Aktuelle EU- og EØS-saker – yrkestransport

Hele Samferdselsdepartementets ansvarsområde omfattes av EØS-avtalen. Dette gjelder samtlige transportsektorer, telekommunikasjon og posttjenester. Departementet har derfor til enhver tid en rekke EU/EØS-relaterte saker til behandling. Under finner du informasjon om de viktigste sakene om yrkestransport uavhengig av hvor de er i saksgangen og beslutningsprosessen.

Høring - Forslag til revisjon av reglene om adgang til yrket og markedet innen gods- og persontransport på veg
Samferdselsdepartementet sender på høring forslag fra EU-Kommisjonen om å fornye og forenkle regelverket om adgang til yrket som transportør (løyvehaver) og adgang til markedet for internasjonal person- og godstransport. Som en del av dette blir det også foreslått en ny definisjon av kabotasje, som kan få konsekvenser for andre lands transportørers adgang til å drive innenlands transport i Norge. (Høringsfristen var 17.09.2007)

Til toppen