Innbydelse til deltakelse i auksjon for fordeling av tillatelse til bruk av tredje generasjons mobilkommunikasjonssystem (3G) i Norge

Frist for innlevering av bud: 12. desember 2007 kl 16.00 norsk tid

Under henvisning til St.meld. nr. 32 (2001-2002) og St.meld. nr. 18 (2002-2003) og med grunnlag i lov 4. juli 2003 nr. 83 om elektronisk kommunikasjon (ekl.) §§ 6-2 til 6-4, inviteres herved interessenter til å delta i auksjon av tillatelse avsatt til bruk av tredje generasjons offentlig mobilkommunikasjonssystem (3G) i Norge. Nedenfor følger auksjonsprosess/-regler for utvelgelse av ny innehaver av tillatelse til bruk av 3G.

Under henvisning til St.meld. nr. 32 (2001-2002) og St.meld. nr. 18 (2002-2003) og med grunnlag i lov 4. juli 2003 nr. 83 om elektronisk kommunikasjon (ekl.) §§ 6-2 til 6-4, inviteres herved interessenter til å delta i auksjon av tillatelse avsatt til bruk av tredje generasjons offentlig mobilkommunikasjonssystem (3G) i Norge. Nedenfor følger auksjonsprosess/-regler for utvelgelse av ny innehaver av tillatelse til bruk av 3G.

1. Innledning

1.1 Auksjonsgjenstand

1.1.1 Frekvenstillatelse for 3G i Norge
Tillatelsen omfatter frekvensene 1964,9-1979,7/ 2154,9-2169,7 og 1900-1905 MHz. Frekvenstillatelsen er for tiden ikke i bruk og er ledig for tildeling. Samferdselsdepartementet tildeler med hjemmel i ekl. § 6-2 en landsdekkende tillatelse, jf. utkast til frekvenstillatelse. Det tas forbehold om at det vil kunne skje mindre endringer i utkastet til frekvenstillatelse frem mot tidspunktet for tildeling.

Frekvenstillatelsen som skal auksjoneres er avsatt til 3G i Norge. Dette innebærer at frekvensene skal brukes til tredje generasjons mobilkommunikasjonssystem. Frekvensbruken skal være i samsvar med radiogrensesnitt for IMT-2000-teknologi definert av ITU. Frekvensene må ikke uten tillatelse fra Post- og teletilsynet tas i bruk til andre formål enn det frekvenstillatelsen gjelder for, jf. pkt. 14.2 i utkast til frekvenstillatelse. Rettigheter og plikter for den som tildeles tillatelsen vil følge av frekvenstillatelsen, samt av det til enhver tid gjeldende regelverket for virksomhet innen sektoren for elektronisk kommunikasjon.

1.1.2 Varighet
Frekvenstillatelse gis med varighet på 12 år.

1.1.3 Vederlag og gebyr
a)Frekvensavgift
Det skal betales løpende årlig avgift for 3G-frekvensene. Innehaver av frekvenstillatelsen plikter å betale årlig frekvensavgift så lenge frekvensene disponeres. Avgiftens størrelse fastsettes av Stortinget ved de årlige budsjettbehandlinger. Frekvensavgiften forfaller til betaling første gang 1. august 2008. Til orientering var frekvensavgiften for tilsvarende 3G-tillatelser for 2007 kroner 20 millioner. (Foreslått endret til 22 mill. kr for 2008).

b)Gebyr
Det vises til lov om elektronisk kommunikasjon § 12-1 og forskrift om gebyr til Post- og teletilsynet. Lov og forskrift er rettsgrunnlag for ileggelse av gebyr ved enkeltvedtak.

Innehaver av 3G-frekvenstillatelse skal betale årlig frekvensadministrasjonsgebyr til Post- og teletilsynet. Gebyret for tilsvarende tillatelser i 2007 er NOK 1 754 976, -.

1.1.4 Minstekrav til dekning / utbygging
Det skal tilbys dekning med basis i eget nett som dekker boligene til 40 prosent av den totale befolkningen i Norge innen 6 år fra tildeling av tillatelsen, jf. pkt. 5 i utkast til frekvenstillatelse.

1.2 Auksjon - generelt
Auksjonen er åpen for alle interesserte parter. Innehavere av 3G-frekvenstillatelse kan imidlertid ikke inneha mer enn én 3G-tillatelse. Heller ikke selskap som eier innehaver av en slik tillatelse eller har eierskap som gir bestemmende innflytelse over frekvensinnehaver, jf. aksjeloven 1-3 annet ledd, kan inneha mer enn én 3G-tillatelse.

3G-frekvenstillatelsen vil bli fordelt etter en lukket "førsteprisauksjon”. Hver av auksjonsdeltakerne kan bare inngi ett bud, jf. pkt. 2.1. Det høyeste budet vinner og vinneren betaler eget bud, jf. pkt. 8.

2. Utforming av bud m.v.

2.1 Bud
Budet skal være ubetinget, ugjenkallelig og uttrykt i norske kroner. Budet skal være datert og underskrevet av person eller personer som har fullmakt til å forplikte budgiveren, jf. pkt. 2.3.

Budet skal gis på særskilt skjema. Budskjemaet skal ikke påføres endringer eller tillegg. Fremgangsmåten for overlevering av budet er beskrevet i pkt. 3.1.

