Senter for oljevern og marint miljø

Som et ledd i regjeringens arbeid for rent hav, ble Senter for oljevern- og marint miljø etablert i 2018. Senteret skal være et nasjonalt og internasjonalt kompetansesenter som skal fremme kunnskap, kostnadseffektive og miljøvennlige teknologier og metoder for arbeidet med oljevern og marin plastforsøpling. Senteret er lokalisert i Vesterålen/Lofoten.

Kildene til marin plastforsøpling er ofte ukjente og mange, og målrettede tiltak mot problemet er utfordrende. Senteret vil derfor ha spesielt fokus på plast i havet og følge opp FNs bærekraftsmål 14.1 som sier at all marin forurensning, spesielt fra landbaserte kilder, inkludert marin forsøpling og næringssalter, skal forebygges og signifikant reduseres innen 2025.

Oppgaver

Oljevern- og miljøsenteret skal blant annet

  • Tilby oversikt over best tilgjengelig vitenskapelig og erfaringsbasert kunnskap innfor oljevern og marin forsøpling.
  • Etablere nettverk og møteplasser på tvers av fag og sektorer og være en pådriver for utvikling og rådgiver til offentlige myndigheter innenfor oljevern og marin forsøpling.
  • Tilby veiledning og tilrettelegging for forebygging av marin forsøpling, med særlig vekt på sjøbaserte kilder.
  • Tilrettelegge for, utvikle og formidle kostnadseffektive og miljøvennlige løsninger for opprydding av marin forsøpling både i egen regi og i samarbeid med etablerte aktører og være en pådriver for at disse blir tatt i bruk.
  • Veilede om, tilrettelegge for og gjennomføre tiltak knyttet til opprydding av marin forsøpling i samarbeid med relevante fagmyndigheter.

Senter for oljevern og marint miljø flyttet inn i nye lokaler i Svolvær høsten 2018. Lokalene ble offisielt innviet da samferdselsminister Jon Georg Dale besøkte senteret 10. desember 2018.

Senteret er etablert som et forvaltningsorgan med særskilte fullmakter underlagt Samferdselsdepartementet. Kompetansesenteret ligger i Svolvær. Senteret er i gang med å utrede testfasiliteter på Fiskebøl.

Ann-Helen Ernstsen.

Bildet: Ann-Helen Ernstsen, direktør for Senter for oljevern og marint miljø. Foto: Kjell Brataas/SD.

Bakgrunn

I Jeløya-erklæringen (2018) er Senteret for oljevern og marint miljø i Lofoten og Vesterålen beskrevet som en del av regjeringens strategi for arbeidet med et rent hav. Samferdselsdepartementet gjennomførte en utredning av senteret i 2016 gjennom et sekretariat med kontorsted i Kabelvåg i Lofoten. Mandatet var å utvikle et konsept med oppgaver som grunnlag for en etablering av et senter. Utredningen ble gjennomført i dialog med relevante aktører innen blant annet næringsliv, myndigheter og forskning, og i nært samarbeid med flere departementer. I løpet av 2018 blir senteret etablert med nødvendig kompetanse og de nødvendige systemer for å sikre en forsvarlig drift.

Se også:

Rapport om etableringen av oljevern- og miljøsenter i Lofoten/Vesterålen

Mandatet for utredning av forslag til konsept for et Oljevern- og
miljøsenter i Lofoten/Vesterålen

Midtveisrapport