Mer informasjon om arbeidet

Å sørge for at samfunnet har de beste rammebetingelsene for å dra nytte av verdien av data, blir viktig. Det handler om fremtidig verdiskaping og etablering av nye arbeidsplasser og tjenester i hele landet, bedre og mer brukerrettede tjenester i og fra offentlig sektor, og en bedre hverdag for den enkelte av oss.

Robot

Regjeringens overordnede digitaliseringspolitikk er uttrykt i Digital agenda for Norge (Meld. St. 27 2015-2016). Arbeidet med meldingen om datadrevet økonomi og innovasjon vil utdype og videreføre viktige elementer fra denne meldingen, også sett opp mot regjeringens nylig fremlagte strategi for kunstig intelligens og digitalisering av offentlig sektor. I tillegg pågår det mange viktige intiativer og prosesser i andre sektorer og departement, som er viktige å bygge på på. Fremveksten av og deling av data berører sektorovergripende spørsmål.. Kommunal- og moderniseringsdepartementet leder dette arbeidet, som ansvarlig departement for regjeringens overordnede digitaliseringspolitikk. Vi legger også stor vekt på å få gode innspill fra næringslivet og viktige deler av virkemiddelapparatet i dette arbeidet.

 

Meldingen skal legges frem for stortinget innen utgangen av 2020.