Konkurranse om framtidig kystruteavtale

Her finner du oppdatert informasjon om innkjøpsprosessen og annen relevant dokumentasjon knyttet til konkurransen om et fremtidig kjøp av sjøtransporttjenester på strekningen Bergen-Kirkenes.

Molo

Samferdselsdepartementet utlyste 19. september 2017 konkurranse om leveranse av sjøtransporttjenester på strekningen Bergen-Kirkenes om få år, når gjeldende avtale med Hurtigruten AS løper ut.

Staten kjøper sjøtransporttjenester på strekningen Bergen-Kirkenes for å sikre et tilfredsstillende transporttilbud for passasjerer som reiser lokalt eller regionalt fra havn til havn, og godstransport mellom Tromsø og Kirkenes. Tjenesten skal gjennomføres med helårlige, daglige og gjennomgående seilinger i de samme 34 havnene som i dag.

Konkurransen er delt i tre pakker, slik at flere leverandører kan betjene ruten. Én pakke har tre ruter og to pakker har fire ruter. Hver av rutene er helårlige og gjennomgående seilinger tur-retur Bergen-Kirkenes, og alle havner på ruten skal fortsatt betjenes daglig. Den nye kontrakten har en varighet på 10 år med mulighet for å forlenge med ett år.

Anbudet omfatter også klima- og miljøkrav som skal sikre at CO2-utslippene fra skipene som betjener ruten blir betydelig lavere enn i dag, at skipene er tilrettelagt for landstrøm og benytter landstrøm der det er tilgjengelig i havn, samt at tungolje ikke kan benyttes som drivstoff.

Leverandørene har tilbudsfrist 3. januar 2018. Departementet tar sikte på at kontrakt kan inngås innen utgangen av mars 2018. 

Konkurransen er kunngjort i Doffin og TED.

E-postadresse: postmottak@sd.dep.no
Postadresse: Postboks 8010 dep, 0030 Oslo

Ressurser

Doffin

TED

Konkurransegrunnlaget kystruten 2012-2019

Vedlegg til konkurransegrunnlaget kystruten 2012-2019

Rapporteringsinstruks av 20.01.2012

Utdrag fra årsrapporter 2012-2016

Trafikkdata og inntekter knyttet til det statlige kjøpet

Hurtigruten.no