EUs mobilitetspakke

Mobilitetspakken er EUs nye store regelverkspakke for veitransport. Pakken har blitt lagt frem i tre deler og inneholder forslag til hvordan fremtidens europeiske veitransportsystem skal se ut. Norge arbeider aktivt for å påvirke utformingen av de endelige reglene.

Lastebil

Kabotasje: Vil begrense utenlandsk lastebiltransport i Norge

Regjeringen er svært opptatt av like konkurransevilkår i veitransporten. Granavolden-erklæringen slår fast at regjeringen skal bidra til ryddige konkurranseforhold innen transportnæringen, og arbeide aktivt mot liberalisering av kabotasjeregelverket.

Ill

Foreslår nye kjøre- og hviletidsbestemmelser

EU-kommisjonen la i mai 2017 frem forslag til endringer i kjøre- og hviletidsreglene.

Elbillading

Green Deal – EUs strategi for et klimanøytralt kontinent innen 2050: Tiltak på transportområdet

Både EU og Norge har høye ambisjoner for å redusere klimagassutslippene. For å klare dette , er det spesielt viktig å redusere utslippene fra veitransporten, som har de største utslippene innen transportsektoren. Green Deal er EUs strategi for et klimanøytralt kontinent innen 2050, med flere tiltak på transportområdet.

Aktuelt nå

Road Alliance: 11 europeiske land står fortsatt fast ved mål om et trygt, rettferdig og velfungerende transportmarked

Eksperter fra Road Alliance møttes i København 29.-30. august 2019 for å diskutere de kommende forhandlingene mellom Rådet, Europaparlamentet og Kommisjonen (trilogforhandlinger) om mobilitetspakkens del I (adgang til yrket/markedsadgang, kjøre- og hviletid og særlige regler for utstasjonering) og del II (kombinert transport).

Road Alliance: Kjemper for norsk transportnæring i Brussel

- Regjeringen er opptatt av å bekjempe arbeidslivskriminalitet, legge til rette for ryddige konkurransevilkår, ivareta trafikksikkerheten på norske veier og sørge for gode rammevilkår for norske transportører.

Road Alliance: Norge støtter krav om sosiale rettigheter, trafikksikkerhet og kabotasje

Sammen med åtte andre land har Norge denne uka diskutert innspill til "Europe on the Move" – EU-kommisjonens forslag til regelverkspakke som skal bidra til å modernisere det europeiske transport- og mobilitetssystemet. De ni landene ble enige om et felles utspill, som blant annet berører sosiale rettigheter, trafikksikkerhet og kabotasje på det europeiske transportmarkedet på vei.

Til toppen