Barentssamarbeidet

Barentssamarbeidet ble etablert i 1993 og skal styrke grenseoverskridende kontakt og problemløsning og fremme bærekraftig utvikling i Barentsregionen. Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for Norges medvirkning i Barentssamarbeidet når det gjelder transport.

Barentsregionen har en befolkningsstruktur og et næringsliv som er lokalisert til et fåtall sentrale områder, med lange avstander og ofte dårlig utviklede kommunikasjoner. Transportinfrastrukturen er utviklet ut fra nasjonale behov, og er mindre egnet til å fremme kommunikasjoner på tvers av grensene.

Barents Euro-Arctic Pan-European Transport Area (BEATA) ble i 1997 etablert som en ramme omkring transportsamarbeidet i regionen. BEATA skal bidra til å utvikle et effektivt transportsystem som legger til rette for økt mobilitet på tvers av grensene i Barentsregionen.

I BEATA deltar Norge, Finland, Sverige, Russland og EU-kommisjonen. Den regionale kommunikasjonsarbeidsgruppen, som består av samferdselssjefene i de nordligste fylkene i Norge, Finland, Sverige og Russland, deltar som observatører. Finnland har formannskapet i perioden 2013-2015. Arbeidet i BEATAs styringsgruppe skjer i henhold til et fastlagt handlingsprogram.

Mer om transportsamarbeidet i Barentsregionen finner du her:

The Barents portal (Barentsinfo)

The Barents Euro-Arctic Council

Til toppen