Olavstipend 2013

Utlysning av Olavstipend i 2013.

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet utlyser Olavstipendet for 2013 med søknadsfrist 1. juni 2013. Stipendet er opprettet for å øke kunnskapen om kirkens rolle i samfunnet og for å styrke kirkens kompetanse til å løse dens oppgaver.

Olavstipendet blir fortrinnsvis tildelt prester tilsatt i statlig kirkelig stilling med minst 3 års sammenhengende prestetjeneste. Det deles ut ett stipend på inntil kr 100 000. Til stipendet knytter seg også forsker-/ stipendiatstilling med lønn for ett år.

For 2013 ønsker departementet søknader som kan belyse problemstillinger innenfor følgende temaområder:

  • Den norske kirke som en folkekirke i et flerkulturelt samfunn: Hvilke konsekvenser har denne (endrede) konteksten for prestetjenesten?
  • Prostenes ledelse av prestetjenesten
  • Kompetanseutvikling hos prestene: Prestens eget behov versus kirkens behov

 For søknadsprosedyren gjelder følgende:

Retningslinjer for utarbeidelse av søknader er utarbeidet av Kirkeavdelingen, og kan hentes her (se lenker under). For spørsmål vedrørende stipendet, kontakt Kirkeavdelingen, tlf. 22 24 79 03.

Søknader om Olavstipend sendes via biskopen. Søknader for 2013 må være biskopen i hende innen 1. juni 2013.

Retningslinjer for tildeling av Olavstipend 2013

Retningslinjer for utforming av søknader til Olavstipendet 2013

Tidligere mottakere av Olavstipendet

  
Tidligere mottakere av Sunnivastipend