Luftfart – en internasjonal næring

Sivil luftfart som næring og transportvirksomhet er i stor grad underlagt internasjonal regulering.

Grunnleggende tekniske krav og standarder blir utviklet og fastsatt i den internasjonale mellomstatlige luftfartsorganisasjonen ICAO (International Civil Aviation Organization). Dette er en av FNs særorganisasjoner, og de aller fleste land i verden er medlem her. Tekniske krav og standarder er utviklet for flysikkerheten og for å forhindre det som kalles ulovlige anslag mot luftfarten (terrorisme).

EØS

I tillegg gjennomfører Norge gjennom EØS-avtalen regulering av luftfarten i tråd med regelverk som utvikles og vedtas i EU. I motsetning til ICAO omfatter reguleringen av luftfarten i EU mye mer enn flysikkerhetsbestemmelser. De fleste sider av luftfarts­virksomheten er omfattet av EU-reglene. Reglene dreier seg blant annet om rettigheter og plikter for virksomheter som vil drive med luftfart, krav til organisering og økonomisk fundament for virksomheten og rett til å utøve virksomheten innenfor hele EU. Mange av EU-reglene regulerer de økonomiske rammebetingelsene for luftfarten og har betydning for konkurransesituasjonen til virksomhetene innenfor næringen. Noen av EU-regelverkene retter seg mot flyselskaper, lufthavner og personell som arbeider innenfor luftfarten. Det finnes også EU-regelverk som regulerer forbruker­rettigheter innenfor luftfarten. Mens ICAOs regelverk er å betrakte som minimumskrav innebærer mye av regelverket i EU en harmonisering av nasjonalt regelverk på luftfartens område.

Gjennom EØS-avtalen deltar Norge i det europeiske luftfartssikkerhetsbyrået – EASA. (European Aviation Safety Agency.) Dette er et EU-organ som bl.a. har ansvaret for typesertifisering av nye flymodeller og flydeler, utstedelse av miljøbevis og godkjennelse av designbedrifter. Byrået skal utføre undersøkelser av de bedrifter som godkjennes av dem, og det skal utføre inspeksjoner i medlemsstatene (les mer om EASA her).

Norge er også medlem av organisasjonen EUROCONTROL; en europeisk samarbeidsorganisasjon som arbeider med effektivisering og samordning innenfor feltet styring og kontroll av flytrafikken. (Lufttrafikktjeneste, flynavigasjon, m.v.) Organisasjonen arbeider også med utvikling og harmonisering av offentlig regelverk innenfor dette feltet. Imidlertid er også EU nå sterkt involvert i regelverksarbeidet innenfor dette feltet.

Single European Sky

I 2004 vedtok EU en lovgivingspakke på dette saksfeltet som kalles ”Single European Sky”. Lovgivingspakken ble revidert i 2009. Lovgivingspakken som er av overordnet karakter, stiller blant annet krav om uavhengige nasjonale tilsynsmyndigheter med omfattende oppgaver. Videre regulerer den organiseringen av luftrommet, samarbeidet mellom sivile og militære luftfartsmyndigheter, sertifisering av tjenesteytere, finansiering av flysikringsvirksomheten, samt krav og spesifikasjoner til utstyr, anlegg og systemer på bakken og i luftfartøyene (les mer om Single European Sky her).  

Norge

I Norge er det Luftfartstilsynets oppgave å påse at regelverket for luftfarten, enten det dreier seg om internasjonalt eller rent nasjonalt, blir fulgt av aktørene innenfor luftfartsnæringen. Luftfartstilsynet har også til oppgave å utvikle og fastsette det nasjonale regelverket som har betydning for flysikkerheten. Det finnes i dag få deler av luftfartsvirksomhet som kun er underlagt rent nasjonalt regelverk.

For internasjonal luftfart (rutetrafikk) mellom Norge og land utenfor EØS-området blir de økonomiske rammebetingelsene regulert gjennom bilaterale avtaler som inngås med de land som flytrafikken går til/fra. Norge har inngått mange slike avtaler. Tradisjonelt har slike avtaler blitt forhandlet fram og inngått i samarbeid med Danmark og Sverige. Dette er en følge av samarbeidet om det felles skandinaviske flyselskapet SAS som har 50 prosent statlig eierandel.

 

Foto: Olav Heggø, Fotovisjon

Til toppen