Retningslinjer for en offensiv og fremtidsskuende ny NTP 2018-2029

Regjeringen ønsker en offensiv og fremtidsskuende transportplan og har lagt til rette for at ny NTP 2018-2029 får en ny innretning: Den formelle planperioden utvides fra 10 til 12 år, og det skal lages et perspektiv mot 2050. Nye samferdselsprosjekter vil fortsatt være en viktig del av NTP, men regjeringen ønsker større oppmerksomhet om vedlikehold, klima og bruk av teknologi. Økt vektlegging av samfunnsøkonomisk lønnsomhet, en egen godsstrategi samt en motorveiplan står også på agendaen.

- Det er viktig at Nasjonal transportplan ser helhet, har lange perspektiver og vektlegger effektiv ressursbruk. Vi må sikre at vi vedlikeholder og forbedrer landets infrastruktur, og samtidig bruker den mer effektivt og miljøvennlig. Vi må derfor se transportformene i en sammenheng, og bedre ta innover oss hvilke muligheter bruk av teknologi utgjør i reisehverdagen. Derfor består NTP-arbeidet av langt mer enn bare å se hvor mye ny infrastruktur vi kan bygge for en gitt sum penger.

Dette sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i forbindelse med at Avinor AS og transportetatene (Statens vegvesen, Jernbaneverket, Kystverket) i mai 2015 mottok Samferdselsdepartementets retningslinjer for arbeidet med NTP 2018-2029.

Plangrunnlaget skal inneholde forslag til prioriteringer, og det vil være et viktig grunnlag for Samferdselsdepartementets arbeid med en stortingsmelding om Nasjonal transportplan for 2018-2029.

Les mer i pressemelding om retningslinjene

Retningslinjer