Transport for funksjonshemmede (TT-kjøringen)

Ordningen er tiltenkt å dekke behovet for transport for de personer som ikke kan reise med den ordinære kollektivtransporten.

Denne ordningen er tiltenkt å dekke behovet for transport for de personer som ikke kan reise med den ordinære kollektivtransporten.

Ordningen forvaltes av den enkelte fylkeskommune basert på lokale prioriteringer og finansieres av fylkeskommunens frie inntekter (skatteinntekter og rammetilskudd).

Praktisering av denne ordningen varierer fra fylkeskommune til fylkeskommune, basert på lokale regelverk.

Kommunene har i de fleste fylker ansvaret for å velge ut brukere som kan delta i TT-ordningen etter retningslinjer gitt av den enkelte fylkeskommune.