Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Samarbeid om miljø med Russland

Et godt samarbeid med Russland er viktig for å ta vare på miljøet og forvalte ressursene i nord. Norge og Russland har felles grense både på land og i Barentshavet. Det betyr at vi har felles ansvar for miljøet i disse områdene. Barentshavet er ett helhetlig økosystem, hvor vi har felles bestander av fugl, fisk og pattedyr. Mindre forurensning i Russland vil gi bedre miljø i Finnmark og i Arktis. Samarbeidet med Russland koordineres av den norsk-russiske miljøvernkommisjonen, og det henger tett sammen med miljøsamarbeidet i Barentsregionen og i Arktis Råd.

Prøvesamling under havis med dykker
Prøvesamling under havis med dykker. Foto: Norsk Polarinstitutt

Den norsk-russiske miljøkommisjonen

Samarbeidet med Russland om miljø bygger på en avtale fra 1992. Klima- og miljødepartementet og det russiske Naturressurs- og miljøministeriet leder arbeidet. Norske og russiske politikere møtes i den norsk-russiske miljøkommisjonen for å diskutere miljøsaker og vedta et arbeidsprogram. Arbeidsprogrammet for 2019-2021 har prosjekter innen havmiljø, naturmangfold, forurensning, grensenært samarbeid, kulturminner og radioaktivitet. Utenriksdepartementet finansierer den norske delen av prosjektene. Samarbeidet med Russland og er en viktig del av regjeringens nordområdepolitikk.
Les mer: Rapport for miljøvernsamarbeidet med Russland 2018
Møte i den norsk-russiske miljøkommisjonen 19. februar 2019.

Barentshavet - ett hav og to land

Barentshavet er ett felles økosystem, men er havområdet delt mellom Norge og Russland. På norsk side har vi en helhetlig forvaltningsplan for Barentshavet og Lofoten. Den norske planen balanserer beskyttelse av et sårbart miljø med forutsigbare rammer for ulike typer næringer. Et viktig prosjekt i havsamarbeidet går ut på å bidra til en forvaltningsplan på russisk side av Barentshavet, basert på de samme prinsippene som på norsk side. Vi samarbeider også om en nettportal med felles kunnskap om Barentshavet - Barentsportal. Samtidig bygger vi opp et felles system for overvåking av miljøet i Barentshavet. Utveksling av erfaring om miljørisiko og regelverk for petroleumsvirksomhet er også en del av samarbeidet. Forsøpling av havet med plast er en ny stor trussel. Norge og Russland er derfor blitt enige om å samarbeide for å bekjempe forsøpling og mikroplast i Barentshavet. Havsamarbeidet koordineres av en arbeidsgruppe, ledet av Klima- og miljødepartementet på norsk side og Naturressurs- og miljødepartementet på russisk side.
Les mer - Norsk polarinstitutt

Ismåke
Ismåke Foto: Bjørn Frantzen, Norsk Polarinstitutt.

Naturmangfold - felles truede og sårbare arter

Norge og Russland har felles bestander av sårbare og truede arter. Norsk-russiske bestander av isbjørn, hvalross, ismåke og andre sjøfugler holder til i Barentshavet, på Svalbard og Franz Josef Land. De er sårbare på grunn av klimaendringer og miljøgifter. Vi samarbeider også om bevaring av noen sjeldne og truede landbaserte arter, som dverggås og snøugle. Det viktig å dele kunnskap og samarbeide om å ta vare på disse artene.

Samarbeidet tar utgangspunkt i konvensjonen om biologisk mangfold og andre internasjonale miljøavtaler, hvor både Norge og Russland er med. Formålet er å redusere tapet av naturmangfold ved å ta vare på truede og sårbare arter og deres leveområder. Samarbeidet koordineres av en arbeidsgruppe, ledet av Miljødirektoratet på norsk side og Naturressurs- og miljøministeriet på russisk side.

Les mer:
Isbjørn
Ismåke
Dverggås
Truede og sårbare arter

Norsk-russisk avfallssamarbeid, befaring på Lindum
Norsk-russisk avfallssamarbeid. Her er det befaring på Lindum. Foto: Bjørn Frantzen

Forurensning

Målet med samarbeidet er å redusere forurensing i våre nærområder og i Arktis. Både Norge og Russland er parter i internasjonale avtaler, hvor vi har forpliktet oss til å redusere utslipp av skadelige stoffer. Norge og Russland utveksler erfaringer om hvordan vi kan oppfylle forpliktelsene. Vi har også samarbeid om metoder for å rydde opp i forurenset grunn og håndtere farlig avfall. Samarbeidet koordineres av en egen arbeidsgruppe, ledet av Miljødirektoratet på norsk side og Naturressurs- og miljøministeriet på russisk side.

