Kyst

En god maritim infrastruktur er viktig for effektiv sjøtransport og for verdiskaping og bosetting langs hele kysten. Det er en nasjonal målsetning å få mer gods over på kjøl. Samferdselsdepartementets ansvarsområder inkluderer farleder langs kysten og til de viktigste havnene, statlige fiskerihavner, kystkultur, forebyggende sjøsikkerhet og statlig beredskap mot akutt forurensning og sektoransvar for hav- og kystmiljø.

Havn i Nord-Norge

Farleder og havner

Farledene er sjøens veger og er sammen med havnene en forutsetning for effektiv sjøtransport.

Båt lastes i havn

Statens beredskap mot akutt forurensning

Samferdselsdepartementet har ansvar for statens beredskap mot akutt forurensning, mens det operative ansvaret er delegert til Kystverket.

Skipsradar

Sjøsikkerhet

Samferdselsdepartementet har ansvar for forebyggende sjøsikkerhetsarbeid langs kysten. Kystverket er utøvende fagetat.

Relaterte tema

Aktuelt nå

Nasjonal transportplan 2018-2029

Kyst: Meir gods blir overført frå veg til sjø og vesentlege delar av vedlikehaldsetterlepet blir fjerna

- Satsinga på kysten som transportåre blir styrka i Nasjonal transportplan. Oppgradering av farleier og tekniske installasjonar, stimulans for nærskipsfarten, utvikling av teknologi, bygging av verdas første skipstunnel og meir effektive hamner er nokre av grepa som skal auka godsmengda langs kysten, seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Nasjonal transportplan 2018-2029

Stad skipstunnel blir ein realitet

- Stad skipstunnel blir endeleg bygd. Tunnelen er eit viktig prosjekt på vestlandskysten, som vil vere verdifullt for den kystgåande delen av skipsfarten og næringslivet regionalt. No sørger regjeringa for ei sikrare, meir føreseieleg passering av det farlegaste og mest vêrharde havstykket langs norskekysten for godstransport. Det vil òg legge til rette for etablering av ei ny hurtigbåtrute og overføring av gods frå land- til sjøtransport, seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Dokumenter

Lov om losordningen (Losloven)

Prop. 65 L (2013–2014)

- Målet med omorganiseringen er en mer effektiv lostjeneste som gir lavere kostnader for nærskipsfarten. En bedre lostjeneste styrker sjøtransportens konkurranseevne, samtidig som sjøsikkerheten er godt ivaretatt under den nye organiseringen, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Nasjonal havnestrategi

Nasjonal havnestrategi ble lagt frem 21. januar 2015. Regjeringens overordnede mål med strategien er å få mer effektiv og konkurransedyktig nærskipsfart, slik at mer gods flyttes fra vei til kjøl.

Finn dokument

Søk etter dokumenter om sjøtransport, kystforvaltning og andre relaterte tema.

Ressurser

Kontakt

Kyst- og miljøavdelingen (KMA)

Telefon: 22 24 80 90