Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Løyver og løyvemyndighet – ny ordning fra 1. januar 2015

Fra 1.1. 2015 ble det endringer i organiseringen av løyvemyndigheten for godstransport- og turvognløyver og endringer i regelverket for yrkestransport:

Fra 1. januar 2015 ble det endringer i organiseringen av løyvemyndigheten for godstransport- og turvognløyver og endringer i regelverket for yrkestransport:

Statens vegvesen i Lærdal overtok fra denne dato det administrative ansvaret for løyvene for godstransport og turvogn. Dette betyr at man må henvende seg til Statens vegvesen i Lærdal dersom man har spørsmål om gods- og turvognløyver eller ved søknad om løyve.

Ny løyveenhet - kontaktinformasjon

Statens vegvesen, Region Vest, Askedalen 4. 6863 Leikanger. Telefon: 22 07 30 00. E-post: transportloyve@vegvesen.no

Ansvar

Fylkeskommunene skal fremdeles ha ansvaret for de behovsprøvde løyvene - løyver for buss i rute, drosjeløyver, selskapsvognløyver og  løyver for transport for funksjonshemmede.

Staten skal fremdeles ha det overordnede ansvaret for løyver for riksvegferger og for ruteløyver som krysser fylkesgrenser. Løyvemyndigheten er for riksvegfergene delegert til Vegdirektoratet og for ruteløyver delegert til fylkeskommunene. For kystruten Bergen-Kirkenes ligger løyveansvaret hos departementet.

Yrkestransportforskriften

Forordningene (EU) nr. 1071, 1072 og 1073/2009 om yrkes- og markedsadgang for transportører vil implementeres i norsk rett gjennom endringer i yrkestransportforskriften. Dette vil medføre endringer for løyvehaverne. I tillegg er det gjort endringer i løyveordningen og enkelte andre endringer blant annet om gebyr og returbeløp ved innlevering av løyvedokument.

Alle endringene vil gjelde fra 1. januar 2015.

