Det gjør det vanskelig å mene noe konkret om hvordan de bør reguleres, på et generelt grunnlag. Deler av vårt innspill går derfor ut på det må vurderes hvordan gjeldende reguleringer (som for eksempel konkurranselovgivningen) passer til ulike plattformer, før man går inn for nye, særskilte reguleringer. Samtidig trekker notatet frem noen konkrete utfordringer knyttet til plattformene.

For det første mener vi at det vil være en fordel om online plattformer blir mer transparente, slik at brukerne kan ta informerte avgjørelserpå nett. Dette gjelder særskilt for plattformer som opererer som formidlere av tjenester, eller som benytter underleverandører.

For det andre anbefaler vi at det må vurderes å utarbeide retningslinjer eller reguleringer som sikrer interoperabilitet (teknisk samspill) mellom plattformer. Dette vil kunne sikre større valgfrihet blant brukerne, og kan også styrke konkurransen mellom aktørene. Slik det er i dag, kvier mange brukere seg for å flytte fra en plattform-tilbyder til en annen pga ulemper med å tilpasse den nye tjenesten til egne personlige preferanser helt på nytt.

For det tredje er vårt innspill klart på at ansvar for ulovlig innhold fra tredjeparter ikke skal legges på plattform-tilbyderne. Dette fordi risikoen for unødvendig sensur av innhold på internett vil øke dersom plattform-tilbyderne får et større ansvar for innholdet fra tredjepart som brukerne får adgang til gjennom deres tjeneste.

For det fjerde peker vi i høringssvaret på viktigheten av å ha reguleringer for dataflyt, hvor data kan lagres, og tilgang til data. Norge bør være med på å legge til rette for fri flyt av data i Europa, men på en måte som sikrer tilgang til data og ivaretar personvernet. Fri flyt av data må også sees i sammenheng med arbeidet med viderebruk av offentlige data.  I innspillet trekker vi også frem det pågående arbeidet med Nasjonal strategi for skytjenester, og hvilke erfaringer dette arbeidet har gitt oss.

Avslutningsvis inneholder høringssvaret også et innspill til fenomenet delingsøkonomi. Med utgangspunkt i at denne økonomien er i oppstartsfasen, skriver vi at Kommisjonen skal være forsiktig med å regulere. Videre peker vi på at det ikke nødvendigvis finnes én delingsøkonomi som kan reguleres, men at man må se på mangfoldet i det som kalles delingsøkonomien.

Kommisjonen har gjennom sin strategi om et oppgradert indre marked, et uttalt mål om å utvikle en felleseuropeisk agenda for delingsøkonomien. Vi støtter dette, all den tid vi mener at det er nødvendig med en omfattende og grundig informasjonsinnhenting før eventuelle reguleringer foreslås.

Les høringssvaret: