Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Korona og transport

Den gradvise gjenåpningen av Norge påvirker transportsektoren.

Smitteverntiltakene som ble satt i verk i Norge 12. mars 2020, fikk store konsekvenser for transportsektoren. Samferdselsdepartementet og våre underliggende etater har gjort vårt ytterste for å legge til rette for et transporttilbud som har sikret viktige samfunnsfunksjoner i denne spesielle tiden, både innen person- og godstransport.

Kollektivtransporttilbudet har hele tiden blitt opprettholdt med et visst nivå. Det samme gjelder et minimumsnivå i flytilbudet i Norge. Når det gjelder varetransport, er det jobbet kontinuerlig for at denne skal ha kunnet gå som normalt, både innad i landet og på tvers av grensen.

Torsdag 7. mai 2020 varslet regjeringen en gradvis gjenåpning av Norge. Barnehager 1.–4. trinn på skolen, åpnet allerede i april. Det betyr at trafikken i alle transportformer vil etter hvert øke.

Helsemyndighetene oppfordrer imidlertid fortsatt folk til å unngå reiser som ikke er nødvendig og til å unngå offentlig transport hvis man kan.

Det er laget to smittevernveiledere for transportbransjen og reisende. Les mer her: Luftfarten (Helsedirektoratet, oppdatert 16. juni 2020) – Kollektivtransporten (Helsedirektortatet, oppdatert 7. juli 2020).

Informasjon for transportbransjen og reisende


Varetransport
All transport av varer, import og eksport, går fortsatt som normalt på landevei, tog, skip og luftfartøy. Flyplasser, havner og grenseoverganger holdes åpne for slik trafikk.

Se også pressemelding: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/all-godstrafikk-kan-ga-som-normalt/id2693654/

Unntak fra regler for innreise og bortvisning av utlendinger
Det er en rekke unntak fra reglene om bortvisning av utlendinger på grensen, som angår transportbransjen. Unntak gjelder for personer som jobber i kritiske samfunnsfunksjoner. Dette inkluderer blant andre personer som gjennomfører profesjonell varetransport, innehavere av gyldig luftfartssertifikat på vei til eller fra aktiv tjeneste og sjømenn på vei til eller fra aktiv tjeneste, med identitetskort.

I den artikkelen kan du lese mer om hvilke utlendinger som nå kan komme inn i landet: https://www.regjeringen.no/no/tema/innvandring-og-integrering/innsikt/sporsmal-og-svar-om-nye-bortvisningsregler/id2693775/

Statens vegvesens tjenestetilbud 
Her får du oversikt over de viktigste endringene: https://www.vegvesen.no/om+statens+vegvesen/om+organisasjonen/koronautbruddet/

Trafikkskoler har vært stengt og det har ikke vært mulig å ta førerprøven. Dette er nå tillatt igjen. Les mer her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/na-blir-kjoreopplaring-og-forerprover-for-personbil-igjen-tillatt/id2701525/

Drosjenæringen
Ved tildeling av drosjeløyve gjelder også en driveplikt som tilsier at det skal være drosjer tilgjengelig hele døgnet. Fylkeskommunene har nå fått mulighet til å gi fritak fra driveplikt for drosjer. Det er også gitt dispensasjon til helseforetak fra løyvekrav, slik at de kan transportere pasienter selv. Samferdselsdepartementet vurderer fortløpende tiltak for drosjenæringen.

Sjøtrafikk
Norske havner er ikke er stengt. Skip kan anløpe, og godstrafikken kan fortsette som før. Tiltakene som er iverksatt er i hovedsak rettet mot persontrafikk, som da kan gi restriksjoner for bevegelsesfrihet for personell på fartøy. Kystverket svarer på spørsmål knyttet til dette her: https://www.kystverket.no/Nyheter/2020/mars/koronaviruset-og-sjotrafikken/

Hurtigruten
Hurtigruten innstiller de fleste seilinger fram til og med 20. mai 2020. To skip vil seile en spesialtilpasset rute mellom Bodø og Kirkenes frem til denne datoen, med et redusert antall anløp. Mer informasjon om Hurtigrutens tilbud finner du på deres hjemmesider: https://www.hurtigruten.no/

Luftfart
Det er en krevende tid for luftfartsbransjen, både nasjonalt og internasjonalt, etter at store deler av passasjergrunnlaget ble borte på grunn av koronaviruset.

Regjeringen har lagt fram en tiltakspakke for å avhjelpe situasjonen. Du kan lese mer om tiltakspakken i denne artikkelen: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/omfattende-tiltakspakke-for-norsk-luftfart-6-milliarder-i-lanegaranti/id2694265/

Minimumsnivå i innenlands flytilbud: Fra og med 25. mars 2020 kjøper staten flyruter av Norwegian, SAS og Widerøe, slik at et minimum av avganger opprettholdes.

Stengte flyplasser: Avinor stengte ni kortbaneflyplasser for all kommersiell flyvning fra og med onsdag 18. mars 2020: Vardø, Berlevåg, Sørkjosen, Stokmarknes, Svolvær, Mo i Rana, Mosjøen, Førde og Sandane flyplasser. Avinor har nå besluttet å åpne flyplassene igjen 1. juni 2020.

Mer informasjon om korona og flyreiser, finner du i denne artikkelen hos Avinor: https://avinor.no/informasjon-i-forbindelse-med-koronaviruset/. For spørsmål om en konkret flyreise, ta kontakt med flyselskapet du flyr med.

Det er laget en smittevernveileder for luftfarten (Helsedirektoratet, oppdatert 15. juni 2020).

Er du i utlandet og ønsker å dra hjem til Norge?
Se spørsmål og svar om reiser og nordmenn i utlandet hos Utenriksdepartementet: https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/korona_info/id2691821/

Jernbane og kollektivtransport
Kollektivtransporten er opprettholdt på et visst nivå gjennom hele koronakrisen slik at blant andre folk med kritiske samfunnsfunksjoner kan komme seg til og fra jobb. Men med mange færre reisende enn vanlig er tilbudet mange steder redusert. Med den gradvis gjenåpningen vil stadig flere bruke kollektivtransport, selv om helsemyndighetene oppfordrer til å unngå offentlig transport hvis man kan.

Med flere reisende vil tilbudet bli økt. Det er laget en smittevernveileder for kollektivtransport, som skal bidra til at det blir trygt å reise kollektiv for de som må.

For mer informasjon om tiltak og tilbud på jernbanen, sjekk Bane NORs infoside: https://www.banenor.no/Nyheter/Nyhetsarkiv/2020/status-for-bane-nor-og-korona-situasjonen/

Sjekk også togselskapenes sider om hvordan korona påvirker togtilbudet og hvilke tiltak som settes inn for å hindre smitte:

Vy: https://www.vy.no/aktuelt/koronavirus
Go Ahead: https://go-aheadnordic.com/no/presse/
Flytoget: https://flytoget.no/no/nyheter-og-presse/nyhetsarkiv/dette-gjor-flytoget-i-forbindelse-med-koronaviruset/
SJ: https://www.sj.se/sv/om/om-sj/senaste-info-coronavirus-o-tagresor.html

For mer informasjon om kollektivtrafikk, sjekk nettsidene til ditt lokale kollektivtrafikkselskap, som Ruter, Skyss, AtB, Kolumbus, Fram, Brakar med flere.

Drift og vedlikehold av transportinfrastruktur
For å opprettholde økonomisk aktivitet har Stortinget bevilget 900 millioner kroner til drift og vedlikehold av infrastruktur på vei, jernbane og langs kysten. 600 millioner kroner er satt av til tiltak på  vei, og du kan lese mer om fordeling av midler og regional fordeling her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/600-millioner-ekstra-til-drift-og-vedlikehold-av-veier-over-hele-landet/id2697313/ 

Samferdselsdepartementet kommer tilbake til fordelingen av midler til jernbaneformål (200 millioner kroner) og kystformål (100 millioner kroner).   

Oversikt over nasjonale tiltak
Norske myndigheter har iverksatt en rekke tiltak for å håndtere koronasituasjonen. Det er både tiltak for å begrense smittespredning, og tiltak for å motvirke uheldige konsekvenser av smitteverntiltakene. Her finner du en oversikt over nasjonale tiltak, inkludert tiltak knyttet til samferdsel. Oversiktene blir fortløpende oppdatert: https://www.regjeringen.no/no/tema/koronavirus/nasjonale-tiltak/id2693684/

Rgjeringens samleside med informasjon om koronaviruset
https://www.regjeringen.no/korona

Til toppen