Hovedpunkter - endring fra 1. janaur 2015

 • Utstedelse av et nytt internasjonalt løyve for gods- og turvogn (fellesskapsløyvet) vil også gjelde som nasjonalt løyve. Det vil dermed ikke bli utstedt egne løyver for nasjonal gods- og turvogntransport. Løyveperioden for det nye løyvet er satt til 10 år. Samtidig vil allerede utstedte nasjonale løyver for gods- og persontransport få en gyldighetstid på 10 år fra endringene settes i verk. Drosjeløyver vil som før gjelde uten avgrensning i tid.
 • Dersom en transportør som innehar nasjonalt løyve utstedt før 1. januar 2015 har behov for flere løyver, vil det ved tildeling av nytt løyve etter søknad bli utstedt felleskapsløyve for det antall som det søkes om. Tidligere tildelte nasjonale løyver som vedkommende har, vil etter overgangsordningen ha gyldighet til 1. januar 2025.
 • Det innføres endringer i gebyrordningen for løyver. For søknad om felleskapsløyve betales et gebyr på 3400 kr. For hver attestert kopi betales 1000 kr. For søknad om selskapsvognløyve, drosjeløyve og løyve for transport for funksjonshemmede betales et gebyr på 3400 kr. pr. løyve. Det samme gjelder for duplikatdokument. Ved søknad om ruteløyve betales et gebyr på 3400kr.
 • Det innføres endringer i ordningen med returbeløp ved innlevering av løyvedokument. Regelen i dag er at man ved innlevering av løyve får tilbakebetalt 1,5 rettsgebyr pr. løyve. Denne ordningen med returbeløp ved innlevering av løyve vil avvikles. Returordningen vil ha en overgangsperiode slik at den vil gjelde fram til 31.12.2016. Avvikling av ordningen med returbeløp vil gjelde alle løyvetyper. Dette innebærer at løyvehavere frem til 31.12.2016 vil kunne benytte seg av returordningen. Etter dette tidspunkt utbetales intet returbeløp.
 • Det innføres et generelt løyveunntak for foretak som utøver yrket som transportør på veg utelukkende ved hjelp av motorvogner med største tillatte hastighet på høyst 40 km/t.
 • I tillegg til at transportørene må oppfylle krav til vandel, økonomi og faglige kvalifikasjoner, må transportøren også oppfylle krav til etablering i det landet han skal drive virksomhet. I dette ligger at foretaket må ha lokaler i etableringsstaten hvor forretningsdokumenter oppbevares og foretaket må disponere ett eller flere kjøretøy som tilhører virksomheten. I tillegg må foretaket drive sin virksomhet faktisk og varig fra en driftsentral i etableringsstaten. For de behovsprøvde løyvene (drosje, selskapsvogn og løyve for transport for funksjonshemmede) gjelder kravet så langt det passer.
 • Kravene til vandel vil bli noe innskjerpet i forhold til gjeldende rett. Administrative sanksjoner i tillegg til ilagt straff skal også telle med i vurderingen av vandelen. I tillegg skal vandelen til foretaket også vurderes. Dette vil også gjelde for de behovsprøvde løyvene. For ruteløyve for fartøy vil det være egne vandelskrav.
 • Kravene til økonomi vil være de samme, men kronens verdi i Euro skal fastsettes årlig og ikke hvert femte år som i dag.
 • Når det gjelder faglig kompetanse, vil de nye reglene innføre krav om at eksamen skal være skriftlig. I høringen foreslo departementet at Statens vegvesen skal som eneste instans kunne gjennomføre eksamnene. Imidlertid vil ikke den nye eksamensordningen være på plass 1.1.2015, slik at inntil videre vil nåværende opplærings- og eksamensordning gjelde.
 • Det er transportleder i foretaket som skal oppfylle kravene til god vandel og faglige kvalifikasjoner. Transportlederen skal faktisk og varig lede transportvirksomheten, ha en reell tilknytning til foretaket og ha sitt bosted innenfor EØS. I realiteten vil det som før være daglig leder som må oppfylle kravene, da det, i de aller fleste tilfeller, er han som faktisk leder virksomheten. Dersom man har en transportleder som er en annen enn daglig leder, vil foretaket måtte godtgjøre dette overfor løyvemyndigheten. For drosjer vil det som før være personen i enkeltpersonsforetaket eller daglig leder dersom det er et selskap.
 • Dersom en transportleder ikke lengre oppfyller kravene til god vandel, skal myndighetene erklære transportlederen uegnet til å lede transportvirksomheten. Med mindre det er satt i verk rehabiliteringstiltak skal transportlederens kompetansebevis ikke lenger være gyldig i EØS.
 • Det innføres et nytt nasjonal elektronisk register over vegtransportører som innehar felleskapsløyve der opplysninger om transportøren, slik som navn, adresse osv, legges inn. I tillegg skal registeret inneholde opplysninger om alvorlige overtredelser som har ført til dom eller sanksjon i løpet av de to siste årene. Registeret skal også inneholde opplysninger om en transportleder er erklært uegnet til å lede et transportforetak. Opplysninger om vandel og opplysninger om en transportleders uegnethet vil kun være tilgjengelig for løyvemyndigheten. Det nasjonale elektroniske registeret skal være sammenkoblet og tilgjengelig innenfor hele EØS gjennom nasjonale kontaktpunkt.
 • Reglene om godstransportkabotasje i forordning 1072/2009 er i all hovedsak allerede tatt inn i norsk rett. Ved gjennomføring av overnevnte forordning vil det i tillegg bli adgang til å utføre en av de tre kabotasjeturene i transitt gjennom et land uten å ha med internasjonal last inn i det landet.
 • Reglene om persontransportkabotasje i forordning 1073/2009 er en videreføring av tidligere forordning, der en transportør kan utføre kabotasje midlertidig i Norge.

Aktuelle dokumenter

Stortingets lovvedtak nr. 66 (2012-2013)

Høring om overføring av løyveansvaret fra Samferdselsdepartementet og fylkeskommunene til Statens vegvesen

Høring om gjennomføring av vegpakken i norsk rett

Lovdata – endringer i yrkestransportforskriften

Forordning (EU) nr. 1071/2009, 1072/2009, 1073/2009 - hos Europalov.no

Til toppen