Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Korona og transport

Samferdselsdepartementet følger nøye med på koronautbruddet og er i tett kontakt med helsemyndighetene. Etater og selskaper i sektoren setter i gang tiltak basert på beslutninger og råd fra dem.

Smitteverntiltakene som er satt i verk, har store konsekvenser for transportsektoren. Vi i Samferdselsdepartementet og våre underliggende etater gjør vårt ytterste for å legge til rette for et transporttilbud som bidrar til å sikre viktige samfunnsfunksjoner i denne spesielle tiden, både innen person- og godstransport.

Kollektivtransporttilbudet skal opprettholdes med et visst nivå, slik at blant andre folk med kritiske samfunnsfunksjoner kan komme seg til og fra jobb. Det er også bred politisk enighet om å sikre et minimumsnivå i flytilbudet i Norge i tiden framover. Helsemyndighetene oppfordrer deg imidlertid til å unngå reiser som ikke er strengt nødvendig og til å unngå offentlig transport hvis du kan.

Når det gjelder varetransport, jobbes det kontinuerlig for at denne skal kunne gå som normalt, både innad i landet og på tvers av grensen.

Under finner du informasjon for transportbransjen og reisende.

Varetransport
I utgangspunktet skal all transport av varer, import og eksport, gå som normalt på landevei, tog, skip og luftfartøy. Flyplasser, havner og grenseoverganger holdes åpne for slik trafikk.

Se også pressemelding: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/all-godstrafikk-kan-ga-som-normalt/id2693654/

Unntak fra regler for innreise og bortvisning av utlendinger
Det er en rekke unntak fra reglene om bortvisning av utlendinger på grensen, som angår transportbransjen. Unntak gjelder for personer som jobber i kritiske samfunnsfunksjoner. Dette inkluderer blant andre personer som gjennomfører profesjonell varetransport, innehavere av gyldig luftfartssertifikat på vei til eller fra aktiv tjeneste og sjømenn på vei til eller fra aktiv tjeneste, med identitetskort.

I den artikkelen kan du lese mer om hvilke utlendinger som nå kan komme inn i landet: https://www.regjeringen.no/no/tema/innvandring-og-integrering/innsikt/sporsmal-og-svar-om-nye-bortvisningsregler/id2693775/

Unntak fra karanteneregler
I utgangspunktet skal man i 14 dagers karantene 1) fra den dagen man har hatt nærkontakt med noen som har påvist smitte eller 2) fra den dagen man kommer fra utlandet til Norge: https://helsenorge.no/koronavirus/karantene-og-isolasjon.

Personer som er strengt nødvendige for å opprettholde kritiske samfunnsfunksjoner kan unntas fra karantene. Transport er en kritisk samfunnsfunksjon. Både passasjer- og varetransport. Det er ledelsen i den enkelte virksomhet som avgjør om en person kan unntas fra karantenereglene.

Her finner du mer utfyllende informasjon om karanteneregler og unntak: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/rundskriv-om-unntakene-fra-karanteneplikten-etter-ankomstforskriften/id2694719/

Det er innført enkelte kommunale karantene- og innreiseregler, til tross for at regjeringen mener det ikke er behov for at kommunene innfører egne karanteneregler i tillegg til de til enhver tid gjeldende nasjonale reglene. Lokale regler har ført til utfordringer for blant annet personell i kritiske samfunnsfunksjoner som skal utføre arbeid i andre kommuner enn de bor i. Regjeringen har nå lagt fram en veileder for bruk av kommunale karantene- og innreiseregler, som skal sikre at kommuner, unngår å ramme lokal verdiskapning og viktige samfunnsfunksjoner. Les nyheten, og veilederen, her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-legger-frem-veileder-om-bruk-av-kommunale-karantene--og-innreiseregler/id2695646/

Mer fleksible kjøre- og hviletidsbestemmelser
For yrkessjåfører gis det midlertidig dispensasjon fra deler av kjøre- og hviletidsbestemmelsene, slik at det er mulig med større fleksibilitet for sjåfører og selskaper. Dette gjelder nå all transport.

Les mer om hvilke regler som nå gjelder i denne artikkelen hos Statens vegvesen: https://www.vegvesen.no/om+statens+vegvesen/presse/nyheter/nasjonalt/unntaket-gjelder-all-transport

Stengte trafikkstasjoner - hva gjør du?
Alle landets trafikkstasjoner er stengt av smittevernhensyn. Mange tjenester kan tilbys digital hos Statens vegvesen, og mange frister for kontroller, fornying av førerrett, kompetanse osv. er midlertidig utsatt. Her kan du lese hvordan endringene påvirker sjåfører, både privatpersoner og yrkessjåfører: https://www.vegvesen.no/om+statens+vegvesen/om+organisasjonen/koronautbruddet/

Ny piggdekkfrist

Statens vegvesen har gitt ny frist for å ta av piggdekkene. Fristen er nå 1. mai, både i Sør- og Nord-Norge. Se Statens vegvesen for mer informasjon: https://www.vegvesen.no/om+statens+vegvesen/om+organisasjonen/koronautbruddet/utsetter-piggdekk-fristen

Drosjenæringen
Ved tildeling av drosjeløyve gjelder også en driveplikt som tilsier at det skal være drosjer tilgjengelig hele døgnet. Fylkeskommunene har nå fått mulighet til å gi fritak fra driveplikt for drosjer. Det er også gitt dispensasjon til helseforetak fra løyvekrav, slik at de kan transportere pasienter selv. Samferdselsdepartementet vurderer fortløpende tiltak for drosjenæringen.

