Forslag til forordning om kompensasjonsordninger ved kontraktsbrudd i godstransport med jernbane

EU-kommisjonen la 3. mars 2004 fram et forslag til forordning om kompensasjonsordninger ved kontraktsbrudd i godstransport med jernbane. Forslaget regulerer plikter for jernbaneforetakene og deres kunder til å definere kvalitetskrav, herunder kompensasjonsordninger. Forslaget er EØS-relevant.

Forslag til forordning om kompensasjonsordninger ved kontraktsbrudd i godstransport med jernbane

EU-kommisjonen la 3. mars 2004 fram et forslag til forordning om kompensasjonsordninger ved kontraktsbrudd i godstransport med jernbane, COM (2004) 144. Forslaget regulerer plikter for jernbaneforetakene og deres kunder til å definere kvalitetskrav, herunder kompensasjonsordninger. Forordningen skal gjelde for all nasjonal og internasjonal godstransport i EU, og for tredje land i tilfelle det er inngått avtale med tredjeland som omfattes av forordningen. Forslaget er EØS-relevant.

Kvalitetskrav for godstransport skal baseres på avtale mellom partene. For å være gyldig, må kontrakten inneholde noen krav, slik som:

  • Avtalt tid for overlevering av gods, vogner etc mellom jernbaneforetak og godskunder
  • Ankomsttid og kompensasjon i tilfelle forsinkelser
  • Kompensasjon ved tap eller skade på gods
  • Kompensasjon i tilfelle jernbaneforetaket innstiller tog
  • Kompensasjon i tilfelle kunden kansellerer transportoppdraget
  • Hensiktsmessige prosedyrer for å kontrollere at kvaliteten i kontrakten ivaretas.

Hvis partene ikke oppfyller kontraktskravene, kommer erstatningsreglene i forordningen til anvendelse.

Hvis infrastrukturforvalteren er ansvarlig for forsinkelser, er denne ansvarlig overfor jernbaneforetaket.

Ansvar i henhold til ”ordinære” standardvilkår, som blant annet skyld, force majeure mv. omfattes ikke av utkast til forordning.

Til toppen