Hva er OGP?

Etter et initiativ fra president Obama i 2010 lanserte åtte land i september 2011 det internasjonale prosjektet ”Open Government Partnership" (OGP).

Disse åtte landene var USA, Brasil, Storbritannia, Indonesia, Mexico, Sør-Afrika, Filippinene og Norge.  OGP er en internasjonal plattform for innenlandske ”moderniseringsmiljøer” som er forpliktet til gjøre sine lands forvaltninger mer åpne, mer ansvarlige og mer responderende overfor innbyggerne.

OGP er ikke noen formell organisasjon, men er et frivillig samarbeid (partnerskap) mellom ulike regjeringer og det sivile samfunn. I denne sammenhengen defineres det sivile samfunn både som frivillige organisasjoner (Non Governmental Organisations - NGOer), arbeids- og næringsliv og innbyggere.

Etter lanseringen i 2011 har flere land sluttet seg til samarbeidet, som nå teller  69 land. Land som vil bli med i prosjektet, må oppfylle visse minimumskriterier knyttet til åpenhet, demokrati, involvering og samfunnsdeltakelse og integritet.

Det internasjonale sekretariatet i OGP er plassert i Washington D.C., mens ledelsen av OGP går på rundgang. For tiden sitter Brasil, Chile, Frankrike, Georgia, Indonesia, Kroatia, Mexico, Romania, Storbritannia, Sør Afrika og USA i styringskomiteen. Sør Afrika har overtatt ledelsen ved årsskiftet 2015/16.  Under styringsgruppa sorterer ulike undergrupper knyttet til OGPs hovedinnsatsområder. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) er norsk faglig koordinator for OGP. Utenriksdepartementet har ansvaret for Norges økonomiske bidrag til OGP, som i 2015 var på USD 300.000.