Nytt fra teleområdet i EU

20.12.05

Nytt fra teleområdet i EU

EU-høring om mulige endringer i ekompakken (teleregelverket)

EU-kommisjonen bad 29. november om innspill til revisjon av teleregelverket, med frist 31. januar 2006. EUs regelverkspakke om elektronisk kommunikasjon (ekompakken) ble vedtatt i 2002, og består at fem direktiv og et vedtak. Ekompakken er tatt inn i EØS-avtalen og er gjennomført i norsk lovgivning ved blant annet ekomloven og ekomforskriften.

Kommisjonen inviterer til en workshop om revisjonen 24. januar 2006 i Brussel.

Mer om informasjon om høringen finner du på EU-kommisjonens nettsider

Rådsmøte om tele og IT

EUs Tele- og IT-råd hadde møte 1. desember i år. Rådet vedtok blant annet konklusjoner angående:

  • i2010-strategien – et europeisk informasjonssamfunn som bidrar til vekst og sysselsetning.
    Les mer på EU-kommisjonens nettsider.
  • eAccessibility – økt tilgjengelighet til elektroniske kommunikasjonstjenester.
    Les mer på om eInclusion på EU-kommisjonens nettsider
  • digital kringkasting – forsert overgang fra analog til digital teknologi

Rådet drøftet også spørsmål knyttet til den forestående revisjon av reguleringspakken for elektronisk kommunikasjon og regulering av spektrum- og frekvenspolitikken.

Les mer om hovedpunktene fra rådsmøtet her (pdf, 327 kb)

Forslag til direktiv om datalagring

Europaparlamentet og Europarådet har lagt fram forslag til direktiv om datalagring. Formålet med direktivforslaget er å harmonisere EU-landenes lovgivning knyttet til lagring av data som er framkommet ved bruk av elektronisk kommunikasjon. Hensikten er å gi justismyndighetene et verktøy for å avdekke, etterforske og rettsforfølge alvorlige kriminelle handlinger. Hva som er alvorlig kriminalitet skal etter direktivforslaget defineres av medlemslandene.

På rådsmøte for Justis- og innenrikssaker den 2. desember i år kom Rådet frem til politisk enighet om det direktivforslaget som nå foreligger. Europaparlamentet stemte 14. desember for forslaget i første høring.

Mer informasjon finner du på EUs nettsider om forslaget til direktiv om datalagring

.eu lanseres

Toppdomenet .eu er nå lansert. Privatpersoner fra EFTA land (Norge, Island og Liechtenstein) har ikke adgang til å benytte toppdomenet. Bedrifter fra disse landene kan søke om å få benytte .eu dersom vedkommende bedrift er etablert i et EU-land.

Les mer på .eu-domene på EU-kommisjonens nettsider

Til toppen