Samferdselsdepartementet utreder et oljevern- og miljøsenter i Lofoten/Vesterålen

Utredningen ser på hvordan et senter kan fremme kunnskap, teknologi og metoder for arbeid med oljevern og mot marin forsøpling for et renere havmiljø. Senteret skal rettes inn mot spesialiserte behov og brukergrupper, særlig innenfor næringsliv og forvaltning. Det framtidig oljevern- og miljøsenteret skal ikke dublere eksisterende forvaltningsstrukturer eller kommersielle virksomheter. Sluttrapporten fra arbeidet skal leveres 15. februar 2017.

Utredningen framover konsentrerer seg om tre tema: 

  • Tverrfaglig kunnskaps- og kompetansesenter om oljevern og marin forsøpling
  • Systematisering og profesjonalisering av arbeidet mot marin plastforsøpling
  • Test-/FoU-fasiliteter for utvikling av teknologi, utstyr og metoder. Innenfor dette temaet ser utredningen på behov og brukergrupper innen miljøteknologi og havbaserte næringer generelt, og har en breiere tilnærming enn oljevern/marin forsøpling

DNV GL er engasjert av Samferdselsdepartementet for å bistå i utredning av grunnlaget for testfasiliteter i Lofoten/Vesterålen for marine næringer og maritim industri/teknologi. Oppdraget innebærer å framskaffe kunnskapsgrunnlag om behovet for testfasiliteter, hvilke type testfasiliteter som evt. vil etterspørres og hvilken rolle et framtidig senter kan ha. Arbeidet vil omfatte kartlegging og dialog med utvalgte aktører på regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå, og gjennomføres i nært samarbeid med sekretariatet i Kabelvåg. Delutredningen skal være ferdig innen 12. desember. Kontaktperson i DNV GL er Hans Petter Dahlslett.

Om sekretariatet

Samferdselsdepartementets sekretariat holder til i Kystverkets lokaler i Kabelvåg. Endelig rapport skal leveres innen 15. februar 2017. Arbeidet gjøres i dialog med Nordland fylkeskommune, andre lokale, regionale og sentrale aktører og myndigheter.

Om oljevern- og miljøsenteret

Samferdselsdepartementet har ansvaret for å etablere senteret. Etableringen skjer i samarbeid med Olje- og energidepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Klima- og miljødepartementet og Kunnskapsdepartementet. Arbeidet skal ta utgangspunkt i behov innenfor oljevern og håndtering av marint avfall.

Mandatet for utredning av forslag til konsept for et Oljevern- og
miljøsenter i Lofoten/Vesterålen

Midtveisrapport