Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Kjøre- og hviletidsbestemmelser

EU-kommisjonen la i mai 2017 frem forslag til endringer i kjøre- og hviletidsreglene. Forslagene er med i del 1 av mobilitetspakken, og inneholder krav om kjøretider, pauser og hviletider for sjåfører som kjører kommersielt gods- og persontransport på vei.

Regelverket er viktig for å ivareta trafikksikkerheten, sjåførenes arbeidsvilkår og sunn konkurranse. 

Endringer for Norge
Hovedelementene i EU-kommisjonens forslag er:

  • endringer i reglene om ukehvile; presisering om at sjåførene ikke skal kunne ta normal ukehvile (45 timer) i kjøretøyet, men hvile på egnet overnattingssted.
  • transportselskapet skal legge til rette for at sjåføren kan hvile i hjemme minst en gang over en periode på 3 uker.
  • økt fleksibilitet når det gjelder enkelte regler i den gjeldende forordningen, blant annet økte muligheter for at sjåføren skal kunne ta redusert ukehvile (24 timer), og mulighet for å utsette ukehvilen for å rekke hjem. Samlet kjøretid blir ikke foreslått endret.
  • utvidelse av sjåførenes registreringsplikt i fartsskriveren til også å gjelde arbeidstid utover kjøretid.

Norske synspunkter
Klare regler og muligheter for effektiv håndheving er viktig for Norge. Av hensyn til trafikksikkerhet, like konkurransevilkår og sosiale vilkår, bør sjåfører ikke benytte kjøretøyene som bolig over tid. Fra norsk side støttes presiseringen om at normal ukehvile i kjøretøyet er forbudt.

Forslaget om at transportforetaket skal legge til rette for at sjåføren skal kunne reise hjem, vurderes som et skritt i retning av bedre arbeidsvilkår for sjåførene, mer rettferdig konkurranse og økt trafikksikkerhet. Forslaget legger ellers opp til økt fleksibilitet i enkelte regler om beregningen av kjøre- og hviletid. For den enkelte arbeidstaker kan det være positivt.

På grunn av utfordringer i forbindelse med mer grensekryssende transport, har Norge valgt å støtte oppunder synspunktet til Road Alliance, som hittil har gått imot økt fleksibilitet. Ellers har Norge stilt seg positiv til et initiativ om raskere innfasing av en ny type fartsskriver, som vil gjøre registrering og kontroll av kjøre- og hviletid enklere.

Videre framdrift for forslaget
Samferdselsdepartementet følger behandlingen av forslaget, og samarbeider med de andre landene i Road Alliance om å påvirke forslaget. De ulike elementene i forslaget blir vurdert ut ifra forslaget alt i alt vil gi betre regler enn i dag. Avstanden i synspunktene mellom medlemsstatene i EU er stor. Dette gjelder blant annet de foreslåtte kravene til ukehvile og sjåførens hjemreise. Rådet har ennå ikke kommet til enighet om en generell tilnærming, og skal drøfte forslaget videre de neste månedene.

I Europaparlamentet er forslaget fortsatt til komitébehandling.

Til toppen