Forslag til direktiv om sertifisering av lokførere og ombordpersonale på fellesskapets jernbanenett

EU-kommisjonen la 3. mars 2004 fram et forslag til direktiv om sertifisering av lokførere og ombordpersonale på fellesskapets jernbanenett. Innføring av felles krav til lisens for lokførerer vil blant annet lette den grenseoverskridende trafikken, slik at bytte av personale ved grensene ikke lenger vil være nødvendig. Forslaget er EØS-relevant.

Forslag til direktiv om sertifisering av lokførere og ombordpersonale på fellesskapets jernbanenett

EU-kommisjonen la 3. mars 2004 fram et forslag til direktiv om sertifisering av lokførere og ombordpersonale på fellesskapets jernbanenett, COM (2004) 142. Innføring av felles krav til lisens for lokførerer vil blant annet lette den grenseoverskridende trafikken, slik at bytte av personale ved grensene ikke lenger vil være nødvendig. Forslaget er EØS-relevant.

Det foreslås en gradvis innføring av direktivet.

  • Første fase fra 2006-2008: Medlemslandene implementerer direktivet i nasjonal rett, og etablerer et register for lisenser.
  • Fase 2 fra 2008-2010: Lokførere i grenseoverskridende trafikk sertifiseres.
  • Siste fase fra 2010-2015: Andre lokførere og ombordpersonale sertifiseres.

Et sertifikat vil bli delt inn i to deler:

  • Ett individuelt sertifikat (lisens) som stiller krav til kvalifikasjoner, alder, fysisk og psykisk helse m.v.. Dette vil gjelde i hele fellesskapet, og skal .utstedes av et medlemslands jernbanesikkerhetsmyndighet.
  • Ett kompletterende sertifikat som er knyttet opp til jernbanevirksomheten der vedkommende er ansatt. Dette vil inneholde spesifikke krav som er nødvendige for å kjøre på den aktuelle infrastrukturen, og som er tilpasset det rullende materiell som skal brukes. Dette sertifikatet skal utstedes av jernbanevirksomheten.

Forslaget setter også krav til opplæringsprogram, herunder opplæringsmetoder, eksamen, språk med videre.

Kompetent myndighet skal opprette register over alle utstedte lisenser, herunder endrede og inndratte lisenser. Jernbanevirksomhetene skal ha register på de kompletterende sertifikatene.

Tunnelbane og trikk kan unntas fra direktivet. Det samme gjelder nett som er atskilt fra det øvrige jernbanenettet, og som bare transporterer passasjerer lokalt, samt privat infrastruktur som kun transporterer egen godstransport.

Til toppen