Forsiden

Digital agenda for Norge – Den nasjonale IKT-politikken

Formålet med IKT-politikken er å fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor gjennom bruk av IKT (informasjons- og kommunikasjonsteknologi). IKT-politikken skal også legge til rette for at næringsliv og innbyggere utnytter mulighetene IKT gir for verdiskaping og innovasjon, og demokratisk deltakelse for alle.

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi har et stort potensial for verdiskaping og innovasjon. Dette gjelder i offentlig sektor og i hele samfunnet. IKT-politikken tar utgangspunkt i at avansert bruk av IKT kan styrke næringslivets konkurransedyktighet og øke samfunnets totale produktivitet og innovasjonsevne.

Samordning

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ansvaret for å samordne, eller koordinere IKT-politikken, jf. Meld. St. 23 (2012-2013) Digital agenda for Norge, og innstillingen fra Stortinget som behandlet meldingen, Innst. 370 S (2012-2013). Koordineringsansvaret innebærer blant annet å identifisere sektorovergripende utfordringer, og å initiere, koordinere og følge opp tverrgående tiltak. Det betyr at KMD arbeider tett sammen med alle andre departement, som har sektoransvaret for IKT-relaterte spørsmål innenfor de enkelte områdene.

Det er etablert et statssekretærutvalg for IKT som ledes av KMDs statssekretær, hvor de mest sentrale departementene deltar. Her diskuteres både saker som angår digitalisering i offentlig sektor spesielt, men også spørsmål av mer tverrgående karakter.

Særskilte tema

I tillegg til å koordinere dette arbeidet har også KMD ansvar for egne tematiske innsatser som skal bidra til å fremme informasjonssamfunnet. Det gjelder tema som skypolitikk, digital deltakelse og kompetanse, universell utforming av IKT og viderebruk av offentlige data. KMD følger også EUs arbeid på IKT-feltet tett, og deltar i en High-Level gruppe for EUs Digitale agenda, hvor realisering av et felles, indre, digitalt marked står sentralt.