Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Tryggere veier med satsing på trafikksikkerhet og automatisert mobilitet

Et langsiktig mål for EU er null drepte og hardt skadde i veitrafikken innen 2050. Styrket satsing på trafikksikkerhetstiltak og automatisert mobilitet skal bidra til å nå målet.

Som en del av Mobilitetspakken del 3 la EU-Kommisjonen i mai 2018 fram "Strategisk handlingsplan for trafikksikkerhet". Planen gir en oversikt over hovedtiltak som skal iverksettes innen 2019, og skisserer planlagte tiltak for perioden 2021-2031. EU vil våren 2019 presentere «EU Road Safety Policy Framework 2021-2031», som ytterligere spesifiserer tiltakene i planen.

Åtte mål som skal bidra til bedre trafikksikkerhet
Handlingsplanen skisserer åtte mål som sammen skal bidra til økt trafikksikkerhet i EU. Under hvert mål følger beskrivelse av de viktigste tiltakene som EU-kommisjonen skal arbeide videre med i tiden fremover:

Mål

Tiltak

Bedre styring av trafikksikkerhetsarbeidet

 

Økt sikkerhetsstyring, økt bruk av KPI’er ("key performance indicators"), utnevnelse av trafikksikkerhetsambassadører og jevnlige resultatkonferanser med status for måloppnåelse.

Økt økonomisk støtte til trafikksikkerhet

Økt bruk av EU-midler.

Sikre veger og sideterreng til vei

Revisjon av veiinfrastrukturdirektivet.

Sikre kjøretøy

 

Endring i kjøretøyregelverk, fokus på utvikling og bruk av teknologi.

Sikker trafikantatferd

 

Økt oppmerksomhet på bruk av sikkerhetsutstyr i kjøretøy, mer effektiv håndhevelse, økt fokus på opplæring.

Rask og effektiv akuttmedisinsk beredskap

eCall.

Framtidens kjøretøy og transport

 

Fokus på videre utvikling og tilrettelegging for automatiserte kjøretøy i blandet trafikk, cyber-sikkerhet.

EUs globale rolle

 

Fokus på eksport av trafikksikkerhet til land utenfor EU.

Sammen med meldingen la Kommisjonen fram to regelverksforslag. Forslagene tar for seg sikkerhetskrav for kjøretøy og fotgjengere og trafikksikkerhetskrav til veiinfrastruktur.

Når det gjelder sikkerhetskrav for kjøretøy og fotgjengere, foreslår Kommisjonen primært å gjøre flere teknologiske hjelpemidler for aktiv sikkerhet og førerassistanse obligatoriske. Som nye trafikksikkerhetskrav til veiinfrastruktur går Kommisjonen inn for å foreta en fornyet risikovurdering av det europeiske veinettet. I tillegg foreslår Kommisjonen at veiinfrastrukturdirektivet skal omfatte flere veityper. Kommisjonen begrunner dette med at 8 prosent av ulykkene skjer på motorveier, mens 39 prosent skjer på hovedveier som i dag ikke omfattes av direktivet. Regelverksforslaget legger også opp til å styrke veiinfrastrukturdirektivets bestemmelser rettet mot sårbare trafikanter.

For flere opplysninger om EUs trafikksikkerhetsmelding – se:

Automatisert mobilitet
EU-Kommisjonens melding om automatisert mobilitet ble publisert 17. mai 2018, også som en del av Mobilitetspakken del 3.    

Meldingen skisserer en langsiktig strategi for hvordan Europa skal bli verdensledende innenfor fullt automatiserte og tilkoblede mobilitetssystemer på vei. Formålet er å legge til rette for en trinnvis automatisering i EU for å redusere antall trafikkulykker, sikre bedre flyt i trafikken og redusere forurensning fra veitransporten. For å realisere ambisjonene, tar strategien for seg hvordan EU, private aktører, medlemsstater og regionale og lokale myndigheter bør arbeide sammen fremover. Strategien beskriver også rettslige og politiske tiltak som er nødvendige for å sikre at teknologien, tjenestene og infrastrukturen utvikles i tråd med formålet.

Når førerløs mobilitet er full innført og integrert, forventer EU at teknologien vil bidra vesentlig til å nå viktige samfunnsmål, blant annet målet om null drepte og hardt skadde i trafikken innen år 2050.  Det gjenstår imidlertid flere tekniske utfordringer før automatiserte kjøretøy kan kjøre fritt uten menneskelig overvåkning. Per i dag er kjøretøy som assisterer føreren tilgjengelig på det europeiske marked, og det er tillatt å teste visse grupper automatiserte kjøretøy i bestemte kjøresituasjoner som er relevant i et offentlig perspektiv. EU-kommisjonen antar at enkelte av kjøretøyene i disse testgruppene kan være tilgjengelige for markedet i år 2020.

EU-kommisjonen antar videre at alle nye kjøretøyer vil være koblet til internett innen år 2022. Disse tilkoblingsmulighetene vil være en viktig faktor i utviklingen av fullautomatiserte kjøretøy.

For flere opplysninger om meldingen om automatisert mobilitet – se:

Til toppen