Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Funksjonelle luftromsblokker - NEFAB

Norge er som EØS-medlem omfattet av EUs lovgivning som etablerte Det felles europeiske luftrom. Lovgivningen gjelder blant annet organisering av virksomheter knyttet til styring og kontroll av flytrafikken. I Norge utføres denne virksomheten av Avinor AS.

Norge er som EØS-medlem omfattet av EUs lovgivning som etablerte Det felles europeiske luftrom (Single European Sky). Lovgivningen gjelder blant annet organisering av virksomheter knyttet til styring og kontroll av flytrafikken. I Norge utføres denne virksomheten av Avinor AS.

Lovgivningen om Det felles europeiske luftrom  krever at deltakerstatene skal organisere arbeidet på en mest mulig effektiv måte, blant annet ved å sørge for bedre samarbeid og samordning mellom de statlige aktørene.

Et av tiltakene er å opprette såkalte ’funksjonelle luftromsblokker’ som omfatter luftrommet over flere stater. På engelsk kalles dette ”Functional Airspace Block”, ofte forkortet til ”FAB”.


(Kartet viser ni funksjonelle luftromsblokker)

En FAB dekker et avgrenset geografisk område - en luftromsblokk - der statene har ansvar for å formalisere samarbeid slik at det resulterer i et sømløst luftrom på tvers av landegrensene. En viktig del av styrket samarbeid og mulig integrering av aktiviteter er statenes organisering av virksomheten knyttet til styring og kontroll av flytrafikken.

Målet er effektivitetsgevinster, styrket sikkerhet og reduserte klimautslipp per flygning. En FAB må etableres gjennom et samarbeid mellom flere land, der myndigheter og leverandørene av lufttrafikktjenester (“tjenesteyterne”) går sammen i et partnerskap.

Samarbeid om opprettelse av luftromsblokker i Norden og de baltiske statene - NEFAB

Norge, Finland, Estland og Latvia har opprettet en funksjonell luftromsblokk som omfatter luftrommet til de fire statene – den såkalte NEFAB-blokken (North European Functional Airspace Block). NEFAB samarbeidet har en egen nettside: www.nefab.eu.

Lovgivingen om Det felles europeiske luftrom omfatter i prinsippet kun sivil luftfart, men den inneholder krav om samarbeid mellom sivil og militær myndigheter. Dette reflekteres i NEFAB-avtalen, og militære instanser er tett involvert i samarbeidet innenfor denne funksjonelle luftromsblokken.

Danmark, Sverige og Island deltok opprinnelig i initiativet omkring NEFAB, men valgte underveis å gå ut av samarbeidet. Danmark og Sverige samarbeider om en funksjonell luftromsblokk som omfatter luftrommet til de to statene. Island deltar for tiden ikke i noe FAB-initiativ, mens Litauen deltar i et separat FAB-initiativ sammen med Polen.

Avinor og tjenesteytere i de tre andre statene som deltar i NEFAB-samarbeidet, har imidlertid inngått en samarbeidsavtale med tjenesteytere i Danmark, Sverige og Island.

Samferdselsministerne i Danmark, Estland, Finland, Latvia, Norge og Sverige har undertegnet en politisk samarbeidserklæring. Av den fremgår det at de ønsker å utvikle et tettere samarbeid på dette saksfeltet, med en mulig fremtidig konsolidering av de to luftromsblokkene som et mål.

Et viktig samarbeidstiltak som nevnes i erklæringen er innføringen av et konsept for styringen av lufttrafikken som kalles ”Free Route Airspace”. Dette innebærer at flyene ikke skal være nødt til å følge fastlagte ruter når de passerer gjennom et lands luftrom. De kan isteden følge den kursen som gir kortest mulig total flydistanse. Dette gir et betydelig potensial for redusert forbruk av drivstoff, redusert utslipp av klimagasser fra flytrafikken og redusert reisetid. Ordningen skal først gjelde for flyvninger over ca. 9 500 meters høyde.

Til toppen