NTP forklart: Faser og prosesser frem mot en transportplan

Nasjonal transportplan (NTP) presenterer regjeringens transportpolitikk. Den legger grunnlaget for helhetlige politiske vurderinger, effektiv bruk av virkemidler og styrket samspill mellom transportformene. NTP blir behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen, som legger sin innstilling fram for Stortinget.

Grunnlagsdokument for Nasjonal transportplan

Utredningsfasen
Før en ny Nasjonal transportplan skal lages, gjennomfører transportetatene (Statens vegvesen, Jernbaneverket og Kystverket) og Avinor en rekke utredninger. Denne fasen av arbeidet med Nasjonal transportplan omtales som utredningsfasen.

Planfasen
I planfasen lager transportetatene og Avinor - på bakgrunn av retningslinjer fra Samferdselsdepartementet - et grunnlagsdokument (tidligere: forslag) for regjeringens arbeid med Nasjonal transportplan.

Politisk behandling

Regjeringen presenterer transportpolitikken gjennom meldingen om Nasjonal transportplan som legges fram for Stortinget. Meldingen fra Samferdselsdepartementet danner grunnlaget for behandlingen i Stortinget.

Gjennomføring etter behandling i Stortinget – handlingsprogram

Handlingsprogrammene er gjennomføringsplaner for Nasjonal transportplan. Når Nasjonal transportplan er ferdig, utarbeider Avinor og transportetatene hvert sitt handlingsprogram for de seks første årene av planperioden. Handlingsprogrammene legges til grunn ved de årlige budsjettforslagene.

Ny planperiode tolv år

Fra 2018 er planperioden utvidet med to år og vil gjelde 2018-2029. Planperioden er delt i to seksårsperioder. 

Nasjonal transportplan 2018-2029 blir lagt frem 5. april 2017.

Nasjonal transportplan for 2014-2023 ble lagt fram 12. april 2013 og behandlet i Stortinget 18. juni 2013. 

Teksten er basert på transportetatene og Avinors nettsider om NTP

Til toppen