Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Alternative drivstoff, elbiler og nullutslippsteknologi

For å fremme bruk av alternative drivstoff og mer miljøvennlig teknologi bidrar staten med tilskudd til forskning- og utvikling, og gjennom etablering av gode rammevilkår.

Engangsavgiften på kjøretøy er de senere årene justert i mer miljøvennlig retning. Fra 2007 ble CO2-utslipp innført som en av hovedkomponentene i avgiften. Siden da er gjennomsnittlig utslipp per km for nye personbiler redusert med 30 prosent. For å stimulere nybilsalget til å fase inn klimavennlig bilteknologi vurderes og justeres CO2-komponenten i engangsavgiften i kontinuerlig i takt med teknologiutviklingen hos bilprodusentene. Alternative drivstoff som biodrivstoff og hydrogen er fritatt for CO2-avgift.

Elbiler og andre teknologier

Elbiler er fritatt for engangsavgift, årsavgift, merverdiavgift, bomavgift og parkeringsavgift på kommunale parkeringsplasser. I tillegg kan el-bilene kjøre i kollektivfelt og kjøre gratis på ferger og har halv firmabilbeskatning.

Hybridbiler har fradrag i grunnlaget for vektårsavgift, fritak for effektavgift for el-motoren, og relativt høy negativ avgift for utslipp under 50 gram CO2 per km.

Hydrogenbiler har fått midlertidig fritak for engangsavgiften, fritak for bomavgift og kan kjøre i kollektivfelt.

Klimaforliket

Gjennom klimaforliket på Stortinget våren 2012 er det vedtatt at dagens avgiftsfordeler for kjøp og bruk av rene nullutslippsbiler videreføres ut neste stortingsperiode (2017), så fremt antall rene nullutslippsbiler ikke overstiger 50 000.

Stortinget vedtok videre at andre virkemidler for å fremme nullutslippsbiler, slik som fritak fra bom- og ferjeavgift, tilgang til kollektivfelt og gratis parkering, må ses i sammenheng med trafikkutviklingen i de store byene. I beslutninger om disse virkemidlene vil lokale myndigheters synspunkter veie tungt. Transnova er sentral i å bygge ut infrastruktur for å stimulere til overgang til el-bil over hele landet.

Biodrivstoff

De som omsetter drivstoff i Norge skal sørge for at minimum 3,5 volumprosent av totalt omsatt mengde drivstoff til vegtrafikk per år består av biodrivstoff. Norge følger opp arbeidet i EU med bærekraftskriterier på biodrivstoff.

Forskning og Transnova

Samferdselsdepartementet støtter forskning knyttet til alternative drivstoff gjennom ulike forskningsprogrammer. Transnova bidrar gjennom økonomisk støtte til pilot- og demonstrasjonsprosjekt til å redusere skal gi klimagassutslipp fra transportsektoren. 

Til toppen