EUs mobilitetspakke

Mobilitetspakken er EUs nye store regelverkspakke for veitransport. Pakken har blitt lagt frem i tre deler og inneholder forslag til hvordan fremtidens europeiske veitransportsystem skal se ut. Norge arbeider aktivt for å påvirke utformingen av de endelige reglene.

Lastebil

Kabotasje: Vil begrense utenlandsk lastebiltransport i Norge

Regjeringen er svært opptatt av like konkurransevilkår i veitransporten. Granavolden-erklæringen slår fast at regjeringen skal bidra til ryddige konkurranseforhold innen transportnæringen, og arbeide aktivt mot liberalisering av kabotasjeregelverket.

Ill

Foreslår nye kjøre- og hviletidsbestemmelser

EU-kommisjonen la i mai 2017 frem forslag til endringer i kjøre- og hviletidsreglene.

Elbillading

Nye krav for å nå klimamål

Både EU og Norge har høye ambisjoner for å redusere klimagassutslippene. For å klare dette , er det spesielt viktig å redusere utslippene fra veitransporten, som har de største utslippene innen transportsektoren.

Aktuelt nå

Road Alliance: 11 europeiske land står fortsatt fast ved mål om et trygt, rettferdig og velfungerende transportmarked

Eksperter fra Road Alliance møttes i København 29.-30. august 2019 for å diskutere de kommende forhandlingene mellom Rådet, Europaparlamentet og Kommisjonen (trilogforhandlinger) om mobilitetspakkens del I (adgang til yrket/markedsadgang, kjøre- og hviletid og særlige regler for utstasjonering) og del II (kombinert transport).

Road Alliance: Kjemper for norsk transportnæring i Brussel

- Regjeringen er opptatt av å bekjempe arbeidslivskriminalitet, legge til rette for ryddige konkurransevilkår, ivareta trafikksikkerheten på norske veier og sørge for gode rammevilkår for norske transportører.

Road Alliance: Norge støtter krav om sosiale rettigheter, trafikksikkerhet og kabotasje

Sammen med åtte andre land har Norge denne uka diskutert innspill til "Europe on the Move" – EU-kommisjonens forslag til regelverkspakke som skal bidra til å modernisere det europeiske transport- og mobilitetssystemet. De ni landene ble enige om et felles utspill, som blant annet berører sosiale rettigheter, trafikksikkerhet og kabotasje på det europeiske transportmarkedet på vei.

Til toppen