Kyst

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

En god maritim infrastruktur er viktig for effektiv sjøtransport og for verdiskaping og bosetting langs hele kysten. Det er en nasjonal målsetning å få mer gods over på kjøl. Samferdselsdepartementets ansvarsområder inkluderer farleder langs kysten og til de viktigste havnene, statlige fiskerihavner, kystkultur, forebyggende sjøsikkerhet og statlig beredskap mot akutt forurensning og sektoransvar for hav- og kystmiljø.

Havn i Nord-Norge

Farleder og havner

Farledene er sjøens veger og er sammen med havnene en forutsetning for effektiv sjøtransport.

Båt lastes i havn

Statens beredskap mot akutt forurensning

Samferdselsdepartementet har ansvar for statens beredskap mot akutt forurensning, mens det operative ansvaret er delegert til Kystverket.

Skipsradar

Sjøsikkerhet

Samferdselsdepartementet har ansvar for forebyggende sjøsikkerhetsarbeid langs kysten. Kystverket er utøvende fagetat.

Relaterte tema

Aktuelt nå

Havn

Effektiv og sikker sjøtransport: Regjeringen ber om forslag til ny havne- og farvannslov

Et offentlig lovutvalg skal nå utarbeide et forslag til ny havne- og farvannslov. Utvalget skal ledes av advokat Kristin Bjella. - Regjeringen ønsker å få på plass et mer brukervennlig og tidsriktig regelverk for å bedre sikkerheten til sjøs, og tilrettelegge for en mer effektiv og miljøvennlig sjøtransport, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Stortingsmelding: Venter vekst i skipstrafikken – nye tiltak skal på plass

- Vi skal legge enda bedre til rette for trygge arbeidsplasser til sjøs. Det er forventet at skipstrafikken vil øke med 41 prosent frem mot 2040. Denne veksten krever at vi forbereder oss enda bedre, slik at vi unngår at det blir flere ulykker og akutte utslipp. I tillegg må vi sikre at vi bedre skjermer både mennesker og miljø for eventuelle skader om uhellet likevel skjer, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Nytt fartøy til Kystverket: Krav om høy miljøstandard og bruk av lav- og nullutslippsteknologi

- Regjeringen arbeider for mer miljøvennlig sjøtransport, med blant annet økt bruk av lav- og nullutslippsteknologi i nærskipsfarten. Krav om slike teknologiske løsninger skal derfor tas inn i utlysingen av anbud for bygging av et nytt multifunksjonsfartøy til Kystverket, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Flere saker om Kyst

Dokumenter

Lov om losordningen (Losloven)

Prop. 65 L (2013–2014)

- Målet med omorganiseringen er en mer effektiv lostjeneste som gir lavere kostnader for nærskipsfarten. En bedre lostjeneste styrker sjøtransportens konkurranseevne, samtidig som sjøsikkerheten er godt ivaretatt under den nye organiseringen, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Nasjonal havnestrategi

Nasjonal havnestrategi ble lagt frem 21. januar 2015. Regjeringens overordnede mål med strategien er å få mer effektiv og konkurransedyktig nærskipsfart, slik at mer gods flyttes fra vei til kjøl.

Finn dokument

Søk etter dokumenter om sjøtransport, kystforvaltning og andre relaterte tema.

Ressurser

Kontakt

Kyst- og miljøavdelingen (KMA)

Telefon: 22 24 64 43