Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Spørsmål og svar om mobilitetspakken

Hva er egentlig EUs mobilitetspakke? Hva betyr ordet kabotasje? Her følger svar på disse spørsmålene og flere andre.

Hva er mobilitetspakken?
Mobilitetspakken inneholder EU-Kommisjonens forslag til regelverksendringer på flere områder som skal legge til rette for å etablere konkurransedyktige tjenester og bidra til et velfungerende indre marked for person- og godstransport på vei.  

EU-kommisjonen la 31. mai 2017 fram forslag til regelverksendringer i mobilitetspakken del 1. Denne delen inneholder forslag til endringer i reglene om kjøre- og hviletid, kontroll, utvidet adgang til kabotasje i godstransport og regler for utsending av arbeidstakere til et annet land enn der de hører hjemme.

Kommisjonen presenterte den 8. november 2017 del 2 av Mobilitetspakken. Del 2 fokuserer på miljø, med vekt på hvordan EU skal realisere overgangen til et lav-utslipps transportsystem i Europa.

Kommisjonen presenterte den 17. mai 2018 del 3 av Mobilitetspakken. Denne delen av pakken omfatter blant annet regelverksforslag og handlingsplaner, med vekt på digitalisering, trafikksikkerhet og klima og miljø.

Hva er status for behandlingen av mobilitetspakken i EU?
De forskjellige forslagene til rettsakter (forordninger og direktiver) er foreløpig til behandling i Europaparlamentet og Rådet før de blir endelig vedtatt av EU. I denne fasen er regjeringen opptatt av å aktivt fremme norske posisjoner til de enkelte deler av pakken. Berørte aktører har blitt involvert i arbeidet med å komme fram til norske posisjoner.  

Når vil rettsaktene i mobilitetspakken bli tatt inn i EØS-avtalen?
Det er foreløpig vanskelig å svare på dette. Rettsaktene må først bli ferdig behandlet i EU-systemet og endelig vedtatt. Så skal de vurderes av EØS-EFTA-landene Norge, Island og Liechtenstein før de tas inn i EØS-avtalen.

Må saken til Stortinget eller kan mobilitetspakken implementeres ved forskrift?
Mobilitetspakken kommer til å bli lagt fram for Stortinget i forbindelse med innlemmelsen av de aktuelle rettsaktene i EØS-avtalen og eventuelle lovendringer. Tidspunkt er vanskelig å angi, det avhenger av når regelverket blir endelig vedtatt i EU. Det er usikkert når dette vil skje.

Hva er kabotasje?
Kabotasje er transport som en transportør fra en stat driver mellom to punkter på territoriet til en annen stat. Et eksempel er hvis en tysk transportør frakter gods mellom Oslo og Trondheim.

Hva sier mobilitetspakken om godstransportkabotasje?
I dag kan en utenlandsk transportør utføre 3 transportoppdrag i løpet av 7 dager. Kommisjonens forslag går ut på å endre disse reglene til at man kan kjøre kabotasje i 5 dager uten begrensning i antall oppdrag. Dette er imidlertid svært omstridt i EU-systemet.

Hva er norsk posisjon på forslaget om nye kabotasjeregler?Norge mener at forslaget til endrede kabotasjeregler går i retning av å liberalisere adgangen til å drive kabotasje. Dette er en utvikling som norske myndigheter ikke ønsker nå.

Regjeringen er svært opptatt av like konkurransevilkår i veitransportsektoren. Regjeringsplattformen fra Jeløya slår fast at regjeringen skal bidra til ryddige konkurranseforhold innen transportnæringen, og arbeide aktivt mot liberalisering av kabotasjeregelverket.

Hva gjør Norge for å påvirke reglene i mobilitetspakken?
Norge er sammen med Østerrike, Belgia, Danmark, Frankrike, Hellas, Tyskland, Italia, Luxembourg, Sveits og Sverige med i Road Alliance. Medlemslandene i alliansen er blant annet bekymret for misbruk og svindel knyttet til regelverkene for sosiale rettigheter, trafikksikkerhet og arbeid innenfor det det europeiske godstransportmarkedet på vei.

Norge vil gjennom dette samarbeide arbeide for å påvirke regelverksprosessene i EU.

I tillegg har politisk ledelse i Samferdselsdepartementet hatt møter med ansvarlige saksordførere i Europaparlamentet og sendt brev til EU-formannskapet i Rådet.

Til toppen