Skole- og studentrabattordningen

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Rabattordningen for studenter og skoleelever skal bidra til å gjøre kollektivtransport mer attraktiv for ungdom for dermed å skape gode reisevaner for denne målgruppen for fremtiden.

Målsetningen er å gjøre kollektivtransport mer attraktiv for ungdom, slik at unge får skape gode reisevaner også som voksne. Ordningen har derfor en ungdomsprofil. 

Det er fylkeskommunene og NSB som forvalter ordningen.

Studenter

Målgruppen er elever og studenter som har studier på fagskole-, høyskole- og universitetsnivå som hovedbeskjeftigelse, og som ikke mottar lønn i forbindelse med studiene. Lærestedet skal være godkjent av det offentlige.

Videregående skole

For elever i videregående skole vil rett til fri skyss og ordningen med ungdomskort fortrinnsvis fange opp de daglige reiser til/fra undervisningsstedet.

Samferdselsdepartementet er likevel inneforstått med at også enkelte skoleelever utover fagskole-, universitets- og høyskolenivå kan benytte rabattordningen med periode-/månedskort. Det er en forutsetning at undervisningen skal være en hovedbeskjeftigelse, at man ikke mottar lønn knyttet til opplæringen og at lærestedet er godkjent av det offentlige.

Rabatt

Den statlige bevilgningen til denne ordningen er forutsatt å dekke kostnadene ved at studenter og skolelever inntil 30 år får 40 prosent rabatt i forhold til den gjeldende periodekortprisen for voksne på tilskuddsberettiget kollektivtrafikk, samt NSB.

Utover dette er det den enkelte fylkeskommune og NSB som har ansvaret for denne ordningen basert på lokale behov og prioriteringer. Dermed gis den enkelte fylkeskommune også mulighet til å praktisere en ordning som er bedre enn de føringer staten har lagt til grunn for denne ordningen.

Variasjoner

Dette gjelder for eksempel mht. praktiseringen av 30 års-grensen, der enkelte fylkeskommuner har innført en enda bedre ordning med høyere eller ingen øvre aldersgrense for studenter og skoleelever. Dette gjelder også mht. praktiseringen av graden av fulltidsstudent samt i hvilken grad ordningen tilbys utenbysstudenter eller ikke. 

Kommersielle ruter, som for eksempel de såkalte ekspressbussruter, vil stå fritt med hensyn til utforming av skole- og studentrabatt.