Båt i Pasvikelva
Naturfaglig samarbeid i Pasvik. Foto: Espen Aarnes

Miljøet i grenseområdet – miljøovervåking og naturvern i grenseland

Grenseområdet mellom Norge og Russland har en rik natur. Noen områder er vernet som naturreservat og nasjonalpark. Gjennom området renner Pasvikvassdraget, som er delt mellom Norge, Russland og Finland. Forurensningen fra nikkelverkene i Nikel og Zapoljarnyj har ført til skader på naturen. Felles undersøkelser av luft, vann og jord i grenseområdet var det som startet miljøsamarbeidet på 1980-tallet. Utslippene fra nikkelverkene er betydelig redusert siden da. Men fremdeles slipper verkene ut mer enn 5 ganger så mye som hele Norges samlede utslipp av svoveldioksid. Målet er at utslippene skal ned til et nivå som ikke skader helse og miljø i grenseområdet.

Det grensenære samarbeidet omfatter miljøovervåking og undersøkelser av skader på miljøet som følge av forurensningen. Overvåking av luftkvalitet i grenseområdet viser hvert år brudd på regelverket både på norsk og russisk side. Det er laget en felles norsk-russisk rapport med resultatene av luftovervåkingen på begge sider av grensen. Industrien slipp også ut tungmetaller, som hoper seg opp i naturen. Gjennom Pasvikprogrammet og andre studier undersøkes det om tungmetallene er en risiko for den som høster av bær, sopp, fisk og vilt i området.

Et annet mål for samarbeidet er å bevare naturmangfoldet og forvalte felles bestander av dyr, vannressurser og verneområder på en best mulig måte. Flere av prosjektene har norske, russiske og finske partnere. Dette gjelder samarbeidet mellom verneområder i tre land - Pasvik-Inari trilaterale park.
Les mer om Fylkesmannen i Finnmarks internasjonale miljøsamarbeid - Fylkesmannen i Finnmark

Kulturminner

Norge og Russland har samarbeidet om å bevare kulturminner siden 1995. De to landene ligger nært geografisk og har hatt mye kontakt opp igjennom historien. Derfor har vi mye til felles innen byggeskikk. Vi har også mange av de samme utfordringene med å ta vare på kulturminnene. Gjennom flere år har russiske og norske håndverkere utvekslet erfaringer i lafteteknikker og restaurering av tømmerhus. Nå har vi prosjekter som handler om bevaring av russiske krigsminner i Norge og arkeologiske spor i Murmansk fylke, knyttet til vår felles historie.
Les mer - Riksantikvaren

Fyrlykt i Petsjenga-fjorden
Modernisert fyrlykt i Petsjenga-fjorden. Radioaktivt strontiumbatteri er byttet ut med solcellepaneler. Foto: Per Einar Fiskebeck

Undersøkelser av radioaktiv forurensning

Norge og Russland har siden 1992 samarbeidet om å undersøke og forebygge radioaktiv forurensning i nordområdene. De fleste av aktivitetene er en del av regjeringens handlingsplan for atomsaker, som ledes av Utenriksdepartementet. Målet med planen er å redusere risiko for alvorlige ulykker og radioaktiv forurensning, og å hindre at radioaktivt og spaltbart materiale kommer på avveie. Ekspertgruppen for undersøkelser av radioaktiv forurensning er et viktig forum for samarbeid mellom norske og russiske myndigheter om atomsikkerhet, strålevern og beredskap. Statens strålevern leder gruppen fra norsk side.
Les mer - Statens Strålevern

Internasjonale finansiering av miljøprosjekter i Russland

I Arktisk råd og i Barentssamarbeidet finner partene fram til prosjekter som bidrar til å redusere forurensning og klimautslipp, energieffektivisering og andre miljøforbedringer.

Det finnes flere internasjonale banker og fond som kan finansiere slike prosjekter i Russland og andre land i våre nærområder. I det nordiske samarbeidet er det opprettet en bank som heter Nordic Environment Finance Corporation (NEFCO). EUs Nordlige dimensjons partnerskap for miljø (NDEP) er et annet virkemiddel, og under Arktisk råd har vi Project Support Instrument (PSI) Norge bidrar med midler og sitter i styret for disse bankene. Målet er å bidra til å løse alvorlige miljøproblemer i våre nærområder på en kostnadseffektiv måte.

Samarbeid mellom frivillige organisasjoner

Miljøvernorganisasjoner spiller en viktig rolle for å øke oppmerksomheten og engasjementet om miljøspørsmål i samfunnet. Regjeringen ønsker å bidra til å styrke det sivile samfunn Russland.  Klima- og miljødepartementet støtter derfor samarbeidet mellom norske og russiske miljøvernorganisasjoner ved å lyse ut midler til prosjekter, som organisasjonene kan søke på.

Les mer:

Nordområdene (Utenriksdepartementet)

Til toppen