Konkurranse om framtidig kystruteavtale

Her finner du oppdatert informasjon om innkjøpsprosessen og annen relevant dokumentasjon knyttet til konkurransen om et fremtidig kjøp av sjøtransporttjenester på strekningen Bergen-Kirkenes.

Molo

Samferdselsdepartementet arbeider med å forberede en konkurranse om å inngå en avtale om et framtidig kystrutetilbud fra 2020 eller 2021 når gjeldende avtale med Hurtigruten AS løper ut. Det er et mål at passasjerene fortsatt har et godt kystrutetilbud mellom Bergen og Kirkenes. Tjenesten skal gjennomføres med helårlige, daglige og gjennomgående seilinger med seilingsmønsteret mellom Bergen og Kirkenes skal opprettholdes som i dag. Det legges også opp til at kjøpet skal omfatte transport av gods på strekningen Tromsø-Kirkenes.  

Den overordnede planen for kjøpet er lagt fram for Stortinget i ny nasjonal transportplan. Departementet legger opp til å utlyse konkurransen så raskt som mulig, nå som Nasjonal Transportplan er behandlet i Stortinget. Før konkurransen lyses ut, gjenstår det å foreta noen avklaringer knyttet til krav i konkurransegrunnlaget, videreføring av markedsdialog med interesserte rederier og avklaringer med ESA. Departementet anser at det er realistisk med oppstart av konkurransen mot slutten av september måned, og tilbudsfrist på nyåret 2018. Det er et mål å inngå en avtale med den nye leverandøren med sikte på at leverandøren skal ha tilstrekkelig tid til å overta avtalen i 2020 eller mest sannsynlig 2021. 

E-postadresse: postmottak@sd.dep.no
Postadresse: Postboks 8010 dep, 0030 Oslo

Ressurser

Doffin

Konkurransegrunnlaget kystruten 2012-2019

Vedlegg til konkurransegrunnlaget kystruten 2012-2019

Rapporteringsinstruks av 20.01.2012

Utdrag fra årsrapporter 2012-2015

Trafikkdata og inntekter knyttet til det statlige kjøpet

Hurtigruten.no