Helhetlig lov om tros- og livssynssamfunn

Regjeringen vil utarbeide en helhetlig lov for tros- og livssynssamfunn. En ny lov vil omfatte lovgivning og finansieringsordninger for Den norske kirke og andre tros- og livssynsamfunn.

Aktuelle temaområder og problemstillinger vil være:

  • Vilkår for registrering og tilskudd
  • Rapportering og tilsyn
  • Medlemskap i tros og livssynssamfunn
  • Tros- og livssynssamfunn og annet regelverk
  • Særlig lovregulering av Den norske kirke
  • Gravplassforvaltning

Noen av temaene som utredes i forbindelse med arbeidet med helhetlig lov kan også være aktuelle for spørsmål som tas opp i stortingsmeldingen om tros- og livssynspolitikk.

Brev fra Nærings- og fiskeridepartementet til Kulturdepartementet 16. februar 2017: Vurdering av forholdet til anskaffelsesregelverket ved overføring av forvaltningsansvaret for gravplasser til norske kommuner (.pdf) 

Lovforslaget ble sendt på høring i september 2017.

Høringen om forslag til felles lov for tros- og livssynssamfunn ble avsluttet 31.12.2017. Departementet har på bakgrunn av denne utarbeidet et høringsdokument til Kirkemøtet som gjelder særlige lovbestemmelser om Den norske kirke. Dokumentet er oversendt Kirkemøtet.