Kulturdepartementet og Den norske kirke

Kulturdepartementet har i dag etatsansvar for presteskapet, biskopene, bispedømmerådene og Kirkerådet. Fra 1. januar 2017 vil disse virksomhetene overføres til det nye rettssubjektet for Den norske kirke.

Det praktisk-teologiske seminar vil overføres til Universitetet i Oslo med virkning fra 1. januar 2017, mens Kirkelig utdanningssenter i nord (KUN) vil overføres til Den norske kirke. Arbeidet med denne reformen kan følges på vår nettside "Forvaltningsreform for et tydelig skille mellom kirke og stat"

Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider og Opplysningsvesenets fond vil forvaltes av Kulturdepartementet også etter 1. januar 2017. Departementet har dessuten ansvar for utenlandske krigsgraver i Norge og norske krigsgraver i utlandet.

Departementet forvalter et omfattende lov- og regelverk, herunder kirkeloven, gravferdsloven, lov om Opplysningsvesenets fond og helligdagsloven.

Departementet utreder nå et forslag til en ny, helhetlig lovgivning for tros- og livssynssamfunn, inkludert Den norske kirke. Lovforslaget vil etter planen sendes på høring i 2017. Samtidig pågår det et arbeid med en stortingsmelding om framtidig tros- og livssynspolitikk.