Distribusjon av laurdagsaviser

Det har vore stor merksemd om distribusjon av laurdagsaviser. Her følgjer informasjon om bakgrunnen for ordninga, status for leveringskvalitet og kontaktinformasjon for abonnentar som opplever problem med leveringa.

I samband med at Posten avslutta laurdagsomdeling av post, var regjeringa og Stortinget opptekne av å sikre fortsatt omdeling av laurdagsaviser. Semja gjekk ut på at staten skulle kjøpa avisomdeling i områder utan avisbodnett. I desse dokumenta kan du lese meir om bakgrunnen for dette:

Om lag 92 prosent av laurdagsavisene i abonnement blir distribuerte av avisbodnetta. Dette skjer i første rekkje gjennom eit selskap som heiter "Helthjem", som er eigd av dei store mediehusa i Noreg. Samferdselsdepartementet nytta opplysningar frå Helthjem for å identifisere områda som i dag ikkje har eigne avisbod, og sørgje for ein kontrakt som gjev tilbod i desse områda. 

Prosess fram mot underskriving av kontrakt
For å sikre eit breitt kunnskapsgrunnlag om situasjonen gjennomførte departementet ei ope høyring i 2014 og eit ope møte i 2015, i tillegg til at informasjon frå Helthjem om kvar avisene hadde avisbodnett blei levert til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet På denne bakgrunn lyste Samferdselsdepartementet 21. januar 2016 ut ein konkurranse om tenestekonsesjonskontrakt på å distribuere aviser på laurdagar i område der det ikkje er eit eige avisbodnett.

To selskap leverte inn tilbod – Posten AS og Kvikkas, med Norpost som underleverandør. Begge tilbydarane var kvalifiserte til å delta i konkurransen. Etter ei samla vurdering av pris og distribusjonsløysing kom Samferdselsdepartementet fram til at Kvikkas hadde det beste tilbodet, og skreiv kontrakt med Kvikkas for ein periode på to år, med verknad frå november 2016. Kontrakten ville vore basert på dei same opplysningane og hatt same omfang uansett kva selskap som hadde vunne anbodskonkurransen.

Endring i distribusjonsledda med ny ordning
Kvikkas har i tenestekonsesjonskontrakten krav på seg til å levere aviser i abonnement på laurdagar til abonnentar som ikkje får avisa si frå eit avisbodnett. Dette gjeld aviser som har avtale med Kvikkas og som leverer inn avisene på rett stad og til rett tid. Avisene har sjølv ansvaret for å frakta avisene frå trykkeri til rett innleveringsstad til rett tid. Erfaringar etter nokre veker med ny ordning
Prosessen med å få aviser frå trykkeri til abonnentane kan vere eit puslespel. Den nye ordninga har i startfasen hatt nokre problem som Kvikkas, avisene og departementet jobbar med å løyse så snart som mogleg:

  • Dekningsområda som Helthjem i si tid ga til Samferdselsdepartementet inneheldt fleire feil. Avisboda til Helthjem dekte i realiteten mindre delar av Noreg enn dei opplyste. Dette blei løyst ved at Samferdselsdepartementet skreiv tilleggskontrakt med Kvikkas for å dekkje desse områda.  
       
  • Andre stader har det vore mangelfulle adresselister frå avisene, mellom anna fordi datafilene ikkje har vore tilstrekkeleg kompatible mellom avisene og Kvikkas. I område med digitale kundelister og kart, er det nesten 100 prosent leveringsgrad. I område med dårlegare og manuelle lister, er det større problem. Dette blir det ordna opp i.

  • Nokre stader har kvaliteten på arbeidet til avisboda til Kvikkas vore for dårleg. Dette må og skal Kvikkas ordne opp i.

  • Nokre stader har ikkje Kvikkas fått (nok) aviser til omdeling. Her arbeider Kvikkas og avisene saman for å ordne opp.
     
  • Det har òg vore vært ei utfordring å få tilgang til postboksar hos Posten, men dette blir no løyst. 
  • Ein del aviser rekk ikkje fram frå trykkeri og til innleveringsstadane hos Kvikkas og Helthjem i tide. Til dømes er det ikkje mogleg å få fram aviser trykte i Trondheim til innlevering hos Helthjem i Oslo innan avisboda startar på ruta si. Dette er eit problem som ikkje Kvikkas kan eller skal ta ansvaret for.

I ein startperiode har Samferdselsdepartementet forståing for at det kan vere problem med leveringa. Dette gjeld for avisene som har valt å bruke ordninga, og det gjeld for Kvikkas som skal gjennomføre den avtalte distribusjonen.