2.2 Garantier
Som en del av budet skal det medfølge selvskyldnergaranti overfor staten pålydende beløp tilsvarende summen av to ganger stipulerte årlig frekvensavgift og gebyr, jf. pkt. 1.1.3. Garantiens pålydende skal dermed være NOK 47 500 000,-. Beregningen av garantiens størrelse binder likevel ikke myndighetene med hensyn til fastsettelse av avgift eller gebyr i den perioden garantien gjelder for.

Selvskyldnergarantien skal være gyldig inntil 1. januar 2010.

Selvskyldnergarantien skal være utstedt av en finansieringsinstitusjon registrert i EØS-området, lyde på ovennevnte beløp og ellers oppfylle vilkår fastsatt av Samferdselsdepartementet.

2.3 Tilleggsinformasjon og dokumentasjon
Samtidig med innlevering av budet skal følgende opplysninger leveres:

a) En erklæring fra personer med fullmakt til å binde budgiveren som bekrefter at budgiveren, eller relevante deltakere der budgiveren er et kompaniskap, konsortium eller lignende;
o ikke er under konkursbehandling, avvikling eller har innstilt sine betalinger,
o ikke er gjenstand for begjæring om konkurs eller avvikling eller kjennelse om forenklet konkursbehandling eller lignende, og
o er etablert i henhold til lovgivningen i landet der budgiveren har sitt forretningskontor

b) Detaljert og uttømmende oppgave over budgiverens eierskapsstruktur og sammendrag av eventuelle avtaler som gir noen bestemmende innflytelse over budgiveren.

c) Budgiverens navn og adresse, telefonnummer, faksnummer og e-postadresse og opplysninger om hvor budgiveren kan nås på arbeidsdager mellom kl. 9.00 og 16.00 lokal tid.

2.4 Antall eksemplarer og språk
Bud, selvskyldnergaranti og tilleggsinformasjon som spesifisert i pkt 2.3, skal leveres i ett originaleksemplar.

Dokumentene skal være på norsk eller engelsk og leveres Samferdselsdepartementet i forseglet konvolutt merket med "3G-bud" og budgiverens navn og adresse.

3. Fremgangsmåte og frist for innlevering av bud

3.1 Innlevering av bud
Bud skal leveres til Samferdselsdepartementet.

Budet kan leveres i arbeidstiden (mellom kl. 9.00 og 16.00) onsdag den 12. desember 2007, jf. punkt 3.2 for siste frist for innlevering av bud. Budet skal leveres personlig til Jørn Ringlund eller Line Bakken, Samferdselsdepartementet, Akersgt. 59, Oslo. Avtale om levering av bud skal skje på forhånd, fortrinnsvis med Jørn Ringlund, tlf. nr. 22 24 82 02.

3.2 Frist
Frist for innlevering av bud, jf. pkt. 2, er satt til onsdag 12. desember 2007 klokken 16.00 norsk tid.

Budet er rettidig dersom budet er mottatt av Samferdselsdepartementet innen fristens utløp. Budgiver har risiko for at bud som leveres er levert personlig til oppgitt person i pkt. 3.1 innen onsdag 12. desember 2007 klokken 16.00 norsk tid. 

4. Mottakelse og oppbevaring av bud

Innkomne bud vil bli påført tidspunkt for mottagelse og oppbevares uåpnet til budåpningen. Det vil bli kvittert skriftlig for at bud er mottatt.

5. Offentlighet

Bud vil i utgangspunktet være offentlig tilgjengelig informasjon.

6. Åpning av bud, rangering

Informasjon om antallet innkomne bud og om budgivernes identitet vil ikke bli offentliggjort før budåpningen.

Budene vil bli åpnet på møte hos Samferdselsdepartementet torsdag 13. desember 2007 kl. 09.00. Møtet er åpent for budgiverne og/eller deres representanter. Under budåpningen vil informasjon om antall bud og budenes størrelse fremkomme. Identiteten til foretak som blir tildelt 3G-lisensen vil bli offentliggjort.

Samferdselsdepartementet vil rangere budene fra høyeste til laveste bud. Rangeringen av bud med samme pålydende avgjøres av Samferdselsdepartementet ved loddtrekning.

7. Avvisning av bud

Ikke rettidige bud, jf. pkt. 3.2, vil bli avvist og returnert uåpnet.

8. Tildeling av frekvenstillatelse – betaling

Når auksjonen er avsluttet, vil budgiveren med høyest rangert bud motta en melding fra Samferdselsdepartementet. Budgiveren som mottar slik melding skal betale budets pålydende innen 14 dager fra de har mottatt meldingen. Beløpet skal betales på den måten Samferdselsdepartementet bestemmer.

Når budets pålydende er betalt, vil Samferdselsdepartementet utstede tillatelsen.

9. Avslag

Når tillatelsen er tildelt skal Samferdselsdepartementet informere budgivere som ikke nådde opp i auksjonen om at de ikke vil bli tildelt tillatelse og at de er fristilt fra sine bindende bud. Samferdselsdepartementet skal publisere navn på de(n) person(er) og/eller foretaket som har fått tildelt tillatelsen samt budets pålydende.

10. Klage

 Vedtak om tildeling og avslag kan påklages på alminnelig måte. Alle budgiverne vil bli særskilt orientert om klageadgangen.

11. Spørsmål om utlysingen

Alle henvendelser vedrørende utlysingen rettes til Samferdselsdepartementet v/ Jørn Ringlund (jorn.ringlund@sd.dep.no), med kopi til Post- og teletilsynet v/Jarl Kristen Fjerdingby (jkf@npt.no). Spørsmål kan stilles til og med fredag 7. desember 2007, enten på norsk eller engelsk. Henvendelsene vil bli behandlet konfidensielt.

Til toppen