Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Konkurranse - bedre togtilbud og mer for skattepengene

Et viktig mål for regjeringen er å skape et bedre togtilbud for passasjerer og næringsliv. Togtilbudet skal være så bra at stadig flere reisende foretrekker å ta toget i stedet for bilen. Spesielt er dette viktig i og mellom byene våre.

Fra 2013 til 2019 har regjeringen økt bevilgningene til jernbanen med nær 80 prosent. Det har blant annet gitt 100 flere avganger i Østlandsområdet og mange nye og oppgraderte tog. I 2018 ble det gjennomført 15 millioner flere reiser med tog i Norge enn i 2013. 

Reform – nødvendig for en jernbanesektor i vekst
Samtidig som bevilgningene har økt, har regjeringen gjennomført en omfattende jernbanereform. Målet med denne å legge til rette for en mer velfungerende og moderne jernbanesektor. Oppgaver er nå samlet og rendyrket i enheter med tydelige mål, og det er lagt til rette for konkurranse i sektoren. Regjeringen mener spesialisering er bra og det er nå viktig at de ulike strukturene og systemene får virke, slik at effektene kan hentes ut.

Hele jernbanereformen har en klar misjon: Kundene, forbrukerne, skal oppleve at tilbudet blir bedre. Det er oppdraget. Gjennom at hver aktør gjør en best mulig jobb, vil forhåpentlig passasjerene oppleve hyppigere avganger, raskere reisetider, bedre tilbud om bord og at togene kommer og går når de skal.

Konkurranse - et godt virkemiddel
I tillegg til å tilby passasjerer og næringsliv et bedre togtilbud, skal jernbanereformen også bidra til at bevilgningene til jernbane brukes mer effektivt – altså mer jernbane for pengene.  

Når så mye av fellesskapets ressurser brukes på jernbanen, er det viktig at pengene brukes på en best mulig måte. Et nyttig virkemiddel i den forbindelse er konkurranse. Det gir klarhet i hva tjenestene faktisk koster i markedet, samtidig som konkurranse ofte motiverer aktørene til å finne nye, gode løsninger og drive effektivt. Regjeringen ønsker å bryte opp monopoler, fordi det gir forbrukerne bedre tilbud og tjenester. Avviklingene av kringkastingsmonopolet på 1980-tallet og telemonopolet på 1990-tallet har vist at konkurranse fungerer.   

Det er allerede flere transportselskaper som konkurrerer om offentlig subsidierte driftskontrakter innenfor kollektivtransporten. Blant annet konkurrerer Unibuss om bussruter, Widerøe om flyruter og Fjord1 om riksveiferjesamband.

I tillegg ser vi at etableringen av Nye Veier – som en "konkurrent" til Statens vegvesen – har bidratt til nye løsninger for å bygge ut store motorveiprosjekter raskere og mer effektivt, slik at samfunnet får mer vei for pengene.

Fra 1. januar 2017 overtok Jernbanedirektoratet oppgaven fra Samferdselsdepartementet om å kjøpe togtjenester. Det er direktoratet som gjennomfører konkurransene om persontogtrafikken. Dette sikrer faglig uavhengighet fra den til enhver tid sittende regjering. Direktoratet har også en sentral posisjon som kjøper av infrastruktur- og utbyggingstjenester, og skal koordinere sektoren i sin helhet.

"Go ahead" for Go-Ahead
Go-Ahead Norge AS gikk seirende ut av konkurransen om å kjøre tog på Sørlandsbanen, Jærbanen og Arendalsbanen. Alle de tre konkurrentene Go-Ahead, Vygruppen og SJ lå høyt på kvalitet, som telte 60 prosent, med Go-Ahead så vidt under de to andre. Pris telte 40 prosent. Go-Ahead tilbød en pris som er vesentlig lavere enn dagens operatør (Vy), selv om Vy i forhandlingene var villige til å redusere sitt krav til staten med omkring 50 prosent. Mens Vy i 2018 fikk 486 millioner kroner for å drifte togtilbudet på Sørlandsbanen, var tilbudet fra Go-Ahead i gjennomsnitt på omkring 150 millioner kroner årlig de neste ti årene.

En viktig grunn til at Go-Ahead kunne kreve et vesentlig lavere krav til staten, var at selskapet satser på en betydelig økning i antall passasjerer. Dette kan realiseres på flere måter, eksempelvis med flere avganger, bedre servicetilbud om bord, eller mer smidig korrespondanse med busser. Go-Ahead har i sitt tilbud skissert at de ønsker å øke fra en til to avganger hver time lørdager og søndager på Jærbanen. Videre har Go-Ahead signalisert at de på Sørlandsbanen ønsker å etablere en jevn 2-timers frekvens på hverdager. Dette innebærer 1 avgang ekstra hver vei sammenlignet med dagens rutetilbud.

Det er ikke slik at Sørlandsbanen nå driftes fra et kontor i Storbritannia. Go-Ahead Norge AS er opptatt av å ivareta lokale behov, og har etablert  hovedkontor i Stavanger og samarbeidsavtale med det fylkeskommunale kollektivselskapet Kolumbus. Billetter kan blant annet kjøpes via det norske statseide selskapet Entur. Første togreise i regi av Go-Ahead var15. desember 2019.

Det er verdt å merke seg at Go-Ahead er Storbritannias største jernbaneoperatør med 29.000 medarbeidere og 6.000 daglige togavganger. Selskapet har derfor bred erfaring som vil komme til nytte for togdriften i Norge.

Go-Ahead har vært forpliktet til å overta alle ansatte som tidligere har jobbet for Vy om bord på togene på Sørlandsbanen, Jærbanen og Arendalsbanen og som ønsket å fortsette i stillingene etter at Go-Ahead startet driften.

Ingen privatisering av norsk jernbane
Det er fortsatt staten som eier norsk jernbaneinfrastruktur og som skal styre jernbanesektoren. Å innføre konkurranse om drift av persontogtilbudene endrer ikke på det. Akkurat som private entreprenører i flere år har deltatt i konkurranser om utbyggingsoppdrag på jernbanenettet, kan nå private være med i konkurransen om driften av persontogtilbudene. Men offentlig eide selskaper kan også være med – norske eller utenlandske. Poenget er at selskapene konkurrerer på like vilkår.

Også hovedtyngden av tjenester knyttet til persontogtrafikken innenlands er fortsatt i regi av staten:

Sikkerhet foran alt
Passasjerenes sikkerhet er fortsatt det aller viktigste. En ny leverandør av togtjenester må selvsagt forholde seg til norsk regelverk. Det er for øvrig verdt å merke seg at Go-Ahead har erfaring fra en langt mer kompleks jernbanedrift enn vi har i Norge, og at Storbritannia – med mange private togselskaper – ligger godt an på ulykkesstatistikken i Europa (se side 17) – foran Norge.  

Tidsplan for de tre første konkurransene om persontogtilbudene

  • Sommeren 2019: Jernbanedirektoratet kunngjorde SJ Norge som vinner av Trafikkpakke 2: Nord (trafikkstart juni 2020)
  • 15. desember 2019: Go-Ahead satte i gang driften av togtilbudet i Trafikkpakke 1.Sør
  • Desember 2019: Jernbanedirektoratet kunngjorde at Vy Tog hadde vunnet konkurransen om Trafikkpakke 3: Vest (trafikkstart desember 2020)
Til toppen