Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vil endre systemene for bompenger og veiprising

EU-Kommisjonen går inn for å endre innretningen på veiprisings- og bompengesystemet i Europa. Hensikten er å legge til rette for en mer miljøvennlig og rettferdig veitransport på tvers av landegrensene.

Som del 1 av Mobilitetspakken la EU-Kommisjonen i mai 2017 fram forslag til endringer i Eurovignettdirektivet, som omfatter regler for bompenger og veiprising.  

For det første skal endringene bidra til å fremme anvendelsen av prinsippene "forurenser betaler" og "bruker betaler". For det andre dekker ikke inntekter fra veibruksavgifter behovet for midler til å ivareta bygging og vedlikehold av veier. Det er også essensielt for Kommisjonen at veiprisings- og bompengesystemet er ikke-diskriminerende, det vil si at det ikke skal føre til vilkårlig forskjellsbehandling mellom nasjonal og internasjonal trafikk.

Endringer for Norge
Dersom EU-Kommisjonens forslag blir vedtatt, vil de viktigste endringene for Norge være:

  • Direktivets virkeområde utvides fra å omfatte tunge godskjøretøy til å gjelde alle typer kjøretøy, inkludert personbiler, varebiler og busser.

  • Direktivets bestemmelser om ikke-diskriminering og samsvar mellom bompengenivået og infrastrukturkostnader som påløper samfunnet utvides til å gjelde andre veier enn kun motorveier, med unntak for i byområder.

Det legges ellers opp til flere endringer i direktivets bestemmelser om differensiering av bompenger med hensyn til blant annet utslipp, prising av eksterne kostnader og øremerking av inntekter. Kommisjonen går inn for å fase ut differensiering av bompenger med hensyn til kjøretøyets EURO-klasser. Dette skal erstattes av differensiering med hensyn til kjøretøyets CO2-utslipp eller andre miljøutslipp.

For øvrig kan det trekkes frem at EU-Kommisjonen foreslår å gradvis fase ut dagens vignett-ordning på veiene som brukes til internasjonal transport, med tidsbegrenset veibruksavgift for en viss periode, slik som år, måned, uke eller dag.  Vignettordningene skal gradvis bli erstattet av distansebaserte avgifter, som Kommisjonen mener er mer rettferdige og effektive. Siden den norske bompengeordningen ikke er en vignettordning, anses denne endringen som uproblematisk for Norges del.

Hva Norge mener
For Norge vil revisjonen av Eurovignettdirektivet være viktig for handlingsrommet for norsk bompengepolitikk. Det er en utfordring at det norske bompengesystemet er fundamentalt forskjellig fra det systemet EU-Kommisjonen tar utgangspunkt i ved utarbeidelse av sitt regelverk. I EU blir bompenger i stor grad brukt til å vedlikeholde og drifte eksisterende infrastruktur. For Norge sin del handler det om å ha et system som finansierer byggingen av nye veier og der det er mulig til en viss grad å skjerme lokale/storbrukere i den grad at det er mulig å oppnå lokalpolitisk støtte til finansieringen av det enkelte veiprosjekt.

Bompengeinntekter står for en omfattende del av finansieringen av norsk veiinfrastruktur. Det er viktig å arbeide for tilstrekkelig fleksibilitet i EU-regelverk på området, slik at det norske systemet kan utformes i tråd med det som er formålstjenlig ut fra norske interesser.

Det er utarbeidet et foreløpig EØS-posisjonsnotat med norske posisjoner til forslaget.

https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2015/nov/vegpakken--revisjon-av-eurovignettdirektivene/id2464094/

Videre framdrift i EU-systemet
Europaparlamentet har kommet til enighet om en holdning til forslaget som vil danne grunnlaget for uformelle forhandlinger med Rådet og EU-Kommisjonen for å bli enige om endelige endringer i gjeldende Eurovignettdirektiv.

Rådet har fortsatt ikke kommet til en "general approach" til forslaget, men de tar sikte på å komme dit under det kroatiske formannskapet (første halvår 2020). Dersom Rådet ikke kan komme til enighet, eller om ev. trilogforhandlinger stopper opp, vil forslaget bli liggende blokkert på ubestemt tid, ev. inntil Kommisjonen trekker forslaget.

Kommisjonen publiserte 11. desember 2019 meldingen "New Green Deal". I meldingen uttaler Kommisjonen at de muligens vil trekke tilbake forslaget til revidert Eurovignettdirektiv dersom ambisjonsnivået i Kommisjonens foreliggende forslag ikke opprettholdes i den videre behandlingen av forslaget i Parlamentet og Rådet.

Det er dermed usikkert når forslaget kan bli endelig vedtatt i EU.

Til toppen