Mobilitetspakkens tre deler

Mobilitetspakken er EUs nye store regelverkspakke på veiområdet. Her presenterer EU sitt syn på hvordan fremtidens europeiske veitransportsystem skal se ut. Pakken har blitt lagt frem i tre deler.

Under følger kort informasjon om de tre pakkene. 

Mobilitetspakken del 1
EU-kommisjonen la 31. mai 2017 frem del 1 av Mobilitetspakken – "Europe on the Move.! Del 1 av pakken inneholder åtte regelverksforslag og flere meldinger. Den omfatter regelverksforslag om veiprising og det europeiske bompengesystemet, sosiale forhold i veitransporten/kabotasje og forslag til etablering av et overvåkings- og rapporteringssystem av CO2-utslipp fra tunge kjøretøy. Forslagene berører i tillegg til transport flere sektorer og fagområder, blant annet arbeidsliv, energi og klima.

I EU-systemet er forslagene til behandling i Rådet og Europaparlamentet. Når det gjelder forslagene i den sosiale delen av pakken, så er det stor uenighet mellom medlemslandene, og behandlingen vil ta tid. Det vil bli endringer i EU-Kommisjonens opprinnelige forslag.

Når det gjelder forslagene om veiprising og det europeiske bompengesystemet, er det fortsatt stor uenighet, og behandlingen av dette vil ta tid. Imidlertid ble det på Transportrådsmøtet i juni 2018 oppnådd enighet om forslaget om det felleseuropeiske bompengesystemet (EETS-forslaget). Forhandlinger mellom Rådet, Parlamentet og Kommisjonen startet i juli 2018. Målet til det østerrikske EU-formannskapet er at forslaget vedtas i løpet av 2018.

Samferdselsdepartementet har drevet aktivt medvirkningsarbeid. Statsråden sendte høsten 2017 brev til Rådet og til Parlamentet med norske posisjoner til forslagene. Dette ble fulgt opp i møter med saksordførere i Europaparlamentet i desember 2017 På agendaen sto forslagene om revisjon av veiprising og det europeiske bompengesystemet, og endring av reglene for markedsadgang og kabotasje.

Samferdselsdepartementet følger også opp arbeidet med Mobilitetspakken via Road Alliance. Dette er en sammenslutning av vesteuropeiske EU-land (Østerrike, Belgia, Danmark, Frankrike, Tyskland, Italia, Luxembourg, Sverige og Hellas), der Norge har fått være med. Tanken er at landene i Road Alliance kan stå sammen om felles posisjoner på forslagene i pakken, og dermed få større gjennomslagskraft i den videre behandlingen i EU-systemet.

Politisk ledelse i Samferdselsdepartementet har deltatt på flere ministermøter i Road Alliance. På disse møtene har landene diskutert foreløpige posisjoner på de delene av del 1 av pakken som tar for seg på kabotasje/sosiale forhold i veitransporten.

Mobilitetspakken del 2
EU-kommisjonen la 8. november 2017 frem del 2 av Mobilitetspakken – "Clean mobility package". Denne delen fokuserer på miljø. For å fremskynde overgangen til lav- og nullutslippsbiler, er det blant annet foreslått standarder for CO2-utslipp fra nye person- og varebiler.

I tillegg foreslår EU-Kommisjonen å revidere direktivet om kombinert transport og endringer i direktivet om passasjertjenester med. Disse to forslagene må sees i sammenheng med forslagene i del 1 av pakken om sosiale forhold i veitransporten.

I EU-systemet er forslagene til behandling i Rådet og Europaparlamentet. Behandlingen av miljøforslagene er godt i gang. Forslagene om kombinert transport og passasjertjenester med buss behandles sammen med forslagene i del 1 av pakken om sosiale forhold i veitransporten. Det er her stor uenighet mellom medlemslandene, og behandlingen vil ta tid. Det vil bli endringer i Kommisjonens opprinnelige forslag.

Embetsverket i Samferdselsdepartementet hadde i mars 2018 møte et med saksordfører i Parlamentet om forslagene om kombinert transport og passasjertjenester med buss. Her ble norske posisjoner framført og posisjonspapir overlevert. Samferdselsdepartementet samarbeider også med landene i Road Alliance om disse forslagene.

Mobilitetspakken del 3
EU-kommisjonen la i mai 2018 frem del 3 av Mobilitetspakkken – "Sustainable Mobility for Europe: safe connected and clean". Pakken er omfattende, og inneholder ni regelverksforslag og flere meldinger/meddelelser/handlingsplaner. Pakken har tre hovedområder: trygg mobilitet, ren mobilitet og digital informasjonsutveksling på transportområdet.

I EU-systemet er forslagene oversendt Rådet og Europaparlamentet for videre behandling. Behandlingen startet høsten 2018.

Samferdselsdepartementet vurderer nå regelverksforslagene og følger med på den videre behandlingen i EU-systemet.