Tilskudd til ikke-statlige lufthavner

I Norge er det regionale flytilbudet en viktig del av det nasjonale transporttilbudet. I utgangspunktet har ikke staten ansvar for drift av lufthavner den ikke eier selv. Men siden noen av disse lufthavnene er nødvendige for å sikre et tilfredsstillende regionalt transporttilbud, kan Samferdselsdepartementet gi tilskudd til drift av ikke-statlige lufthavner.

Dagens tilskuddsordning ble etablert 1. januar 2016, og dekker tilskudd til drift ved de ikke-statlige lufthavnene Stord, Notodden og Ørland.

Følgende kriterier legges til grunn for søknadsberettigelse og for utmåling av støttebeløpet:

  • Lufthavnen må ha rute- og/eller chartertrafikk med minst én daglig avgang fem dager i uka, eller tilsvarende trafikknivå på månedlig eller årlig basis.
  • Driftsbudsjettet må være i balanse etter offentlig støtte og eventuelt bidrag fra eiere.
  • Tilskudd fra staten må være avgjørende for driften av lufthavnen.
  • Lufthavnen må ha en viss regional betydning.
  • Passasjerer må ha minst én times reiseveg til en statlig lufthavn eller til en annen ikke-statlig lufthavn uten tilskudd.

Stortinget har ved behandlingen av regjeringens forslag om Ny inndeling av regionalt folkevalt nivå (Prop. 84 S (2016–2017), jf. Innst. 385 S (2016–2017)) sluttet seg til at tilskuddsordningen for ikke-statlige lufthavner skal overføres til fylkeskommunene som en del av regionreformen. Vestfold og Telemark fylkeskommune overtar tilskuddsordningen for Notodden Flyplass fra 1. januar 2020. Vestland fylkeskommune og Trøndelag fylkeskommune vil overta tilskuddsordningene for henholdsvis Stord Lufthamn og Ørland Lufthavn fra 1. januar 2021.