Kyst

En god maritim infrastruktur er viktig for effektiv sjøtransport og for verdiskaping og bosetting langs hele kysten. Det er en nasjonal målsetning å få mer gods over på kjøl. Samferdselsdepartementets ansvarsområder inkluderer farleder langs kysten og til de viktigste havnene, statlige fiskerihavner, kystkultur, forebyggende sjøsikkerhet og statlig beredskap mot akutt forurensning og sektoransvar for hav- og kystmiljø.

Havn i Nord-Norge

Farleder og havner

Farledene er sjøens veger og er sammen med havnene en forutsetning for effektiv sjøtransport.

Båt lastes i havn

Statens beredskap mot akutt forurensning

Samferdselsdepartementet har ansvar for statens beredskap mot akutt forurensning, mens det operative ansvaret er delegert til Kystverket.

Skipsradar

Sjøsikkerhet

Samferdselsdepartementet har ansvar for forebyggende sjøsikkerhetsarbeid langs kysten. Kystverket er utøvende fagetat.

Relaterte tema

Aktuelt nå

Forslag til ny havne- og farvannslov

- Havne- og farvannslovutvalgets utredning er et viktig innspill i regjeringens arbeid for å sikre et høyt sjøsikkerhetsnivå og miljøvennlig sjøtransport. Dette sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen da han i dag mottok forslag til ny havne- og farvannslov

Ny forskutteringsordning for fiskerihavne- og farledsprosjekter

Samferdselsdepartementet har fra 1. februar 2018 fastsatt søkekriterier for den nye forskutteringsordningen for fiskerihavne- og farledsprosjekter. - Dette åpner for at kommuner, fylkeskommuner og lokale næringsinteresser kan få fremskyndet prosjekter som er prioritert i Nasjonal transportplan 2018-2029 og som er viktige for utvikling av havneområder langs kysten, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Dokumenter

Lov om losordningen (Losloven)

Prop. 65 L (2013–2014)

- Målet med omorganiseringen er en mer effektiv lostjeneste som gir lavere kostnader for nærskipsfarten. En bedre lostjeneste styrker sjøtransportens konkurranseevne, samtidig som sjøsikkerheten er godt ivaretatt under den nye organiseringen, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Nasjonal havnestrategi

Nasjonal havnestrategi ble lagt frem 21. januar 2015. Regjeringens overordnede mål med strategien er å få mer effektiv og konkurransedyktig nærskipsfart, slik at mer gods flyttes fra vei til kjøl.

Finn dokument

Søk etter dokumenter om sjøtransport, kystforvaltning og andre relaterte tema.

Ressurser

Kontakt

Kyst- og miljøavdelingen (KMA)

Telefon: 22 24 80 90
Adresse: Postboks 8010 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59 (R5), Oslo

Til toppen