Det europeiske byrå for nett- og informasjonssikkerhet (ENISA)

ENISA har som mål å styrke Fellesskapets, medlemsstatenes og dermed også næringslivets evne til å forebygge, håndtere og løse problemer knyttet til nett- og informasjonssikkerhet.

ENISA har blant annet til oppgave å samle informasjon, analysere og fremme risikovurderingstiltak. Byrået skal gi råd til Europaparlamentet, Kommisjonen, europeiske organer eller vedkommende nasjonale organer utpekt av medlemsstatene, og på anmodning gi dem støtte i samsvar med de overordnede målene for ENISA.

Byrået skal utvikle sakkunnskap på et høyt nivå for å fremme et bredt samarbeid mellom aktører fra offentlig og privat sektor. Byrået skal også på anmodning bistå Kommisjonen i det tekniske forberedelsesarbeidet for å oppdatere og utvikle Fellesskapets regelverk på området nett- og informasjonssikkerhet.

ENISA skal også bidra til bevisstgjøring om nett- og informasjonssikkerhet og utveksling av gjeldende beste praksis.

Hjemmeside

Til toppen