Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Politisk plattform - samferdsel (2018)

Samferdsel - utdrag fra den politiske plattformen for regjeringen (Jeløya-plattformen).

Innledning

Norge er et langstrakt land, med næringsaktivitet og bosetting over hele landet. Det er derfor viktig med god infrastruktur for å skape gode bo- og arbeidsregioner, og for å knytte produksjon av varer og tjenester til markedene. Regjeringen skal bidra til en enklere og tryggere reisehverdag med reduserte miljøkonsekvenser. Bedre infrastruktur skal gi en enklere og tryggere hverdag for de reisende, kortere reisetider, økt mobilitet og sterkere konkurransekraft i hele landet.

Regjeringen vil videreutvikle infrastruktur og transportløsninger basert på ny og moderne teknologi, vektlegging av vedlikehold og investeringer i ny kapasitet. Nasjonal transportplan 2018–2029 (NTP) danner grunnlag for regjeringens politikk og innebærer et historisk samferdselsløft. NTP 2018–2029 viderefører og følger opp de satsingene som flertallet har vært enige om å gjennomføre i stortingsperioden 2013–2017. Regjeringen vil etterstrebe å følge opp mål og ambisjoner i NTP. Kostnadseffektivitet og total samfunnsnytte i de enkelte prosjektene er viktig, slik at man i NTP-perioden kan få realisert flest mulig prosjekter til størst mulig samfunnsmessig nytte.

Regjeringen vil legge til rette for betydelige kutt i klimagassutslippene fra sektoren. Ny teknologi, økt bruk av biodrivstoff, utbygging av infrastruktur for nullutslippskjøretøy og skatte- og avgiftspolitikken vil være viktige virkemidler for å nå målet om at Norge skal bli et lavutslippssamfunn i 2050. Regjeringens satsning på gods-, kollektiv-, gang- og sykkeltiltak vil også bidra til å redusere utslipp fra sektoren.

Forbedringer av teknologisk modenhet i de ulike delene av transportsektoren, slik at nullutslippsløsninger blir konkurransedyktige mot fossile transportløsninger, ligger til grunn for målene om utslippsreduksjoner.

Les resten av samferdselsdelen her

Hele Jeløya-plattformen

Til toppen