Pågående utredning om potensialet for miljøbesparelser gjennom kjøp av transporttjenester på kystruten

Samferdselsdepartementet har bestilt en utredning av mulighetene for å oppnå miljøforbedringer gjennom statens framtidige kjøp av sjøtransporttjenester på strekningen Bergen-Kirkenes.

Gitt dagens virkemiddelbruk og statens gjeldende krav til blant annet kapasitet, anløpsmønster og frekvens, ønsker departementet å se nærmere på kostnader og gevinster ved å utløse miljøtiltak for å redusere forurensning knyttet til kystrutetjenesten. Analysen skal lede til en rådgivning om det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å utløse miljøtiltak ved bruk av offentlig innkjøp av transporttjenesten som virkemiddel.