Belønningsordningen

Her finner du mer informasjon om belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene.

Formålet med belønningsordningen for kollektivtransport i større byområder er å stimulere til bedre fremkommelighet, miljø og helse, ved å dempe veksten i behovet for motorisert transport og øke antallet kollektivreiser på bekostning av reiser med privatbil.

Ordningen er etablert med bakgrunn i St.meld.nr. 26 (2001-2002) Bedre kollektivtransport og St.prp.nr.1 (2002-2003) og trådte i kraft fra og med budsjettåret 2004, og finansieres over Samferdselsdepartementets budsjett. 


4-årige avtaler

Treårig avtale

Tidligere 4-årige avtaler

Retningslinjer for ordningen

Evalueringer av belønningsordningen

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Urbanet Analyse og Nivi Analyse i 2012 laget en rapport om belønningsordningen. Les rapporten her.

Norconsult og Urbanet Analyse utarbeidet på oppdrag fra Samferdselsdepartementet en evaluering av belønningsordningen (pdf) i 2007.