Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Road Alliance – viktig for å fremme norske synspunkter

Norge er opptatt klare regler, bedre arbeidsvilkår og styrket trafikksikkerhet i den europeiske veitransporten. For å prøve å påvirke utformingen av reglene i EUs mobilitetspakke, er Norges deltakelse sammen med ni andre europeiske land i Road Alliance, viktig.

Road Alliance ble dannet i Paris 31. januar 2017. Foruten Norge er Østerrike, Belgia, Danmark, Frankrike, Hellas, Tyskland, Italia, Luxembourg, Sveits og Sverige med i alliansen, mens Nederland deltar som observatør. Som ikke-medlem av EU er Road Alliance velegnet for å fremme norske synspunkter som igjen kan påvirke regelverksprosessene knyttet til mobilitetspakken. Det er enklere å få gjennomslag ved å samarbeide med andre land enn ved å stå alene.      

Landene i Road Alliance deler bekymringen for at regelverkene for sosiale rettigheter, trafikksikkerhet og arbeid i det europeiske godstransportmarkedet skal bli gjenstand for misbruk og svindel.

Hva Norge er opptatt av
Regjeringen arbeider for en likere konkurranse på godstransportmarkedet på vei og mot sosial dumping. Synspunktene som regjeringen fremmer i Road Alliance, er utarbeidet i dialog med norske arbeidsgiver- og sjåførorganisasjoner – og blant de viktigste er at:

 • Europeiske regler for veitransport skal være klare og kontrollerbare, og håndhevingen av reglene skal være effektiv.

 • Unntak fra forbudet mot normal ukehvile i kjøretøyene ikke bør gis. For å ivareta trafikksikkerheten og legge til rette for en mer rettferdig konkurranse i markedet, går Norge inn for en klar regel om at sjåfører skal reise hjem minimum hver fjerde uke.

 • Kabotasjeregleverket i Europa bør ikke liberaliseres. Kabotasje er når en transportør fra én stat utfører transport mellom to punkter på territoriet til en annen stat. Dagens kabotasjeregelverk for godstransport åpner for tre kabotasjeturer i løpet av sju dager, mens EU-Kommisjonen har foreslått et ubegrenset antall turer innenfor en periode på fem dager.

 • Lastebiler som blir brukt i kabotasjeoppdrag bør ha en karantenetid på fem dager før de kan kjøre nye kabotasjeturer. En slik praksis vil være med på å dempe omfanget av kabotasje.

 • Internasjonale transporter som er omfattet av kjøre- og hviletidsreglene, skal - så raskt det er mulig - gjennomføres med kjøretøy utstyrt med en ny type fartsskriver. Disse apparatene kan logge kjørereaktiviteter og grensepasseringer digitalt, legger til rette for en mer effektiv kontroll av kabotasje og reglene om kjøre- og hviletid.

 • Veitransportetapper av kombinerte transporter - der minst en transportetappe foregår på sjø eller bane- ikke blir utnyttet til å omgå kabotasjereglene. Reglene for denne typen transporter må derfor ses i sammenheng med både kabotasjeregler og regler om utsendelse av arbeidstakere.

Framdriften i Road Alliance
I Road Alliance har det vært arrangert flere møter, både på politisk nivå og på embetsnivå. EUs ministerråd ble 3. desember 2018 enige om en felles posisjon om mobilitetspakkens sosiale del. Dette kompromisset anses som et skritt i riktig retning, der Road Alliance har fått gjennomslag for flere av sine ideer. Et eksempel er en karanteneperiode på fem dager der et kjøretøy ikke kan benyttes i kabotasje i en vertsstat.

Det er imidlertid for tidlig å si hva slags gjennomslag Norge og andre land får i den endelige utformingen av regelverkene i mobilitetspakken. 

Det er til sist Kommisjonen, EUs ministerråd og Europaparlamentet som må forhandle for å bli enige om en felles posisjon (såkalte trilogforhandlinger). I tida fram til det vil Norge medvirke i prosessen ved å ha nær kontakt med land som har de samme interessene.

For flere opplysninger – se:

 • Erklæring fra transportministerne ved etableringen av Road Alliance
 • Pressemelding fra ministermøte 7. juni 2017
 • Uttalelse fra ministermøte 14.05.18.
 • Uttalelse fra ministermøte 12.november 2018
 • Uttalelse fra eksperter i Road Alliance 30. august 2019
Til toppen