Tidligere mottakere av Olavstipend

Nedenfor finnes en oversikt over tidligere mottakere av Olavstipend. For stipendiater som mottok Olavstipend i 2002 eller senere vil arbeider som er kommet ut av prosjektene fortløpende bli lagt ut eller referert til her.

2011
Anne May Grasaas for prosjektet "Troverdig kamp for rettferdigheten. Kamp for rettferdighet i samspill med lokalmenighetens spiritualitet og fellesskap"

2010
Olav Gading for prosjektet"Høymesseordning i endring".

2009
Anne Helene Jørstad for prosjektet ”Så ta da mine hender og før meg frem”

2008
Bent-Inge Misje for prosjektet "Hvor ble det av mitt barn?"

2007
Ingrid Vad Nilsen, (Hamar bispedømme)  for prosjektet "Innvandreres plass i norske folkekirkemenigheter". Artikkel til Tidsskrift for Praktisk teologi: Er integrering av innvandrere mulig? Menighetsarbeid i spenningen mellom segregering og assimilering. Artikkel til Luthersk kirketidende nr 20 2008, Kirkeforståelse og kirkepraksis i migrasjonens tid. Artikkel til Report from the Nordic Consultation on Migration and Changing Ecclesial Landscapes, Integrating and disintergrating factors in the relation between migrants and the Church of Norway.

2006
Anne K.Dalen (Borg bispedømme) har skrevet historien om Norsk kvinnelig teologforening: "Interesseforening, plogspiss og vaktbikkje Norsk kvinnelig teologforening 1958-2008". Boken kommer på Pax forlag høsten 2008. Hun har også skrevet tre artikler som er lagt ut her. Verdt å feire? Jubileumsår for kirkelig likestilling i Norge og Sverige. Foredrag om NKTF's historie 1959 - 2008- Interesseforening, plogspiss og vaktbikkje. Norsk kvinnelig teologforening og kvinnelige prester.

2005
Tore Johnsen (Nord-Hålogaland bispedømme) har skrevet to artikler i forbindelse med arbeidet med Olavstipend Økologi i en liturgisk sammenheng" og "Livsmestring og kristen livstolkning i møte med samisk kultur - hva handler det om? En historie.

2004
Anne Hege Grung (Oslo bispedømme)
Including gender perspective in muslim-christian dialogue in Europe and Scandinavia – A disturbance to bridgebuilding or a contextual necessity?
Rapport del 1 og rapport del 2 ( Liste over arbeider)

2003
Unni Eikeland Deg å få skode er sæla å nå Gudsbilete i trusforteljingar frå bedehusland'

2002
Tryggve Andreassen
Gry Friis Eriksen, ”Den automatiske likestillingen – Integrering av likestillingsperspektiver i Den norske kirke etter Det økumeniske tiåret ”Kvinner i solidaritet med kvinner””. PTS skriftserie nr. 11 ISBN 82-91925-11-9
Per Ohnstad, Eksklusjonen av Alfred Eriksen i 1912 og bakgrunnen for hans utelukkelse fra Arbeiderpartiet

2001
Torgeir Norwich
Marit Halvorsen Hougsnes
Frank Kolberg

2000
Tore Skjæveland, " Kven preikar presten eigentleg til?"
Magne Sandberg
Benedikte Ericson

1999
Sissel Nerhus
Kjell Nyhus
Harald Hergen

1998
Fredirk Ulseth
Yngve Sagedal
Marit Rong

1997
Torgils Aurdal
Helge Fisknes og An-Magritt Granli

1996
Gro Haaversen Barth
Thor Sommerseth
Kjell Yngve Riise

1995
Oddbjørn Leirvik
Sylvi Baardseth Panjwani
Reimunn Førsvoll

1994
Hans Arne Akerø
Arne Bakken
Ole Bekkelund

1993
Lise Tostrup Setek
Nils Særbø
Lars Johan Danbolt