Sjøtrafikk
Norske havner er ikke er stengt. Skip kan anløpe, og godstrafikken kan fortsette som før. Tiltakene som er iverksatt er i hovedsak rettet mot persontrafikk, som da kan gi restriksjoner for bevegelsesfrihet for personell på fartøy. Kystverket svarer på de vanligste spørsmålene knyttet dette her: https://www.kystverket.no/Nyheter/2020/mars/koronaviruset-og-sjotrafikken/

Hurtigruten
Hurtigruten innstiller de fleste seilinger fram til og med 19. april. To skip vil seile en spesialtilpasset rute mellom Bodø og Kirkenes frem til denne datoen, med et redusert antall anløp. Mer informasjon om Hurtigrutens tilbud finner du på deres hjemmesider: https://www.hurtigruten.no/

Luftfart
Det er en krevende tid for luftfartsbransjen, både nasjonalt og internasjonalt, etter at store deler av passasjergrunnlaget ble borte så og si over natten på grunn av koronaviruset.

Regjeringen har lagt fram en tiltakspakke for å avhjelpe situasjonen, slik at vi kan ha en norsk luftfartsbransje også på andre siden av korona og slik at vi kan sikre et minimumsnivå i flytilbudet i Norge i tiden fremover. Helsemyndighetene oppfordrer deg imidlertid til å unngå reiser som ikke er strengt nødvendig.

Du kan lese mer om tiltakspakken i denne artikkelen: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/omfattende-tiltakspakke-for-norsk-luftfart-6-milliarder-i-lanegaranti/id2694265/

Minimumsnivå i innenlands flytilbud: Fra og med 25. mars kjøper staten flyruter av Norwegian, SAS og Widerøe, slik at et minimum av avganger opprettholdes. Her kan du lese hvor mange avganger det blir på de ulike rutene: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/sikrer-et-minimumsniva-for-flytilbudet-i-norge/id2694437/

Stengte flyplasser: Avinor har stengt ni kortbaneflyplasser for all kommersiell flyvning fra og med onsdag 18. mars 2020. Beredskap for ambulansefly vil bli ivaretatt. De ni er: Vardø, Berlevåg, Sørkjosen, Stokmarknes, Svolvær, Mo i Rana, Mosjøen, Førde og Sandane flyplasser.

Mer informasjon om korona og flyreiser, finner du i denne artikkelen hos Avinor: https://avinor.no/informasjon-i-forbindelse-med-koronaviruset/. For spørsmål om en konkret flyreise, ta kontakt med flyselskapet du flyr med.

Er du i utlandet og ønsker å dra hjem til Norge?
Se spørsmål og svar om reiser og nordmenn i utlandet fra Utenriksdepartementet: https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/korona_info/id2691821/

Jernbane og kollektivtransport
Kollektivtransporten skal opprettholdes på et visst nivå, slik at blant andre folk med kritiske samfunnsfunksjoner kan komme seg til og fra jobb Helsemyndighetene oppfordrer deg til å unngå offentlig transport hvis du kan.

Tilbudet er mange steder blitt redusert, blant annet på grunn av redusert tilgang på ombordpersonell og fordi det er betydelig færre som reiser.

For mer informasjon om tiltak og tilbud på jernbanen, sjekk Bane NORs infoside om korona og jernbanen: https://www.banenor.no/Nyheter/Nyhetsarkiv/2020/status-for-bane-nor-og-korona-situasjonen/

Sjekk også togselskapenes sider om hvordan korona påvirker togtilbudet og hvilke tiltak som settes inn for å hindre smitte:

Vy: https://www.vy.no/aktuelt/koronavirus
Go Ahead: https://go-aheadnordic.com/no/presse/
Flytoget: https://flytoget.no/no/nyheter-og-presse/nyhetsarkiv/dette-gjor-flytoget-i-forbindelse-med-koronaviruset/
SJ: https://www.sj.se/sv/om/om-sj/senaste-info-coronavirus-o-tagresor.html

For mer informasjon om kollektivtrafikk, sjekk nettsidene til ditt lokale kollektivtrafikkselskap, f.eks. Ruter, Skyss, AtB, Kolumbus, Fram, Brakar. 

Oversikt over nasjonale tiltak
Norske myndigheter har iverksatt en rekke tiltak for å håndtere koronasituasjonen. Det er både tiltak for å begrense smittespredning, og tiltak for å motvirke uheldige konsekvenser av smitteverntiltakene. Her finner du en oversikt over nasjonale tiltak, inkludert tiltak knyttet til samferdsel. Oversiktene blir fortløpende oppdatert: https://www.regjeringen.no/no/tema/koronavirus/nasjonale-tiltak/id2693684/

Se regjeringens samleside med informasjon om koronaviruset: https://www.regjeringen.no/korona 

Til toppen