Utvikling i leveringskvalitet
Samferdselsdepartementet er ofte i kontakt med Kvikkas iog får rapportar om status for laurdagsomdelinga kvar einaste veke. Både Kvikkas og avisbransjen gjer ein god jobb for å oppnå ein så god leveringskvalitet som mogleg. På den sjuande laurdagen med distribusjon, 17. desember, leverte Kvikkas 98,8 prosent av avisene som selskapet fekk til riktig adresse. Forbetringa er på nesten 15 prosentpoeng frå første laurdag med levering i november.

Kravet til leveringskvalitet er at aviseksemplar som blir innleverte til Kvikkas for distribuering til abonnentar i dekningsområdet til Kvikkas, skal vere utlevert innan kl. 17.00 på laurdag. Sjølvsagt kan det hende at vegar er stengde på grunn av ras eller at ferjer ikkje går i uvêr, men då skal Kvikkas prøve å levere på søndag.

For aviser som Posten tidlegare leverte i område med eigne avisbodnett, er det no Helthjem som har ansvaret for omdeling av aviser på laurdag.

Her kan du lese rapportane departementet har fått frå Kvikkas etter dei sju første laurdagane:

05. november 2016: Rapport
12. november 2016: Rapport
19. november 2016: Rapport
26. november 2016: Rapport
03. desember 2016: Rapport
10. desember 2016: Rapport
17. desember 2016: Rapport

Som mål på leveringskvalitet har avisbransjen og Kvikkas gjennom godt samarbeid blitt samde om å bruke tala for klagepromille (klager per 1 000 aviser) som avisene nyttar i det daglege. Tala for perioden etter nyttår 2017 viser at Kvikkas leverer stadig betre:

21. jan.

28. jan.

4. feb.

11. feb.

18. feb.

25. feb.

 4. mar.

11. mar.

18. mar.

25. mar.

1. apr.

7,16

6,66

5,63

5,1

5,2

4,81

 4,78

4,35

6,02

3,91

3,49


Tala for klagepromille er henta ut kl. 14 første onsdag etter omdeling. Det er justert for klager som ikkje er i ordrefil, klager som ikkje er i dekningsområdet, klager som er komne inn før kl. 17 same laurdag og klager som kjem av ekstraordinære hendingar som kansellerte fly eller ras som stengjer vegar (fordi slike tilfelle ikkje seier noko om Kvikkas sin leveringskvalitet). Det er viktig å understreke at ikkje alle klager har kome inn på onsdagar kl. 14, og at den endelege klagepromillen vil vere høgare.

Tala viser likevel ei retning for endringa i leveringskvalitet. Avviket frå trenden, klagepromillen på 6,02 den 18. mars, er laurdagen etter at underleverandøren til Kvikkas, Norpost, gjekk konkurs. Kvikkas overtok deler av verksemda og vidareførte drift av bodnettet til Norpost allereie første laurdagen etter konkursen. For 25. mars og 1. april viser tala at den gode trenden held fram.

For å eksemplifisere kva som ligg i tala: Klagepromillen til Kvikkas på 4,81 for laurdag 25. februar inneber at selskapet fekk 275 klager på eit volum på 57 103 aviser. På landsbasis blei det levert i overkant av 958 000 aviser til distribusjon på tvers av alle distributørane laurdag 25. februar.

Representantar frå avisbransjen, Kvikkas og Samferdseldepartementet har møter kvar veke for å arbeide med tiltak for å auke leveringskvaliteten. Departementet kjøper omdeling av laurdagsaviser i område utan avisbodnett. Desse områda er dei mest geografisk krevjande i landet for å omdele aviser. 

Departementet vurderer at leveringskvaliteten til Kvikkas over tid bør liggje i intervallet 3–4 eller betre i klagepromille. Alle aktørane - avisene, bransjeorganisasjonane og Kvikkas - arbeider kvar dag for at flest mogleg skal få avisa si. Det skal bli retta spesiell merksemd mot å unngå gjentakande klager. I fall ein abonnent opplever å ikkje få avisa to laurdagar på rad, skal ein arbeide svært målretta for å løyse problemet.

Arbeidet for gjere leveringskvalitet endå betre, vil halde fram med full styrke. Samferdselsdepartementet vil oppdatere statistikken med jamne mellomrom.

Kontaktinformasjon
Abonnentar som opplever problem med laurdagsleveringa etter at den nye ordninga blei innført, kan kontakte kundeservice hos den aktuelle avisa.  

Dersom du har spørsmål til departementet, send e-post til: postmottak@sd.dep.no