Økopunkter - transitt gjennom Østerrike for tunge godskjøretøy

Ny Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr 2327/2003 av 22. desember 2003

Den nye forordningen innebærer at økopunktsystemet blir videreført, i alle fall ut 2004. Det nye økopunktsystemet, som i utgangspunktet skulle gjelde fra 01.01.04, innebærer en del endringer i forhold til det gamle systemet. Transitt gjennom Østerrike med vogntog som bruker mer enn 8 økopunkt blir ulovlig. Vogntog som bruker 5 eller færre økopunkter vil ha fri adgang, mens det vil bli anvendt et kvotesystem for vogntog som bruker 6, 7 eller 8 økopunkter. Det har vært store uenigheter om forordningen, og Østerrike har nektet å etterkomme denne. Ingen land har derfor fått sin økopunktkvote for 2004. Dette medfører at det for øyeblikket i prinsippet er fri ferdsel for vogntog gjennom Østerrike.

Økopunkter – transitt gjennom Østerrike for tunge godskjøretøy

Ny Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr 2327/2003 av 22. desember 2003

Den nye forordningen innebærer at økopunktsystemet blir videreført, i alle fall ut 2004. Det nye økopunktsystemet, som i utgangspunktet skulle gjelde fra 1.1.2004, innebærer en del endringer i forhold til det gamle systemet. Transitt gjennom Østerrike med vogntog som bruker mer enn 8 økopunkt blir ulovlig. Vogntog som bruker 5 eller færre økopunkter vil ha fri adgang, mens det vil bli anvendt et kvotesystem for vogntog som bruker 6, 7 eller 8 økopunkter. Det har vært store uenigheter om forordningen, og Østerrike har nektet å etterkomme denne. Ingen land har derfor fått sin økopunktkvote for 2004. Dette medfører at det for øyeblikket i prinsippet er fri ferdsel for vogntog gjennom Østerrike.

Bakgrunnen for den ordinære økopunktordningen var at i Protokoll 9 til tiltredelsesakten for Østerrike, Sverige og Finland til Den europeiske union ble det innført en ordning med økopunkt for godstransport i transitt gjennom Østerrike. Ordningen innebar en innskrenking av den frie markedsadgangen innen godstransport på vei innen EØS, jf. rådsforordning (EØF) nr. 881/92. Økopunktsystemet har fungert slik at hvert vogntog må ”betale” et visst antall økopunkter ved transitt gjennom Østerrike. Jo lavere NOx-utslipp vogntoget står for, dess færre økopunkter har man måttet ”betale”. For hvert år som er gått har medlemslandene mottatt et synkende antall økopunkter. Norge har alltid fått tilstrekkelig. Økopunktsystemet var ment å gjelde i en overgangsperiode fram til 31.12.2003.

Forordning (EF) nr 2327/2003 medfører at det opprinnelige systemet fra 1995 endres noe. Transitt gjennom Østerrike med vogntog som bruker mer enn 8 økopunkt blir ulovlig (unntak for Hellas og for enkelte spesialiserte vogntog). Det vil bli anvendt et kvotesystem for vogntog som bruker 6, 7 eller 8 økopunkter. Vogntog som bruker 5 eller færre økopunkt vil ha fri adgang til transitt.

Det modifiserte økopunktsystemet skal i utgangspunktet bare gjelde i 2004. Systemet er foreslått avløst av et betalingssystem for bruk av infrastruktur, kalt Eurovignette. Hvis Eurovignette ikke er vedtatt innen 31.12.2004, vil det nye økopunktsystemet bli videreført til å gjelde også i 2005. Hvis Eurovignette fortsatt ikke er vedtatt innen 31.12.2005, vil systemet forlenges til 2006.

Det har vært svært problematisk å enes om et system som alle medlemslandene kan godta, og partene har stått langt fra hverandre. Problemene har i hovedsak bestått av vanskelighetene ved avveininger mellom miljøhensyn i alperegionen og prinsippet om fri ferdsel av varer. Uenighetene er så store at Østerrike har nektet å etterkomme forordningen, og ingen land har derfor fått sin økopunktkvote for 2004. Dette medfører at det for øyeblikket i prinsippet er fri ferdsel for vogntog gjennom Østerrike. Dette kan imidlertid fort endre seg, og transportører anbefales å holde seg orientert om situasjonen i Østerrike.

I Norge er det Vegdirektoratet som administrerer økopunktordningen, og transportører som ønsker å transittere Østerrike må kontakte Vegdirektoratet for eventuelt å få tildelt økopunkter.

Til toppen