Et felles europeisk jernbanesystem

Det pågår flere prosesser i Europa for å standardisere jernbaneinfrastrukturen og -politikken på tvers av landegrensene.

Signalsystemene i Norge er gamle og må skiftes ut. Det felleseuropeiske signalsystemet ERTMS (European Rail Traffic Management System) skal etter hvert bygges ut i Norge for å sikre lik standard i Europa. Dette betyr at togene styres etter en mer moderne teknologi som er mindre sårbar for ytre påvirkning. Signalene flyttes inn i førerpanelet, og togets posisjon og hastighet overvåkes kontinuerlig. Antall tekniske komponenter langs sporet blir redusert, og antall feil skal gå ned.

Alle land i EU/EØS er i ferd med å rulle ut ERTMS. I Norge er allerede en erfaringsstrekning realisert med ERTMS. På Østre Linje i Østfold har Jernbaneverket installert nytt ERTMS signalanlegg og NSB bygget om tog. Les mer om ERTMS på Jernbaneverkets nettsider.  

Et bedre fungerende jernbanesystem – EUs fjerde jernbanepakke
EU har derfor foreslått flere endringer for å gjøre jernbanesektoren mer attraktiv for de reisende, og mer effektiv for godstransportkunder. Dette er den såkalte fjerde jernbanepakke. Forslagene består av flere elementer som sammen skal styrke jernbanesektoren:

-         Ytterligere teknisk harmonisering av jernbanemateriell

-          Felles sikkerhetssertifikat for jernbaneforetak

-          Styrking av Det europeiske jernbanebyrået (ERA) og mindre behov for å involvere flere nasjonale myndigheter

-          Liberalisering av innenlands persontransport

-          Krav til konkurranse ved offentlig kjøpte persontransporttjenester

Regjeringen er i utgangspunktet positiv til de foreslåtte endringene, men arbeider for en løsning der man kan tilpasse seg etter nasjonale behov og variasjoner.

Forhandlinger pågår fortsatt mellom de lovgivende organene i EU, og det er ventet at pakken kan vedtas samlet i begynnelsen av 2016. Les mer om fjerde jernbanepakke her.

Styrking av grensekryssende godstransport
Et av de største hindrene mot en effektiv godstransport på jernbane er at togselskapene møter flere administrative hindringer når en grense krysses. Infrastrukturforvalterne er forpliktet til å samarbeide når et tog bestiller ruter som går over flere jernbanenett.

I tillegg er det opprettet flere såkalte godskorridorer på kryss og tvers av Europa som følger de store godsstrømmene. Målet er at det skal bli enklere å kjøre tog gjennom en hel eller deler av en korridor. Blant annet skal togselskapene bare behøve å bestille ruter ett sted, og det skal reserveres infrastrukturkapasitet til godstog som følger korridorene. Norge er med i dette samarbeidet gjennom den såkalte ScanMed-korridoren. Den går fra Oslo og Stockholm gjennom Danmark, Tyskland og Østerrike til Italia. Korridoren skal være operativ fra 10. november 2015. Les mer om korridorene her.